>DRAMP21651 TLDPPYFLDPVSPNPMCHRP >DRAMP21652 LQSPDLQHFQYLLLLSGSRGL >DRAMP21653 QRRH >DRAMP21654 AGAAFNSCAR >DRAMP21655 SSHLPHHGCNRRFVDGPAPPQ >DRAMP21656 NATMLCLSDNFCNENFTHQA >DRAMP21657 GDS >DRAMP21658 IHPLSFR >DRAMP21659 WYVFSLAVAPVNNTNRDGSP >DRAMP21660 PSNAVMPINARYKSGYSPAS >DRAMP21661 NNLYHTHGNCYKDTNINFEN >DRAMP21662 HLLPVISI >DRAMP21663 LTASRAPGSLPTVWLPIVLLN >DRAMP21664 IG >DRAMP21665 APMGYSSVASSMSTSSYFID >DRAMP21666 RPRLSGIMTYYVSTWISYIC >DRAMP21667 LSGERRHTVGVQTMHSDHME >DRAMP21668 QSKPDATQPYVHYCKRRLLR >DRAMP21669 PCATALIPSPRQDSRTL >DRAMP21670 GCLNFSVPVDRPVSPAKTAW >DRAMP21671 RVVILMLS >DRAMP21672 FRCPPFKFSCLALAFTDYNN >DRAMP21673 PVRCVTPTSPCAPNPHYHDQ >DRAMP21674 YAFFINNDCFYYCSLGPCASN >DRAMP21675 PLAPIVQTYS >DRAMP21676 SWHWLSSNHIATVSVETYSH >DRAMP21677 TLSVFFCIHPPPCSVSTSPY >DRAMP21678 YLLARLALQTFFSHGFYTFP >DRAMP21679 LTLLICPDDTFYKAK >DRAMP21680 NLFPSHSATFRH >DRAMP21681 TSDYILVQFYFS >DRAMP21682 PCISQSNDVCPSRESLPLCI >DRAMP21683 GHAHPCTNFIYDINLNPPPPP >DRAMP21684 YASHCPCRTICYHVSP >DRAMP21685 SKCSITTRRQYAHPRSAV >DRAMP21686 TREATPCARIRSDSFGTT >DRAMP21687 TPMDRSLCHNHTL >DRAMP21688 SVRSSAPLMRVIGNCPSNHH >DRAMP21689 LLYEVDPAT >DRAMP21690 SGSSPRNTQTP >DRAMP21691 ANPAYKFKTCILCL >DRAMP21692 HTSNEDKTVYPVHSECIFDY >DRAMP21693 LYAEVGRLLIDLGAT >DRAMP21694 RLDLASPFDIGIEGLSPANL >DRAMP21695 FYVPLRSSQPQPPISCRHTP >DRAMP21696 LLVSSPSMRPIAVTPSGPAPN >DRAMP21697 THHMTGGVSWRGAPSLPYVN >DRAMP21698 THHMTGGVSWRGAPSLPYVN >DRAMP21699 AYRRLPLHARSPTVRVNLET >DRAMP21700 SPDFLRCSHTSRFVAYLLLS >DRAMP21701 EYPCILTQTAVNNSNSDTVY >DRAMP21702 RPSIAPRFSPIGSDNMLISF >DRAMP21703 CTGYHKLNARDTVNSDISSS >DRAMP21704 IRVSNQSGLYGCPITLDWRL >DRAMP21705 DYRCGTRRFTIWAHLLGI >DRAMP21706 TGADGAHSCLITHYTENYGN >DRAMP21707 IVLGAIHHYSSPSALSRVLQ >DRAMP21708 ANLLIWLGLYLSHQNRRVDD >DRAMP21709 LDPSYIFLDSSPMLRAESIN >DRAMP21710 GNHLACLGVRLIRGFNLHHL >DRAMP21711 HGVHHLNDHLSFLTLNLSLH >DRAMP21712 IRSCLRTVRLLVTTHYYHRE >DRAMP21713 YDLDRGCAYNLLVYAERYYQ >DRAMP21714 RNLHLTASPVRVPRHRPINS >DRAMP21715 RSSFHRIIYFIENHHIKNAI >DRAMP21716 QLTMNNPRMPSSA >DRAMP21717 RCPHISASYVVLPGVIHSTT >DRAMP21718 RRVRHRILSDIRVAHYRRWP >DRAMP21719 TRTSSQTVAGNPRYNNSERS >DRAMP21720 ALAYFHRVCA >DRAMP21721 SHNPHIRGPIQRSRKRPRRT >DRAMP21722 RSPCAPYAPPPLTFFRTVSA >DRAMP21723 CTPAPPGIPCCSAYTFYYNR >DRAMP21724 STVQYHWNNSPFDSHARRTI >DRAMP21725 LTFHCHHNNDCNFNYLSSTL >DRAMP21726 PKHSYSNVLA >DRAMP21727 SSNYRQSECYDTSSFTYVLI >DRAMP21728 IGDVMATVATLINASSLYFP >DRAMP21729 NVILRNSGLHASICSPPPPPP >DRAMP21730 VASVFNCRNCLSYSNPNDTP >DRAMP21731 TASHSSSQYPKT >DRAMP21732 LWNWDCFCFLRYHFGKRTTN >DRAMP21733 PLLHIFNSTAMYIY >DRAMP21734 PYGASTANIDFLDVFIYNTT >DRAMP21735 SS >DRAMP21736 TK >DRAMP21737 STLCIQSRPSNTSCIHLAKN >DRAMP21738 TIRLHVSIRIYLWRRRMVSA >DRAMP21739 TQLYHTWH >DRAMP21740 LPLKASQH >DRAMP21741 CALIIIFFYVRVCVRVSLTC >DRAMP21742 YGRSHATPNSDVSSMSPITA >DRAMP21743 RLAHFPNHAVCDPHIINKPL >DRAMP21744 RLGHDSNPWHIFRYNNNIPI >DRAMP21745 RYHTHYC >DRAMP21746 LQLSPRYVSRSYDCPTPLTT >DRAMP21747 RRCPPSSFAGHDPHRPIY >DRAMP21748 SSWAGHTRCGRCHPRYCYVT >DRAMP21749 LYCNHHTTLRCPKITVQNTR >DRAMP21750 GHCSQIRFTACPIHALCNGT >DRAMP21751 LYMFNSTMSNVAYEFI >DRAMP21752 YVTASNLYFVNCFTMFVMAK >DRAMP21753 RRDCNIESHYLRTPRS >DRAMP21754 GSLTSIDRCELDHVGYIHYK >DRAMP21755 FVTQYSPFLGYFAPTRCSVP >DRAMP21756 IVFSGHDLQTDYLNNRIHLV >DRAMP21757 PSFPSIYIRLSRIRHRHRRG >DRAMP21758 ADSQHAPP >DRAMP21759 YPYDRLSNVFDSLHYYCIQT >DRAMP21760 PQLFTNHTPDSSYGIILAL >DRAMP21761 ERAPSYHTRSSSDSSNSGET >DRAMP21762 TLVHNDSLSAQEPPPLSQ >DRAMP21763 SHNCIHYP >DRAMP21764 CPVQQSTYDKCSQPYRDTQH >DRAMP21765 RPYPPNFRRTPTQLPHLLVS >DRAMP21766 KRELT >DRAMP21767 FDNTRMFCTIDIYNTDLHMH >DRAMP21768 DDPIVFVSRTNVLPHY >DRAMP21769 TPNVYHNGDGRVPLHCSLSL >DRAMP21770 RFRGHHNVNSWFVIFSHHHD >DRAMP21771 PT >DRAMP21772 RTEVLPYRNTQSGIPNYEFS >DRAMP21773 ADMLLHRSNSNEHDHCAILL >DRAMP21774 VPLAVASEPGPTLNGPPRAT >DRAMP21775 TFAITDMFSETNSITRFN >DRAMP21776 LLPPGDLYQNRHIFPECNHN >DRAMP21777 PHGHSFHVYISLLFY >DRAMP21778 CRTTSNHPLEIRRYCMYHGR >DRAMP21779 THKFHHRGRGYHSPNACLAG >DRAMP21780 NDLYIGLYELMVNPARDHPN >DRAMP21781 ANLLLTLFMLTLRVGLAILSN >DRAMP21782 NPFLGSGSIGLFHRSMCCIL >DRAMP21783 RLHFGRGARVHVHYGMGAVH >DRAMP21784 RLASNHNPHHLHTSHQE >DRAMP21785 LVDGSWYSRPYVHSAGPPRV >DRAMP21786 LAGACPLHNSPNNGF >DRAMP21787 SPISNTA >DRAMP21788 SPIHAHCCTTNYHDIIVDFV >DRAMP21789 RWALEPHSIWFHLKKMHLT >DRAMP21790 TVPRSERCRYCQLTDYLFSC >DRAMP21791 PLG >DRAMP21792 WSGVTHPNLLAILGIVCCLL >DRAMP21793 PH >DRAMP21794 LA >DRAMP21795 AIEVHAAWMLVPC >DRAMP21796 QLDNHHLLHLNLRYGCRAYL >DRAMP21797 HWYYVHFRDHSSLYTLLPDL >DRAMP21798 RAAFNRLTRFCAYVYSWQ >DRAMP21799 SRFHPVVNAARPNAHEGYSA >DRAMP21800 LLTTPYSQLSNAVYLPCS >DRAMP21801 TPLRRHYSIRWLYVRIRRRN >DRAMP21802 ATRRTATNLLGERTDAHTYR >DRAMP21803 AFTDDAVRIPGRRCTTFNCS >DRAMP21804 TFPPVHLSSDAILGDLHHAG >DRAMP21805 AMQIPNSLCAISS >DRAMP21806 NVSLDNHGMLPGMLKSFYC >DRAMP21807 AGGYRHYMYGPHDWRFHRFY >DRAMP21808 MYNSASDETTSSHSNTGNYN >DRAMP21809 CPFTVSDTSASYRSTRSFYS >DRAMP21810 LATSTLDYHSHLYSGPNSYG >DRAMP21811 THDLAHNNNYFRVGSYLRLY >DRAMP21812 MALWNPLLCKANHDLYLDAN >DRAMP21813 KGVPVHIMPGAFFPSLVAGR >DRAMP21814 RLVSAEQHHNNSSYLAFMNE >DRAMP21815 LVCLCDCFQPDRTGSSVSED >DRAMP21816 TSNSPKALGNTASMSPMCHI >DRAMP21817 NCAFERPNHPSPYYDFEYTI >DRAMP21818 EPNHHSAVTGNRNNSATDND >DRAMP21819 PDSPIVVVAQHKRPCDTLPF >DRAMP21820 GHSPSLHCTMVIVIDGDNVT >DRAMP21821 PTRTEQWSTSNDSERTCLIL >DRAMP21822 CGHCHTCTIPYCGNLIVAIHY >DRAMP21823 PADTFFLLP >DRAMP21824 TVTSETLYFRLTCYTSRP >DRAMP21825 PRSTDVARRPGLSTV >DRAMP21826 TSPATYRHTNWRGAPPLPNT >DRAMP21827 SHLDNCTSVYNAANYTLMIG >DRAMP21828 ISSLR >DRAMP21829 LMYNATYDH >DRAMP21830 TLHAGLYSVIIMFYGRWVSN >DRAMP21831 PAEWSTVVGNFTYHFNYNLL >DRAMP21832 TLYIITYWDPDYKNIVSLTI >DRAMP21833 HPITIPNLLLAYRMPVLMLF >DRAMP21834 GDCTHKYADLPNAISNLFLR >DRAMP21835 GHVAMDPNINAVFHTTADTS >DRAMP21836 IKTPKLDPN >DRAMP21837 HNFPCVYLARRRSSTRRGRVT >DRAMP21838 PSHGLDSSRRTHCNYIRTCE >DRAMP21839 SVRGRCCSGEYARSRAVGTP >DRAMP21840 PLQSPALATVMRIDHPTPTV >DRAMP21841 NICDTYILRDNRPFLT >DRAMP21842 WPPPNYQRHDALKEEETSNL >DRAMP21843 VLLQY >DRAMP21844 PPGPANHAHHICIWPSEPAH >DRAMP21845 HVIASGCAVLLNYFRVMLPS >DRAMP21846 DHHRFIAPDISLARYFILYT >DRAMP21847 PSSSQVPGDHFHFSNYVTFLY >DRAMP21848 LFNLMSILNPDFSYYTNASN >DRAMP21849 STYF >DRAMP21850 SNSCLSSPCNIHYSVIPDRN >DRAMP21851 MQARPHWFSHDL >DRAMP21852 NAPIISVCYCSTQILCLGDI >DRAMP21853 NRPNM >DRAMP21854 PMHYLGSTTLKKNHLYHDSIN >DRAMP21855 ASDSPFQECDHLFYISNYIL >DRAMP21856 RPFSKHSYNTDNTDYYHSNC >DRAMP21857 LNMLLYSTFRFTCSGNDHYH >DRAMP21858 LLVSYCNGDIKHCHPNNSFS >DRAMP21859 PLCYTLHSHNYNAAYYSSLS >DRAMP21860 PKTPASYCTIIVMVDNTVSL >DRAMP21861 LFHSEFSDTQRSIHNISDYL >DRAMP21862 WTSRFALLTKHFAIFVTILTN >DRAMP21863 HHRNLQLYTFLSLLWTHYAA >DRAMP21864 PYARSLGTGGNYIVNIIPRY >DRAMP21865 SSNRHLGGSCQSPESDNYSIY >DRAMP21866 SDD >DRAMP21867 PPCCVTPPSILSFAVATCAT >DRAMP21868 ILVVSL >DRAMP21869 PNLHSGNRPLYNLFAYAAHG >DRAMP21870 HYFYLDVLAILPLHFKSIPC >DRAMP21871 RDIITIRHCAYRHTPNTRIC >DRAMP21872 RHIAYHCNMLFSDFLDRFLE >DRAMP21873 YSGTYTGFSNYCIVDCTI >DRAMP21874 PPYNLHTDN >DRAMP21875 AWNYNYGKPPLGINLQYLRT >DRAMP21876 RPFHTTPNFSRCLYPRDSFL >DRAMP21877 PFGKHRSGLFPRHNSKTAQL >DRAMP21878 PGGCPSLRMHDLDDTMHVLQ >DRAMP21879 RGSKDCAYPASSNLDSIILN >DRAMP21880 PILCDLGVAYAIPPFCDD >DRAMP21881 RRARGVYTWYSNLPSAQRVP >DRAMP21882 RTLTFMVRIGAKMLFFEIRY >DRAMP21883 RMGSSYTSGIDLWLVLHHNN >DRAMP21884 PYWLGTLDRVNYLGPTGYAF >DRAMP21885 PGPYSKSLLSIRCADPN >DRAMP21886 YRNTTTIR >DRAMP21887 SQTYCIWLRVRIRIAIIIRLN >DRAMP21888 TNFHMLNYYASPGCSYKEPL >DRAMP21889 RSNNVFTLPQNLHSANKLCP >DRAMP21890 VGTSSLNGDKVPNLPRRVIR >DRAMP21891 VSVILRPNGLNLSVRLSYAC >DRAMP21892 PPGGYHCDLYFLILRH >DRAMP21893 RLALTFIHRLYHPNHLNFHS >DRAMP21894 IRYGPPCSHNLREHLPKTLE >DRAMP21895 GNLNFPIEWKARRMVEVKSQ >DRAMP21896 DIHAITRVPDTQLIHFVCIS >DRAMP21897 QSTSNLHMSYTVNGTNVLGR >DRAMP21898 NSVDPIDSDIDMTYNALHSDY >DRAMP21899 PPVRKRITVSYHILFNKNND >DRAMP21900 PSDLVPTLSPNNRGPPEYSP >DRAMP21901 TCMHNNWLPLATLSDRRHLF >DRAMP21902 TGRGRHPHGTRTVRIATPNN >DRAMP21903 STPGLCTTASPPFVP >DRAMP21904 CPPLLGYSARDRLSIYGSIV >DRAMP21905 SSYNAHMM >DRAMP21906 ANSLCFIRGPPSFISKLHNI >DRAMP21907 KCCSPDTCPTVPEIHMPLSS >DRAMP21908 HYHRFATGATRSSYHTHAFI >DRAMP21909 TSVDPNICICILFGHLSGYY >DRAMP21910 CPTSALPSSGLLTVPTYASS >DRAMP21911 TYTQ >DRAMP21912 DTLFHPKLHPHSAPTCTM >DRAMP21913 YPIRHSLPYAPYMFRTVACP >DRAMP21914 PC >DRAMP21915 ATCEFWRECT >DRAMP21916 MLCPHYSGHSRYTVRTFCKN >DRAMP21917 LIILCYTTRSSIDTKYVPS >DRAMP21918 GVVCYLATDSPGTYPGSLSL >DRAMP21919 ELWPYFPSSYDLLCMPVDTY >DRAMP21920 AGRNFPNCLCGLDAMTSSDI >DRAMP21921 IPPQCPGILLPAYAFSVDSI >DRAMP21922 RVHAVPPPGSHFPFLTRAGCN >DRAMP21923 HAGMDSADFIEYSASNKAHL >DRAMP21924 SSFNWCPHRVFFCLSTKEVP >DRAMP21925 DICDNNIETNFQWTTDV >DRAMP21926 QSTTLHTTCGYMSNENDEKG >DRAMP21927 FHILIARFRRARRFTIAVVIN >DRAMP21928 SYYRIHQRIIVSSINAFTNY >DRAMP21929 PSPDLRAPSNHYNVYGTSH >DRAMP21930 ANCTHAIYNNFCHHDHAYRT >DRAMP21931 FLYHNFAMGWFIPGRPMYRA >DRAMP21932 LMRTVGADSLSALFPDMGKP >DRAMP21933 EDPAPYTYIPHRYSSSISTH >DRAMP21934 GI >DRAMP21935 HSLSLSIRDSHINYECNNDS >DRAMP21936 QNLITNFVGGNERHILPIAF >DRAMP21937 HANFSAPLTFLLTIRRRARG >DRAMP21938 TITPAIPLPRIRSPPSCTFVT >DRAMP21939 PNRQHLNFHYFCLMLHPPMP >DRAMP21940 QGNHTLNPSFSANNSFCAIT >DRAMP21941 LHSTSIHAMSSHSRTINGKH >DRAMP21942 IFDHDTHCSCNFHFIANGSW >DRAMP21943 RKCVISVARRNRRANIKILCN >DRAMP21944 EPTILPDSDNSWIYTLDFTK >DRAMP21945 HNSFDSLLFYRKMDECVVGA >DRAMP21946 LSMQ >DRAMP21947 IEAPSTVPPYPFTQSCYESW >DRAMP21948 ISANYRSVFDSQHRVNDLLA >DRAMP21949 LAMPFIKYPLNSRDGVCTHP >DRAMP21950 ILLRNTGFITRVFQTCVEPV >DRAMP21951 FTMYVVLLHIRQNL >DRAMP21952 SLDYNHRIDLSVLPYCLGPT >DRAMP21953 PRPRWPPPTTHTIVTPQDTL >DRAMP21954 RLHATTYMHMHRDLMNFAFL >DRAMP21955 APYRRCSKNRLVLAS >DRAMP21956 PRRAYFNFNGGSYDTVTISF >DRAMP21957 LGEAYECSTFNFGST >DRAMP21958 VITPDRSGHFTFDHYYYWAS >DRAMP21959 IGHLYHSYVSSCSRSGVGMS >DRAMP21960 NAWYTVHYTHNFVIS >DRAMP21961 DFLALSHYTCCSSNHIPPCH >DRAMP21962 YSTMFHDHPGMGGFDRPPQL >DRAMP21963 MQPHRRNYNTYSLFTDPSDT >DRAMP21964 HTVLPLYRTVTSKCSHTMGV >DRAMP21965 PYNVYHSFKHYHIYDDNWVP >DRAMP21966 CLHCLCYSGSDCDNIYSFIS >DRAMP21967 LHAIFLHCCKIHAQCVTLYT >DRAMP21968 PALHYVNFERYMPSDNRRL >DRAMP21969 NLSLPDYNICMHREHPTILL >DRAMP21970 MRFNPTHIYSVPLMTLAPLIN >DRAMP21971 DISHRVRSSDLFLHRPCISY >DRAMP21972 SLHYGPWHDIFNTPMSHYLW >DRAMP21973 PCLYDSNCYCFNYCHRPNGE >DRAMP21974 IATPCNLLDDVFDYTLATDS >DRAMP21975 TSYLRYTPHTTLTIFIFVCPN >DRAMP21976 CAASYIQDPASYACFNLKSA >DRAMP21977 NSLA >DRAMP21978 NYTRTHIQILAVPVITF >DRAMP21979 LPETEALPYRCNIWITLNKE >DRAMP21980 LNTSSRINCFYIDPPDHLFS >DRAMP21981 RTNLLVMFSFLACMSIPMRI >DRAMP21982 EHAS >DRAMP21983 YFPWKGIDY >DRAMP21984 CNQSPFIYIACWGNGVIVHL >DRAMP21985 WIPPPQASDTTDGVASSKYD >DRAMP21986 HLDLHLNKSLHITLWYV >DRAMP21987 VHTLQTYKDAALDTLYRVLFN >DRAMP21988 AQAPDSRYDNTFIGHIDVMK >DRAMP21989 RKSYSLHICANDYNDKNLGPN >DRAMP21990 NKCRPISKADVL >DRAMP21991 AHPRPVSAP >DRAMP21992 SSDYSDPLSWARSTCDNRNP >DRAMP21993 AFTNMLITAFCNPIYAMTVDL >DRAMP21994 VCDYHYNIHCLRRR >DRAMP21995 IIDSGTQPGAFYLVMFRIVQ >DRAMP21996 GTSSPRKPIHNYRKENITND >DRAMP21997 VPFLPGIWVLPRPVRIASFAN >DRAMP21998 SGEDR >DRAMP21999 MPRVHPTVDRNALYLIPVIN >DRAMP22000 APRIDDIR >DRAMP22001 AQSDWNTSVGSFHYSCAILY >DRAMP22002 LPFRWGGSVRYPMRRCTTLV >DRAMP22003 RAHSSHRYNHVVYSISSYIY >DRAMP22004 AHRSGNFFPIYPSSLPMAFY >DRAMP22005 IVGDLLNKGFNSGDSFT >DRAMP22006 PVNEDIQ >DRAMP22007 RENRPSHWFVTQLCYLLCRH >DRAMP22008 PATTNGSR >DRAMP22009 STLLKSYHIFAYSMLPFWYH >DRAMP22010 GSKGSCTLYFNLIGFWTPTD >DRAMP22011 RCHLHCYTTLNDPPHHRVS >DRAMP22012 LPEISHTRR >DRAMP22013 HTIVLLTLVTLRRRLYSFLK >DRAMP22014 AHLSNSIDPFHAGSVHFTPD >DRAMP22015 LKWYCHFNSTQNLRAQTNIG >DRAMP22016 CGGLLAWTGPLSECIQFWLL >DRAMP22017 PP >DRAMP22018 LRGLLSFSSYQMVMDGDTITN >DRAMP22019 TTLFNVSLHMVNTSGSTGTN >DRAMP22020 AGNWLMAGLSLAPARPSPNG >DRAMP22021 LSLHCDIGFNANNTLSTDYI >DRAMP22022 FLVAVRINFNLNIRFYIDLS >DRAMP22023 FIPHHNHSLAYETIVSGRDP >DRAMP22024 HHRSRKMYNWNHNEANRHYQ >DRAMP22025 IICLELANDDLCCKCHSSDD >DRAMP22026 LAESALLRGNNSCNLTFIRN >DRAMP22027 YSHVCKTNTSHCYTFHYNGF >DRAMP22028 SQP >DRAMP22029 KHRF >DRAMP22030 LCALTQASTLSNNHTTHLAT >DRAMP22031 WFAPCKSAAIHAF >DRAMP22032 PRTLLTTALRILYTKGLLGD >DRAMP22033 VFSSAYRADAKGTSSFNSTQ >DRAMP22034 PNISTGPSFILPLLLGCIAFN >DRAMP22035 YSTSSCSCDYQSSSYR >DRAMP22036 HAALGCQHYPNMRTELDHTK >DRAMP22037 ASSVSSFVLYSARSFNNSSH >DRAMP22038 VALDTTFSHRSPP >DRAMP22039 LVYTDLYGFFSDLRPRNQDD >DRAMP22040 KNVNHSVIVNPNFDPNTVTR >DRAMP22041 STTLYLPGLNRIRTNDFMIT >DRAMP22042 STLINVFDR >DRAMP22043 LVTDAMWHGLHVSRCHSHYY >DRAMP22044 GPIHDVLRMIRSSGTTHFYS >DRAMP22045 LPTNSIRRDGLSADHHRYIRN >DRAMP22046 LMRSVFLNMCIPSDYMDPSVP >DRAMP22047 NKNPIRLSFYPHNYYLYSSV >DRAMP22048 TSLCFVIILNLKSDMAG >DRAMP22049 HNNPPAPNGPHSTFIADNAS >DRAMP22050 WTYFHSNPHEYQLNLLIANM >DRAMP22051 LIFTLQNRLQPVAMHKPCYS >DRAMP22052 PDHNNHT >DRAMP22053 YHNHSHD >DRAMP22054 ALTQHRLGLRNIPQNLYIMV >DRAMP22055 ASFTHPPIMAPPIYASSEVE >DRAMP22056 HTLQQLRCPHCSLSNNSMVY >DRAMP22057 TISRGNSPPSANTALLMNYI >DRAMP22058 TSPMQSLRLLTSISLKNRVM >DRAMP22059 IAVGPVGRIRFPRLTFRFTL >DRAMP22060 SGRQTGNHNCYMSLQLLTIC >DRAMP22061 QSAAGMPSVD >DRAMP22062 PRIFCILLPRPCSGHVFYAS >DRAMP22063 VSFFTVPLWHCLPSDLLALN >DRAMP22064 ALRTMY >DRAMP22065 RTLPFCAPGIVLTLI >DRAMP22066 CVVDPLY >DRAMP22067 RPIIPYSAHSYLCVTTYNPT >DRAMP22068 LRVPIVPISS >DRAMP22069 YRHTAN >DRAMP22070 RAN >DRAMP22071 MLDYFLGHSYLSLVDEDPNR >DRAMP22072 APLFFGLCIVCTTDGRRKSF >DRAMP22073 TCVDITATICAVTWIVIDFA >DRAMP22074 NLL >DRAMP22075 DWTYTYVSRPIASLADLHAI >DRAMP22076 MAGSVAYTSSFSNPCTVNHY >DRAMP22077 LIFIVLSHSTPHARGPPGRA >DRAMP22078 LLFAFPVPGNVPEVLAENTP >DRAMP22079 DIVSLSRRIPFERTFDPK >DRAMP22080 NFHDETIKLLSPNLYALAIS >DRAMP22081 PAVGNYSYVFINSLTAGFLV >DRAMP22082 SRITANNSHIITRETKLCYW >DRAMP22083 HGHASDYIDPHGAQC >DRAMP22084 CNSYPVYDHHSHTAYDQFQ >DRAMP22085 YGGYSIRFSHYYIYMSSPHL >DRAMP22086 CID >DRAMP22087 PSAAVGLIPFLMARANYYLT >DRAMP22088 TLETRFYLFYTLDTMMSKHN >DRAMP22089 CRNCVYHHYNISPNASPASD >DRAMP22090 DHPSTCHHGVGPCLFLNYNI >DRAMP22091 IDHCIVGVRNSLARVLANGF >DRAMP22092 SYNGPSDSPHTHSRHCSFQR >DRAMP22093 YIGVPGLASRYVLSVLLHGV >DRAMP22094 VEHPISLRFFFGVRSVCVIN >DRAMP22095 WLPPHRDPRL >DRAMP22096 EILLLIRIGILILWIMISLGN >DRAMP22097 YFTHPHIYAVSPTVTQFFIA >DRAMP22098 FTQAREAPCTPDMSSDH >DRAMP22099 CPTVLDYHSRDSTTTFSLEP >DRAMP22100 FTPTCCVTRLHTSAQLRVRH >DRAMP22101 RPNWNIRSCIQCEFQIQ >DRAMP22102 TAPRVAAPHTLHCNRWWLTP >DRAMP22103 DLYHSYHDCHHNTA >DRAMP22104 TPRDVDADLGPVATPRTIFM >DRAMP22105 LSSNDRPAKYKDSDCGHSYL >DRAMP22106 TNGHDRKKDTFSCPFISNRH >DRAMP22107 NSPFFQNNRYIHAAFDSDLT >DRAMP22108 SSFRETYYYIPALYFVWGTR >DRAMP22109 LYVSIILLVGRITFCMTILSN >DRAMP22110 FHQKVSGILNRDSINHFDSA >DRAMP22111 VLSNARSGTFATHGYLLVRY >DRAMP22112 AMSHLLHRQYPHIRSNDPDA >DRAMP22113 YGYCCESPGFQPFGRANGSE >DRAMP22114 DFVNRLRRFLCNRMHPNAAH >DRAMP22115 YLHRPLFSCDLMYVV >DRAMP22116 YMHCSHPCPDLYR >DRAMP22117 TLFTSNQCPYYHHSSTCYRS >DRAMP22118 CPNISTNCRDTDIKKELSTRN >DRAMP22119 TQNYLSDT >DRAMP22120 ARHVFRTNIVLLDIDYSNMS >DRAMP22121 VVHLVGFTNNRHRDDL >DRAMP22122 RDFSWGTPRYWNHMYYNNIL >DRAMP22123 GNRVPATVCPIAISIPLMVD >DRAMP22124 CPSPKCAIVYQTIGPALPRA >DRAMP22125 KR >DRAMP22126 ITNIVTMQGAHSGFHRDTRT >DRAMP22127 GTTSNCDIYANIYTTDLYCG >DRAMP22128 YQSPSHGYGFPLMNPCYILA >DRAMP22129 STILSTTI >DRAMP22130 DFLRCLTDLNKDITTLQSLD >DRAMP22131 CSYLGFGKFFYL >DRAMP22132 ASIHSSGKRPTFTAHRMLVE >DRAMP22133 RQPDWAVLGSVQCPSPNRPF >DRAMP22134 IPTPF >DRAMP22135 LEPDFPWCGYNCGNRRRHHS >DRAMP22136 TAPITLIRGPPSGHGYSACH >DRAMP22137 SPIIKLYNEDVAHYDDLNI >DRAMP22138 PPLFSGSGCNNHADYRSTSS >DRAMP22139 TDSMDFRSFDDAVGDIVYSA >DRAMP22140 PATATGRCIGPVPYSTSDNL >DRAMP22141 DIPNLRVYYYDRHFTLIYMK >DRAMP22142 RNNNNSHAIHCSNTRDLGAC >DRAMP22143 GLVIRTGGTLTFSSIIPTTK >DRAMP22144 HPSTWTMFTIDKSTLSFWTT >DRAMP22145 TRSTLLCCRSILML >DRAMP22146 HCSTRLITLATPPTSQFFNS >DRAMP22147 LRVSEESGSSCRIAGILRGMS >DRAMP22148 FSLYIRTYTNYKTNIILYII >DRAMP22149 VPMGCSPAPWYNHFGKRSYM >DRAMP22150 RPCFTSVFNSPFFFHNTQQF >DRAMP22151 CPSARCYFCRSVNITDCNTH >DRAMP22152 HPHPITFDFRRPHTLVPPPS >DRAMP22153 TPVYTYNLISTWPARETVYL >DRAMP22154 QVTHGLPMAII >DRAMP22155 PLVLDITWEYALARHNNNLL >DRAMP22156 LRRGDSHFSLVNFYNNTAYY >DRAMP22157 ILCRHVFPRPCDTTYSSDRD >DRAMP22158 RIC >DRAMP22159 CRHLPGVELVKISL >DRAMP22160 HRLGTLRSALLLFCIYVLVR >DRAMP22161 PG >DRAMP22162 FNPSLNWTNFVRPVTMVSQT >DRAMP22163 RPMRLKAYQPHHPPHYRWIE >DRAMP22164 YHDCAPPQLSLGDLYTLIAS >DRAMP22165 NPSLRIYYDNSSCRYKPWLN >DRAMP22166 VFFWSLVLVRRLSKRQP >DRAMP22167 GASHLRAYPYIRNVTSFTLY >DRAMP22168 STLLTRNLYDYRWQCCAWSI >DRAMP22169 TGLSNDHGDYYSQSKCGEVGY >DRAMP22170 NDKSNSYPSFDLFCDSVALP >DRAMP22171 DCLYLYALPASLHCYLIRHA >DRAMP22172 YRFNLGFLYVNDQLCTRTDR >DRAMP22173 ILRYHRCTDHKQRRHGRRPI >DRAMP22174 TLNATVNSCSVNCL >DRAMP22175 AAGRSITYSWAVLRLCPHWF >DRAMP22176 LTSLFLKDSPYNSSNAPELT >DRAMP22177 YTT >DRAMP22178 PPGVLAHVHLGLASSART >DRAMP22179 SSKQFQ >DRAMP22180 TLG >DRAMP22181 SHRVLAPTAQLKFTLCYPGA >DRAMP22182 NTPGRPKPTHYMCSLLPAIA >DRAMP22183 NRMVVTINKTTTHHV >DRAMP22184 LSAAPRVRVATDYNGSLPNP >DRAMP22185 GRYSHQMRPTSYSANSLI >DRAMP22186 TVSKDDALSLDPSSILKEMP >DRAMP22187 PIHDYVRLSFISSCCTCAFN >DRAMP22188 LRPTSYSG >DRAMP22189 TRLNRPTYTHTSRDTDFDFL >DRAMP22190 QCHPLWLWHARDPPSPCRKQ >DRAMP22191 TD >DRAMP22192 ARSPVTKAIHSRANYNVFPN >DRAMP22193 APYTH >DRAMP22194 PTDSTVHVGDIGLFYENTSF >DRAMP22195 RTHFTSGFGRHCNIVCTFHF >DRAMP22196 TTYCLRSPNAPSPNIH >DRAMP22197 LSRNFIIRKGLNVRPQILLC >DRAMP22198 PPTEQPSIPTARASPTPQDS >DRAMP22199 LHNADHRAADHRTISRHK >DRAMP22200 FKTCFYRDPTIACSHHCDTD >DRAMP22201 VLLNRYFKEIGILSRFGTSL >DRAMP22202 ATLCSNTIGVHD >DRAMP22203 DTTLPSSNGVESPNRNIAIS >DRAMP22204 ESDHSPSHLVLHSTHYLTHF >DRAMP22205 RSCHAQHCYWYYTLLRASIP >DRAMP22206 WGGHSMLCLLLAPRGAFAAV >DRAMP22207 LIHHSHVLTDSCFFHRNGIE >DRAMP22208 CLHTPYPQNLCLNRVCNNLS >DRAMP22209 VHIPLHSP >DRAMP22210 CEFLDALGHCHSLSGFPGNV >DRAMP22211 YDHFPNFNDNYCWPPITCYL >DRAMP22212 SASFT >DRAMP22213 LPSSMPHILFHCWVGLNRSN >DRAMP22214 ARWSFLFLLSTAHCPLPNRN >DRAMP22215 LPPY >DRAMP22216 LYVRAAYPNLSWSVPVLRVP >DRAMP22217 PCTRSTLSPPNFVVELVSNW >DRAMP22218 PDGFLRRSIPVNPSQTHFAH >DRAMP22219 PKRRRHFSNQLLRAVGKFDD >DRAMP22220 DNNNHLK >DRAMP22221 LAVVASSCYTIHSHTNPPVT >DRAMP22222 LHFSRLRRL >DRAMP22223 VTSEPCASAPRGPHPLADSS >DRAMP22224 TARNPGPLLSHALCFLANTV >DRAMP22225 QLRRENTETILSSIRILPLAN >DRAMP22226 VNFNPCPHSNISRPT >DRAMP22227 SLSVPHLRHMLLATTTLALR >DRAMP22228 FYGVLIYLRYLFFSFAIFVF >DRAMP22229 TGPLRHFVNYYNIAHDQTTT >DRAMP22230 RRTRTPRGDAKNSAYSLGAP >DRAMP22231 DLRQDLSGLRIFTISTADLCN >DRAMP22232 LHHMADNNQVGDTLAEMLVS >DRAMP22233 HNHCHTLYNTPTILRPCACT >DRAMP22234 TFLSPLAGPLCNSSYFLASV >DRAMP22235 SSIRTSVMDLVNYSTNFRNA >DRAMP22236 LFPAQPAGCHFISPLLPVPAN >DRAMP22237 AVARWLRDLNAVDIADFSRS >DRAMP22238 CLHTTLYTWILGSTFCGFLC >DRAMP22239 HLHRRCRQSFFYPRLAPNRM >DRAMP22240 PTYLALATQHPNDNLGHDRR >DRAMP22241 SVLFRVTTHTHHNKT >DRAMP22242 LDSTHHYNKYMYASPL >DRAMP22243 TPLNYSVRNPHFTIDVPYTS >DRAMP22244 IIFCAMRPTSHIEPVTTSGN >DRAMP22245 ASPPVMSSKTPSCVSNITNY >DRAMP22246 RIVNMSRPPYRIKFSVHSCD >DRAMP22247 INLVCI >DRAMP22248 PSRSMHHYPSRAVLMPLLRVN >DRAMP22249 HRKFTSNHLNYCITNKARLLN >DRAMP22250 RTSIHLFT >DRAMP22251 SAPYTLVPLSYLNCNLPTDL >DRAMP22252 TPVYPLSDL >DRAMP22253 LILCVLGCPCFVL >DRAMP22254 PNVCDALPPSRACTLSAPSR >DRAMP22255 PPSVLIDGYFRPSDCSSERTN >DRAMP22256 PH >DRAMP22257 LSYHLNYPVNCSDHLHGLPC >DRAMP22258 PNGTLIFCPLHSPRFLA >DRAMP22259 LAAP >DRAMP22260 NLSLNSQGMARHRTDRATLS >DRAMP22261 PRSYNLGTVPPRSDPYNILN >DRAMP22262 LRLRSLCLFCTVFSNNDSHA >DRAMP22263 NFHSRSPTNLAKTNKNPVME >DRAMP22264 SATNIRSHYLNFMVSILCMT >DRAMP22265 PAQVASFILRVFRHIREHMH >DRAMP22266 SLTFKFNRLYFTLRAWGTFG >DRAMP22267 PVQPNHCTRHASD >DRAMP22268 TRVPSFLRLFILRFRSRRILN >DRAMP22269 IFHLSNYSSIVPRWTRCYCV >DRAMP22270 DSRPRTQVRTNARGPPRCCR >DRAMP22271 VCDPINTYPMPLFDMYFFFL >DRAMP22272 LHQRTRHHSP >DRAMP22273 LFYTNYRAHEDYHNYFNTQQ >DRAMP22274 NRRLALYPVCVCGVAS >DRAMP22275 RSFDDMLMPITLAFFSAVCP >DRAMP22276 YKH >DRAMP22277 LLRNNDLSRELINTNNQDLH >DRAMP22278 PPTWFESALFFIFTILFRLVN >DRAMP22279 EWVSNPTLRMLTSLDCPRTL >DRAMP22280 HNTSCRPPMDPITLDCRHKT >DRAMP22281 YLVHLRVAMYLKHHASHQVR >DRAMP22282 PSRNTRSTMARTQTIRYTSR >DRAMP22283 HRTPCRFFGVYVGVYISVTC >DRAMP22284 RVTCMVSTNIHSAYNPAFII >DRAMP22285 IARTYLNHSRSPPPAVP >DRAMP22286 WGAYRITSSRCIGKANMYID >DRAMP22287 PNFRQSSIPENTLHCVVVLY >DRAMP22288 DHDNFLEQVYYPRNRYASNS >DRAMP22289 LARDGNYFGVRNTNLFSAHT >DRAMP22290 FGTSWSISYKRNFNVYRYKS >DRAMP22291 LTYNTPIYYHVHIKSGRYDM >DRAMP22292 EPCRSAAAWPNI >DRAMP22293 PRSAPTPAVYTSPALASAST >DRAMP22294 NLCFSSLDSFITAAL >DRAMP22295 PNRVHDPCSMYTVYRKFHHS >DRAMP22296 NIFSSCTILSRCGCNLIVEN >DRAMP22297 CNFALPKLSTILHRLRSSLFN >DRAMP22298 AHRAMGSLQGFFYTFYFLIP >DRAMP22299 ISRRSTHNSDDYYRAPNISL >DRAMP22300 PLKVPNASNNLVRFTSPA >DRAMP22301 KPTGATHPLYSCRHTPHVNA >DRAMP22302 YPSWQANAN >DRAMP22303 RDRSLDLFCLSVHPQWDGHT >DRAMP22304 SKYRVTPLAFFALYHHVTFS >DRAMP22305 ASISNSVAINYPHAHFPLLAN >DRAMP22306 RLSLGLYNANSYTIWDVKYM >DRAMP22307 YKTARLTDATAFLSPCSYHT >DRAMP22308 RQHPQHACDPD >DRAMP22309 TLIFFACQIFVLPGSAHFRVS >DRAMP22310 YSPNSQEGTCATNTHHILIL >DRAMP22311 LLHTLSEHPFFDINVCDSAS >DRAMP22312 LPTTVYLSVCPSTGGILVPH >DRAMP22313 MIHFWVLPGRLLFIG >DRAMP22314 HLTSYDR >DRAMP22315 SDRRVMLSFSFSDRPGVDLQA >DRAMP22316 PCHHKIRRKCTLVHRPPNAL >DRAMP22317 HRSLHMYRNFCFNFDCE >DRAMP22318 ILFPARILRLLKNFYYLKHN >DRAMP22319 TATAHKKRNNPLLTVAMGVV >DRAMP22320 LLLHRLLYGNHCMLTHDTSC >DRAMP22321 AVPACPCLTVPDRDVPSNTV >DRAMP22322 PHASRLHGAYDQRFSCYNPSN >DRAMP22323 PLAQNTDILCINYFVISTPM >DRAMP22324 IGERPAKTLTAGHDGGYTLAN >DRAMP22325 SVVSAPRDRYRAPSNPRSYG >DRAMP22326 ECSATYAVPGDQYPNYFILL >DRAMP22327 FPYRICYNRLSFNSHLHDAT >DRAMP22328 PLNPDSNPEHASLCHSEVFY >DRAMP22329 SRIECTPLSNVGLDPGCALN >DRAMP22330 CVLEINVNHYWHHREALFNI >DRAMP22331 IPRSMCPADSNVQDKGHSGP >DRAMP22332 ANTMAKIHCNKVLGAIPHVL >DRAMP22333 HPFHIYCRSDSSNRRLACGN >DRAMP22334 PYQSKLYHNLHRSNLCVHGD >DRAMP22335 SSPARGDLDFCRTFNNIQIT >DRAMP22336 GSACTSQFPHFTLINGHGTN >DRAMP22337 TMHYYKSHTLYHSNTGPTHY >DRAMP22338 DRNIPIRFVCGHNHGPLIFN >DRAMP22339 LRWAPSYSRRDFRLKFGDIR >DRAMP22340 LPRYVNTIPDISCTIPRRSVN >DRAMP22341 HETPYHHRALAPVPASLLFPE >DRAMP22342 HRNTLRLHVGLKACVTLFNN >DRAMP22343 TRSYKSRHMGGYISISIITFN >DRAMP22344 FTHPSYRRSHCVRLASLGMN >DRAMP22345 TLHGIFTFFVAGSLGVLS >DRAMP22346 LRLTAHIHLGTYPIVDVTSY >DRAMP22347 PVFALRSAVKSAAST >DRAMP22348 HRIEFFGHSCTNLCDYYHGS >DRAMP22349 FVDHIACPHSSPFYSIIFRI >DRAMP22350 PGVSTVFCVNAHSSYFRFCR >DRAMP22351 PWSVGALRAYWGHGGPRPDE >DRAMP22352 LHFILDASRVCHHRKGN >DRAMP22353 SSTNHHKCTRLKSNNVIMAG >DRAMP22354 RYLGQSNNSCCAASGLPINT >DRAMP22355 WRIVLCPKLHDLLYNNMHCN >DRAMP22356 SCAAPSCTSYPRDKITPYSW >DRAMP22357 VYSLGSNPDNYN >DRAMP22358 YTPALCPGLSSNRVNRSSAQ >DRAMP22359 GAEGLSVLTVNIFTKYCRHG >DRAMP22360 PSNPNHLVNSSDVVHCYYPR >DRAMP22361 AGWTLHTVMRAHTPTDCAYN >DRAMP22362 AACCRSQNVSLNLLFTFNRY >DRAMP22363 PLTDWWTSL >DRAMP22364 GFGAAPWDPVSSY >DRAMP22365 ILWLRFRGTIIIWKFRFRLVN >DRAMP22366 SHAIHMAHSHFYCVSHENTS >DRAMP22367 GPWSRHIYYSLIFYSIIVAA >DRAMP22368 QNQAC >DRAMP22369 MYLS >DRAMP22370 VSMQRPNGKFNITV >DRAMP22371 RAHCMPYYLFSTLTPEVILL >DRAMP22372 GYHTHSRAPHELDYRIISAI >DRAMP22373 LFFAPK >DRAMP22374 SF >DRAMP22375 LSGLCFAIIGCWNTY >DRAMP22376 TVSSTSSGSYVDGSNFVYLF >DRAMP22377 TPYHCVHRPTRWQRCCRDPP >DRAMP22378 PQHPCPLPPIYYMPAMLTPL >DRAMP22379 VAEHPHLRHDGHCGVFYLTA >DRAMP22380 IYPPIGYPVYL >DRAMP22381 HATGTRIHAFSPIPVRTHIP >DRAMP22382 PSIQICYPLLCNTYLSNTRN >DRAMP22383 RTNFDLTHWSQGHWIAYPLA >DRAMP22384 GRDHILDLDFNGGSSARNDI >DRAMP22385 SVRNGTIAPCVSRPSAWRPTN >DRAMP22386 FPTGVYSPVYCPISNCTFDY >DRAMP22387 LLLMFFSLLLLLVAVADVLTE >DRAMP22388 GSRRCLPCHDTLPNPTEPSS >DRAMP22389 LSCDPVYALAIKHPVILDYT >DRAMP22390 SYNMTSICIFVERCPSAIRVN >DRAMP22391 SSQYDSCRNLFNWLSMPVNI >DRAMP22392 ASSHYNRGSYLAFPS >DRAMP22393 PAEGHHLHGNTSVSKMPRTL >DRAMP22394 GPLLAGYTFGNTSGSFRYGL >DRAMP22395 KQGYCGWPAVTYFPLSFSFH >DRAMP22396 SYRATAIQVAGINVNNA >DRAMP22397 SCTGWSLPSYGHPAFISPNS >DRAMP22398 IEHPFCLSMPAYNVNKVYEC >DRAMP22399 ADYCRPFT >DRAMP22400 KLYHNTYIIHCRSTLVPCNL >DRAMP22401 PFLHFSFPRRFITVEHRSSC >DRAMP22402 HGILHPPLYSVNNSQVGWMCN >DRAMP22403 HYHYRTAHDSKSNLLDLLTG >DRAMP22404 THPNLPLRAPLLPEAAQTNA >DRAMP22405 LSLYLIVSPSETC >DRAMP22406 NRLDLRSIYKPHNFDIYFIY >DRAMP22407 TGTLPCNCQAIAGINLVVSI >DRAMP22408 RRHRLFSLYHTAPSLCSYDP >DRAMP22409 SQGTTYNLLMLSHVNSHS >DRAMP22410 TCPIILVYNLSTCNMTGSHR >DRAMP22411 LEDSGAVFSGSCHIPPMSLV >DRAMP22412 QFYT >DRAMP22413 GCTPVTFHNVPYLITNNGFH >DRAMP22414 CLQPYDIS >DRAMP22415 PHLHPRPPRRSVPHCLLMWF >DRAMP22416 PCPALLIISPLSLQPSLLIF >DRAMP22417 RMLSCTPRLPSRRPYPGPGPN >DRAMP22418 GIDFYNHVYIFVEPSPSPLCN >DRAMP22419 CYNSFLRKRRKFKVYLTCLS >DRAMP22420 TSPHRHLNYPPLPVLNT >DRAMP22421 ASDNHRRLGVTITFSVYFNF >DRAMP22422 TSYGSIPYVLALGSRNPNA >DRAMP22423 AMAHCGKPIVPHHRLCY >DRAMP22424 SGCRRESFSRLRDRFYSNRV >DRAMP22425 GNDRRYTNVTTDIRSNFIML >DRAMP22426 LAAPK >DRAMP22427 APWRPRGRAWRSIFTYRRKA >DRAMP22428 KSSFLDGRWYYSNLHNRGLA >DRAMP22429 LSPMSLLHTGVMRCNVNADF >DRAMP22430 AFTPSVKNPSPANGAPNDCI >DRAMP22431 IPEILLSLYRRYLNVYKWVH >DRAMP22432 PVVHLNLLRYLWSIYSNAVL >DRAMP22433 SLGIYDGRIGGTNLNREKAY >DRAMP22434 VTIVQPIPLSPPDSATCMHQ >DRAMP22435 GSTWYYNSTIRANYIIDNTR >DRAMP22436 RDKFYLRGNPNGMNMTVTIC >DRAMP22437 TGDPYCHSLPITPTHNMCDL >DRAMP22438 VCYCSNRSEWPSHIYVHETH >DRAMP22439 CHRAPPISYIHYSFHLYS >DRAMP22440 LNFSCARTNSLAPLILRT >DRAMP22441 DYFHYLTFLFSLAIIFTTSLN >DRAMP22442 PPTLMCPSITLAFTRRRSC >DRAMP22443 TLIHIVIYGPMVLLGLCTSKS >DRAMP22444 TVVLPLSVAIVYSAYSAPHL >DRAMP22445 QRRVLVAGNSSCAIQTLRCA >DRAMP22446 APVAHNPRSGRNPAKTPTNT >DRAMP22447 HLGITVDNCTAYAIDVLPNT >DRAMP22448 TLTA >DRAMP22449 DPNVSTFSHCRHRLAFFSDSH >DRAMP22450 SSTKRPDSDDHDVSLQDNTH >DRAMP22451 AGVTIILLPGAATFVIRRRRN >DRAMP22452 PRWGPAWNIFRLFYKSRHPS >DRAMP22453 HLHMATYINNHYSTYFFTFF >DRAMP22454 NYSGR >DRAMP22455 PPTHLSTRMCVSSATHADSR >DRAMP22456 NFYKPEFLQDYLTSYYYVLA >DRAMP22457 YADTSGPALDHSNCSVCGCM >DRAMP22458 VPPDTIVRDDSVALLTTLRH >DRAMP22459 PRKLILILKSYRQKKTRKNS >DRAMP22460 PPDNRDTSWPAQERGPADHY >DRAMP22461 FQSAESSPSVAIHIVDDLIH >DRAMP22462 YAHAPYEDDVPPQHGVVTE >DRAMP22463 VDREFLLDYKSYAKKYSLIV >DRAMP22464 WKNQHGYPSHCSNMEFGNHDN >DRAMP22465 PICPHMHRDWIMFNNTSWIS >DRAMP22466 RGHHDSYSVRCYLSPDPDHP >DRAMP22467 FYQVPLQNHRLDMHRPHNNN >DRAMP22468 WHS >DRAMP22469 YRVQPDDNVLQVRVTVAIIFN >DRAMP22470 RWFAAHDFGHDCNKPIPTDT >DRAMP22471 RRSYPLLLYHFNFKCS >DRAMP22472 LRRQPAAYMLYRTHMFLI >DRAMP22473 DRGTRHTSPDSYAFTSAINT >DRAMP22474 LNPCTSAVIPFDYIYIQFYE >DRAMP22475 CCMSLVLVSSKCLCFIV >DRAMP22476 SSYFLERPRD >DRAMP22477 YVSPQGIPLRSWRFFNIVPV >DRAMP22478 RAANLPVGPHLIKRSAPYLH >DRAMP22479 FNSEHQVSRGSVVVIFVLDN >DRAMP22480 PPCPVLLAFPLALARVSPIN >DRAMP22481 SSCRVLSSD >DRAMP22482 ITWALFLWYGMPNFDIDRSE >DRAMP22483 IDIPDYDYQSLC >DRAMP22484 YSHMRRSHHDHVRPSDFLSS >DRAMP22485 HYPAHSYSVQIMWRNIANLP >DRAMP22486 VPNSTATLNAYW >DRAMP22487 EDYTFLLVFVHCFVRFKSKST >DRAMP22488 RNGFNREYCSSHVCIFNSVNN >DRAMP22489 YLDVSSNIYDREYLLLCTCS >DRAMP22490 SHV >DRAMP22491 NLEMSALPLPLYLVRLLAVN >DRAMP22492 PPSRPSLHNSSWFPLMYECL >DRAMP22493 TTFNLYARHQARLNTHENAP >DRAMP22494 IRRCAFAFNVLAQNQNKMTT >DRAMP22495 HYPNSPLPRFLNIILHRCLIN >DRAMP22496 HITRCAPDWAYVLLHPH >DRAMP22497 ELTPALSRYVALIETYNSAP >DRAMP22498 HAANSACRHPMQIPVPDIIY >DRAMP22499 RSGAHLLLTHRRGRACGLSV >DRAMP22500 YQFINMCSVPFHPPC >DRAMP22501 LHSPHSAPHFARPASRNIDT >DRAMP22502 CQKMAISWLQIVAILLVSTF >DRAMP22503 WNQKRLRHRHTPSCSDENYL >DRAMP22504 GGEPAPLSDCACPSCAVCDR >DRAMP22505 NFLLFDRNCHYPLTFGPVLG >DRAMP22506 NTYTFMLYGLGHTLLAPRAGN >DRAMP22507 PPLDTVTHAICEIKYFRQSL >DRAMP22508 GPPVLSFVAINVDAPITTTTN >DRAMP22509 VTTFTNYYNRAVTLIHLT >DRAMP22510 YLRYRTDPNYFHSYNSFCSD >DRAMP22511 SSEKCYATFLAARYHIFN >DRAMP22512 VATFVLCLYRTNIQSFLHWD >DRAMP22513 RCYYPGHIIFKGYVMYNNST >DRAMP22514 APSRCAFHGT >DRAMP22515 LHFLVNTYCTQHVVDLRNMH >DRAMP22516 VYGILLLLRRRPWCRPLLTCN >DRAMP22517 IAIPTSYTNVTPRAHSMASL >DRAMP22518 PMSSTVRLRTTNDDINSCTN >DRAMP22519 INTKHGGYRLVCNNLSVHSG >DRAMP22520 LRCAIFWPIILIPP >DRAMP22521 NTNAMPVSWCSHGCSCGMD >DRAMP22522 AQADHSNVV >DRAMP22523 DVWSRWCYPLTFANADLLPI >DRAMP22524 SFILHSIAVSPGISAPDFRY >DRAMP22525 YAGPMHIYHNYHCRYSTCSL >DRAMP22526 SHRSHENIPMGIVDSDIIDI >DRAMP22527 PTPAIYHLRYNRPGEMQPSA >DRAMP22528 RTSWGPCTNNRSAND >DRAMP22529 NHHAPCISVL >DRAMP22530 LHDNVTDPLFCSRTPSTKAA >DRAMP22531 SMVPRRHYDPGSKSLTSFWS >DRAMP22532 TMTTHRLSLCHRNCHRRHLSR >DRAMP22533 ACQSASLYQIHRDEALTLKN >DRAMP22534 MHPRHKQYWFHLLLLHIANT >DRAMP22535 TLHRYHYRQINMVSILSSHV >DRAMP22536 PQAEISYSLCILRAR >DRAMP22537 VCTYAHPYRRYWIPYVYMRL >DRAMP22538 RRSAVRVRHPPGISTYYRLP >DRAMP22539 PQINFIPLPLLLVSRVFPWVN >DRAMP22540 AVGLPSYMFHPVMPNLRNHN >DRAMP22541 HDQRAVVTSLSFLLLVLSSV >DRAMP22542 FRPLQAEAYNY >DRAMP22543 PFRSNTNKYTMCSGESFSNS >DRAMP22544 VWHPPLRAEPFTPSPDNHSA >DRAMP22545 CPWYIDSSSAGHYFRLTSLM >DRAMP22546 RSTFHIGDGNNNHRDKSHYL >DRAMP22547 PLFIVMLWVRRLKNAYAPML >DRAMP22548 LTSAKGTHCEFYPAPYQGIV >DRAMP22549 NAKVWNRNI >DRAMP22550 DAPLLSTPFVSNAHSRCTNS >DRAMP22551 TLSRLWRHLRITFTLHIDRL >DRAMP22552 HTSAAAPSHTSHTIANADES >DRAMP22553 IRHGLSSATNLRATPSVPISN >DRAMP22554 PLLRPWDIQNHILGEYCNPC >DRAMP22555 IYSKFTYSVNNIPGRSAFAA >DRAMP22556 STQNNWSLCLSSHTYNSFFT >DRAMP22557 CTSYPFLMPLQFLPLGQAWV >DRAMP22558 TYRNLDTDE >DRAMP22559 RARSTPHNPRNIFRRKFDCL >DRAMP22560 PDSKVYHDCSALYNNTYIML >DRAMP22561 YTDVIILVARPRRSIRSTPRN >DRAMP22562 VHLDSLYPVYEYHKYINLNF >DRAMP22563 STSGMYNSLYSLTCRTYTYN >DRAMP22564 RPDCNKYTKHLYSFQTKAIG >DRAMP22565 KNLSFTCNPSQYRIVMLKHLT >DRAMP22566 SRNSFDTTSHPIPS >DRAMP22567 HSHPLWDNF >DRAMP22568 DIKPRCYLGHLYGYLNHDFG >DRAMP22569 VS >DRAMP22570 AGSSYLPHTCCRCCPHVEYV >DRAMP22571 TFSRAPHPYSTSAAVLSLLS >DRAMP22572 LSNSTLASTLPRYTASRDKI >DRAMP22573 YLLSLDNDTHHIVYHSGEAR >DRAMP22574 PCPTDSWRWPLILTNVQSVV >DRAMP22575 YNRDDYFRNYHYRCLYPTLS >DRAMP22576 PDIIRAFNTIPDRIFGYASQ >DRAMP22577 SCSHIPSRDFWTHSHTIQRA >DRAMP22578 NRFGYLDPVSSEFDIFGRRP >DRAMP22579 PLLQVCVPYIPWKGLYFYRC >DRAMP22580 LLISFLPAAMTYPRSPRSAS >DRAMP22581 FHHLPVALWFPKPVLSLGTC >DRAMP22582 APNLKLAFPRHLMFTINNTC >DRAMP22583 PNKTIWITTTASRVRLGSLTN >DRAMP22584 PMDTDSPLTSSNRAYHLVQ >DRAMP22585 EDDSKLILSVPWFHLYRRRRN >DRAMP22586 LQALVSSSLPRTRYLHAYCV >DRAMP22587 LSHSFTDNLFN >DRAMP22588 NPGQRSNSDQSY >DRAMP22589 FPNTANFVLCYKTLCLKYSD >DRAMP22590 TIVSVP >DRAMP22591 WPLNMHHPNLIISYTSSYRL >DRAMP22592 SLCHFLTNPPPESSRYT >DRAMP22593 PSDFAATCWRYIKKARHVFL >DRAMP22594 LHYLDGFYNDNTTYLMLQAP >DRAMP22595 TLGRLQLPVPFIGDLAHNNM >DRAMP22596 PCPFLPPIHSCSKGLQRYNH >DRAMP22597 PLRDHWSNLHHMSVPNWGLC >DRAMP22598 AMHVLLHRASFYTSAFWHA >DRAMP22599 PICHYPYPALQPLHRPYRAAL >DRAMP22600 LQTWLFKAESCIIHLSHCET >DRAMP22601 SLPYLHLSLNLNSGYTGNAP >DRAMP22602 LLYFLLLYNNRTPECRRGPSN >DRAMP22603 GNPAYSSIHTVGLRKHKNTD >DRAMP22604 TCRPFSAAYLFDDRHNIRPT >DRAMP22605 PPHCRSRSGYCFRIRAY >DRAMP22606 HYCAVTTPHVRCLATT >DRAMP22607 PDDI >DRAMP22608 PSHDQRTILMLNLMYALQCV >DRAMP22609 SRPIYTWIYSPIPLYNAFKT >DRAMP22610 ILYRKNFGCVAHIVGVVRAV >DRAMP22611 RTC >DRAMP22612 NCNLESCSYDRTGLDGPD >DRAMP22613 CHTSNTSPGVKLASNPPNTD >DRAMP22614 PDFSKTTLCGPTASETADPL >DRAMP22615 ACYAHTNGIHPEHNATHMCD >DRAMP22616 RRTNSRAFTTLLRRVALKTM >DRAMP22617 SRPRLATSCSHLLTSALPSTN >DRAMP22618 IILIFLRNRPRGC >DRAMP22619 SNRFYTMPHHTPTELEPRSP >DRAMP22620 RPIFLSTAYRTDYYPITYSV >DRAMP22621 HFYTDIYKALRIGHNATKLH >DRAMP22622 PTVGVWSLLPYRCTNIYTRA >DRAMP22623 GHQLSNPPFSPNLRTHTYGL >DRAMP22624 RLSCDYRRAACLEHNFSLFQY >DRAMP22625 RDYKLTFTYFSSHGHSR >DRAMP22626 SSYLITDSDIDSVPDSFIST >DRAMP22627 TQHSLHEPGTDLASSTTFL >DRAMP22628 LRHPRDLVGSDTVTLHHFIS >DRAMP22629 TARI >DRAMP22630 YAYSPHVYAHTFQRDYYRNL >DRAMP22631 ATKPLSNTMHTN >DRAMP22632 LHNSTIGENFR >DRAMP22633 IARALRSYVGLFAVAQ >DRAMP22634 PPCAFIPMLARHQQSTRTLE >DRAMP22635 PYNCKNTWSLRSHIRQALHN >DRAMP22636 RITRRSRGYLPDRDGTVSNR >DRAMP22637 YSPSDPPHYSVLPFYEIAAA >DRAMP22638 LPTACDYVGHHNDKTMTRLY >DRAMP22639 LVTW >DRAMP22640 GASHFFPLSFDINVYLC >DRAMP22641 PHRPFWFSLGHSVLSQALAF >DRAMP22642 LGPSLRCMPLWQYYSI >DRAMP22643 RHVVLMLHTSDAYTSAPHFS >DRAMP22644 DPIYISS >DRAMP22645 LSGIYMWCFVCINSSASPAP >DRAMP22646 VHLVNYGLVSRWPPDPTGRP >DRAMP22647 RRYLRFSGYYLHSTHNKCHY >DRAMP22648 RPPVNSHTSST >DRAMP22649 YTMNIDSRVENLPIP >DRAMP22650 APTNYPVVYYNSTTIEKVSG >DRAMP22651 PTTLRIRVSPFLARCRRARRN >DRAMP22652 RVTIYPGAATPVDKRHLTPA >DRAMP22653 RRTSGLAVCNQLHFAICIYN >DRAMP22654 PLYGNTVSYPVASLQRYANL >DRAMP22655 FLDPEPKCIHNRNHNPTPSD >DRAMP22656 LLIHLCRCPNLCSLVSGNNT >DRAMP22657 DALAHAHYSPLNNSHCCYCY >DRAMP22658 PLSSKRNNTHYSHTRAYKIR >DRAMP22659 TYIAHCSVGRLYMYYSINRS >DRAMP22660 YFLSCPLMQANPGTVAT >DRAMP22661 PHCDSTIYIRHYPRDNMALT >DRAMP22662 QHTHSRKADTCITPMPCSAD >DRAMP22663 TTRHSHVKTCFYTGVPLHPL >DRAMP22664 TVLLPCGPFHVLY >DRAMP22665 CYSSLLLRFWLFVKALSAQF >DRAMP22666 RPSFPGLHLPVVVSRLSCSIN >DRAMP22667 PPCLSYSATRRRYCCLPQIT >DRAMP22668 NDFDATHLRSDRKNITYWLL >DRAMP22669 IGPLSCTPLLFIAWNSESVS >DRAMP22670 NCRSVLVYYGTPGTRSYHCY >DRAMP22671 AYCVASAALAHLYVWTMTIP >DRAMP22672 IDSPAYVTLCVPRRRKQAYN >DRAMP22673 TVQINSADPYCI >DRAMP22674 LLS >DRAMP22675 TSATTCVYYRPRRHYCSMAS >DRAMP22676 HNFGQDLAYFHQAYFNGGGG >DRAMP22677 HGLRLPAGGTDVCDRHAPRT >DRAMP22678 HGFSLHFTLLDSSIYVSILN >DRAMP22679 PPFDVKDVPGLLVP >DRAMP22680 SHKTDQSTDDGVRDTRYSNS >DRAMP22681 PGQLSIYLRMYRIKRTRCRV >DRAMP22682 PEFSLSNNSPCSTINALERL >DRAMP22683 QFATFARASLIPNLPRVGPL >DRAMP22684 HRTNYMSKYHD >DRAMP22685 HVHQ >DRAMP22686 NCTRRVNATITLAGLRMLIR >DRAMP22687 LNNI >DRAMP22688 DPCQGVAVSPPFPRIAIGRAN >DRAMP22689 NFIRPADGHPSCVARFHDAI >DRAMP22690 LSVAPDRFVIQTLSLHTHQG >DRAMP22691 FNLILLRRLAAWRRKSYTPH >DRAMP22692 PDPVNANTNRIMCLVYYNSM >DRAMP22693 LAHPPPVPHNRWHSFTTYLL >DRAMP22694 RFLVHAFHPLNPPLTLVHNE >DRAMP22695 GSTCHSRHDNHILDHSFNSR >DRAMP22696 CLDYVDTETCSPCFNRTVTSN >DRAMP22697 HNLTYTFLSSCPWVYSVSYH >DRAMP22698 SPYKRLMLILIFIILISVRIN >DRAMP22699 YTGRFNGHNCKCGALCLDYI >DRAMP22700 AKRGTPLICFGLFTRMDRRL >DRAMP22701 IGDNGYFFPSKHIRSNFPD >DRAMP22702 TGQTHANAHRHNPYFSTLDV >DRAMP22703 YSHAFMASFGHCAKSYYLVP >DRAMP22704 QATSYARTTNFLPILLICGH >DRAMP22705 PLTISSNYRNVVGESGSTSI >DRAMP22706 RGNSPQFLNSWPNRSASDIL >DRAMP22707 NGQGTATPATYSNSGYNARC >DRAMP22708 PTLLNNPQTGQSTNTSHEWQ >DRAMP22709 MLYPIWQPINILMA >DRAMP22710 SALANLAQPLTTLSMIRTRAN >DRAMP22711 SNATAINSLAYYLFDISVAA >DRAMP22712 MHPWSNAHTLATDSSSADSH >DRAMP22713 IYCIVFPRLYDNCSIVGMSCN >DRAMP22714 CYRIPLC >DRAMP22715 LGREMFFSRYNGNHSRHTSS >DRAMP22716 ICSRNMHMYRRIFNDYMFCD >DRAMP22717 RSDHLPVRPIPSHILVTEDY >DRAMP22718 KHRLYTITLLDIPTSYNTLY >DRAMP22719 CYPLSRSVCYFVTTYFLFSF >DRAMP22720 YGYDHSLPHRYYRALPVTLL >DRAMP22721 GWPDSNLTMRNQSRIYCGT >DRAMP22722 QTNYTVTSFSLVLTTMVMWH >DRAMP22723 AGPENAAAPANFVDISLYAC >DRAMP22724 TRIRIFGVCAFPATS >DRAMP22725 RDFAYTPGNPFNPGLNSPRR >DRAMP22726 HNLCSIDNFYTIPSV >DRAMP22727 HCDTTIKACSRYALR >DRAMP22728 NNILFTRFFPNDHGPRVGYH >DRAMP22729 AATVSNCLGLYYLSHNDTSFN >DRAMP22730 SFSGLCEDTETILKRRTT >DRAMP22731 NRACSTPTSFCSVPQVPNTY >DRAMP22732 CPREPRHDTVLLHHFTCRAH >DRAMP22733 PPLASCLAMRGFTITVPQLT >DRAMP22734 AIFLVLFLFGHKSLFLIYRR >DRAMP22735 FSKEMMKSVHSMAQNALIVS >DRAMP22736 GLPYDLPDVPNVH >DRAMP22737 RDTRCLPTHLLNSSHDPCTA >DRAMP22738 SRASYSNSHGTRHSHCTSSY >DRAMP22739 DPLRPNNPTSRFAVYSAIGT >DRAMP22740 QYYVLHRRRLSY >DRAMP22741 AN >DRAMP22742 CDRVSTCAAVGLLYFCKRFA >DRAMP22743 YRVRGPEKRTHVVLVSC >DRAMP22744 PCTYFDSLTRWFMLDAYPNL >DRAMP22745 RY >DRAMP22746 PRSSDNQCQILHCNSLYNNY >DRAMP22747 FPYNPRCYWPSYHPVDNYSV >DRAMP22748 TPPSPSNTPKYVQVTMAYHL >DRAMP22749 WPSNLVRRFFQPTMLHHSAV >DRAMP22750 AHEQVVNSNCPNNDLPCP >DRAMP22751 ASSSHPILAFNTTLDRINDL >DRAMP22752 LPPVPLLFLRHFRVCYSHLP >DRAMP22753 PGSLNAAGGLLSVTTYPYDY >DRAMP22754 PLGTPPRFHLRISTLIRSTG >DRAMP22755 PSPWGGSSLAL >DRAMP22756 LPHTE >DRAMP22757 ERHPFHVHVFRFWAMNSRLR >DRAMP22758 CLVLSTCCPNEHRSY >DRAMP22759 FARAVVSEHAHYHCYQNIAP >DRAMP22760 PWNTNLH >DRAMP22761 HPDYLLAGNRTKSPKDNAQR >DRAMP22762 IRDNIPTACSHCTNGTDQVT >DRAMP22763 PNGFNTPSFTIRSVYRLVFA >DRAMP22764 LLHVPTPLLMQKLLFRHLYH >DRAMP22765 DLLDAGSHH >DRAMP22766 AQSFAFLFLRKMALEPRQLI >DRAMP22767 ATIYKWPLDHYTHANSSNYR >DRAMP22768 CGFGLPSFRCTDHFRYVIYD >DRAMP22769 RTPPDSPFAILIFWRRSRCVN >DRAMP22770 YSDIVKFNMLKDPQSDSVAS >DRAMP22771 NTLDYNYPLIHLRDYVKTLC >DRAMP22772 NLLSQVYAPRPLGLLSRLKS >DRAMP22773 MYSNSLRTCAYSDTHSASVD >DRAMP22774 PAPYRTYAHLSGRCLNQYTR >DRAMP22775 CDYTLPTTAPTRPPSAPTWR >DRAMP22776 ASSTRHGSEPHGSIHSPYCY >DRAMP22777 GEGELIRVSKHCHLDAIMSG >DRAMP22778 HRRCASVSLAPRNALPTDHL >DRAMP22779 SIKFRSTRYLVRGVSTLFDF >DRAMP22780 TLIYITWTSSPRLMNIITAN >DRAMP22781 GFAHYLL >DRAMP22782 LGPAFVGRHPRCPQFFDWSR >DRAMP22783 PPTACFAEPLSNYSFPYVLL >DRAMP22784 PRTVFVI >DRAMP22785 GAYAFHHWLFSYLVYMRRMN >DRAMP22786 HFVPVYSNLFFLTFPRVIDT >DRAMP22787 PSAELCMPNAFPGLPNGSSP >DRAMP22788 STLVLIRTCHSAISTYYCPS >DRAMP22789 THECTLTLVQHDI >DRAMP22790 WLVPSRRLSAYCVLIFSRSD >DRAMP22791 TCAVASRIRSSYKYCTNTTH >DRAMP22792 RSYTEETYLSYFVYTNRCDRY >DRAMP22793 FTSQALSADISDDTCWAHAQ >DRAMP22794 TPCNFSHQSCHGLSTGLLTD >DRAMP22795 ASPHFCPGSRHSAIPPYMLL >DRAMP22796 SGWFS >DRAMP22797 TSSPLSLCSSSQALATPSAN >DRAMP22798 CI >DRAMP22799 WPPCGSHCLF >DRAMP22800 RVHKLLPLHSGLSSDSM >DRAMP22801 LAAPNQTTEGRDIPNWAHPT >DRAMP22802 AALGSWNSTTYSPLVTPMNR >DRAMP22803 LCSPLYDTF >DRAMP22804 DNSFGDRCGHYSYHVCISSA >DRAMP22805 CLYSHIGVPPSLPTDFYYSR >DRAMP22806 LIFYFLRVWPDLPYYCTDSD >DRAMP22807 HGIPYYRTVSISDTLAT >DRAMP22808 PQNYL >DRAMP22809 TGLIRWYQSCRHLPFRRLY >DRAMP22810 HLFILNKTHVDCRAH >DRAMP22811 RVIRRSGGTI >DRAMP22812 PELGPPPTIGPRF >DRAMP22813 FSTFHMRMYSPEYEPANYHP >DRAMP22814 YNGVLNGCTRRNIKP >DRAMP22815 LYLVAGAILRIYHCRLDGSY >DRAMP22816 FPNPMDLSSPWYVLHGQKVP >DRAMP22817 RLLLLLLLRSLYDPKARKPR >DRAMP22818 NCGYRTPAPGTSRPA >DRAMP22819 SSTRSARAQDPMALSHTHTG >DRAMP22820 LPSSDCYITPDSATFLIINI >DRAMP22821 DYNAFSEETKVYCIYLIHNT >DRAMP22822 HYDWWNVPCHSRYSPSYVLL >DRAMP22823 IDLWSFHINGNLASTAASISN >DRAMP22824 NADCTRHSIRNDQC >DRAMP22825 AQHVIPCQIPYYLPITYVLR >DRAMP22826 STYYTLPNVPICPYSHWHPY >DRAMP22827 LPAGYETRRVYLANSAGGTS >DRAMP22828 NPRLDLTRSSSQFSVSPGRR >DRAMP22829 HKGAYRVSSLIITTMKMSQR >DRAMP22830 SLALPIFTFTTHIAPHVTHL >DRAMP22831 LQYVPLTRSRHTLDSENTAW >DRAMP22832 PRRNPVRYVMSKIQVIFLRN >DRAMP22833 RAGCIPLPPVLVYPNIHPST >DRAMP22834 SFHAFATDVDAHSSLPGENT >DRAMP22835 YA >DRAMP22836 NLRVKYSLPCTLVANALHHS >DRAMP22837 QRPLREARIKPNHHRGFHNL >DRAMP22838 GEHPSVVTIPNNCYCYRCTD >DRAMP22839 PPGQHNKAPDLEYTNPFRNL >DRAMP22840 APLWPHQGLSRFSILFITITN >DRAMP22841 DRCPSYHMFNPTVTYICRLG >DRAMP22842 PCQNPTSCHHSRSLSRQA >DRAMP22843 GNYIWPILSDHIAN >DRAMP22844 PLKGLLVGHRASNDNSNNGR >DRAMP22845 VYVCTASDCFMSYT >DRAMP22846 CWSSP >DRAMP22847 RKDIVCYYVSSHTYNALDNF >DRAMP22848 LYTPNRPPTSLRSRTQTVHV >DRAMP22849 LLTTPNSHPHYRQ >DRAMP22850 TRLPPSLVSSLAISGTYAYG >DRAMP22851 RHESHTHYTSSQVVYVRWLI >DRAMP22852 RYNLLRLGPSRDKSIGIDPS >DRAMP22853 GGFHNRICKNY >DRAMP22854 CPYLYDLAYTTSLTLHLTPT >DRAMP22855 PSNLSPTANSLSSNCPITNS >DRAMP22856 TNPSDCISLVSTESRVFLLH >DRAMP22857 RCRFFCVTRVIYNAAGIKAL >DRAMP22858 YLPNELASSSNSNYTGFYCA >DRAMP22859 VTFLRSGRPYMCMSS >DRAMP22860 GSYGLPNGLIPHSSIRIDYL >DRAMP22861 PPATWVPPNTYPTPLVYIPH >DRAMP22862 INRNVDKMHNLNLVPFLTCF >DRAMP22863 DL >DRAMP22864 IHRHHHGSNSWTYLCAKSNL >DRAMP22865 QPTQLMYTHDTDNRSCLGLT >DRAMP22866 DPLHVRDCRILSHNMSNMTY >DRAMP22867 HFNCPLPTSRDPFESKESFR >DRAMP22868 LYTPFGYLLWSYSLASRDRK >DRAMP22869 TSLLRHAPHSHRDPRHANTK >DRAMP22870 NSVLWILSPICIRGPSRRTVA >DRAMP22871 RFRATMRSILIMLIGGLT >DRAMP22872 CFQFRSHYHLSRTNMYHYYN >DRAMP22873 CRQLLLEHYNTILDSIVFDH >DRAMP22874 PIYTNCLYSTDSLTNNSRWF >DRAMP22875 PLDPSYGLIGAPRTVNEWAH >DRAMP22876 VLTTHYDSATNY >DRAMP22877 RATYQGSSYQLIMY >DRAMP22878 RTTPSLAYRSHRVHSYMGDN >DRAMP22879 PGMPSPSFAGQRNMPCSRSG >DRAMP22880 PNNFSANTIKHFSRFDGYCS >DRAMP22881 VRYNMSTNPSHSSHRVKCII >DRAMP22882 YYDFGTRVTPYIVHTCYYTG >DRAMP22883 RELPWHSPRILFFLHLLSKA >DRAMP22884 TNVSRDYRAHIVSWRLCAQP >DRAMP22885 ISFLCFGLRFTAFLCLRRLRN >DRAMP22886 KIFNRNTNLYCYNYHHVVPP >DRAMP22887 HHPFDLVWLLLMGNWHNMEN >DRAMP22888 YIYRLWRNGIIIITPMAGIT >DRAMP22889 TTQSVARGTTSQSYFNNATH >DRAMP22890 SPALDGIMFQYQAEPGSRAA >DRAMP22891 PPIRPYPTFHTKACTTRSLRN >DRAMP22892 PRSTCTPLQTKANLLTPCQL >DRAMP22893 FAVLPHPNLNFVSSSVYEAV >DRAMP22894 RTACVHIRYELVTRRRGRRA >DRAMP22895 RLSCHFVAHIFRPNIFNEHT >DRAMP22896 CAYHWNNAASDTYNVHLYTS >DRAMP22897 HSGPCRYGIH >DRAMP22898 ILSRNSPDAPHTQNLAASPY >DRAMP22899 FYMCINSLRTATRAP >DRAMP22900 GSSPVATISNYHIHYRPGAL >DRAMP22901 DPRNYISGEHIGSSNN >DRAMP22902 PKRRRTFRPTLVTIRIRRSLN >DRAMP22903 NYANYVSAVQRGSSHTHINS >DRAMP22904 HTRLPTDGFCTLFKVTLLICN >DRAMP22905 PAFSPCFRSPRENRAHLLPF >DRAMP22906 CRTMQAHNWL >DRAMP22907 CQVCNAL >DRAMP22908 TCPKNPHSRTGVTTSKTKGL >DRAMP22909 PADLHDPFPIALRIRRPRRQ >DRAMP22910 TFYNEAYHQIIGCNIGNTVL >DRAMP22911 CDVPPPFNTPLSYGWYNMGH >DRAMP22912 HLSHTPRSFHNVHTAHRRVC >DRAMP22913 HFCPNLPNKRDAHSSSTSTW >DRAMP22914 LGRMGMCVLSTTSFKKDTCV >DRAMP22915 SLLSNAHTSIYQNCRQAFSD >DRAMP22916 RTPHSYYWSPWDHEVLLAYS >DRAMP22917 EVYRKCNNQIELLFI >DRAMP22918 WKATTTPARHLDDSMSDPYL >DRAMP22919 LSYVGSSSAMSPASLPLFLN >DRAMP22920 AEIRSASLSTRNFSAQVEST >DRAMP22921 DVLIHTSDLMAVRIMLNNLY >DRAMP22922 PCYDFLATNISSIDYNYYIL >DRAMP22923 RCISSLI >DRAMP22924 IDPLSGDPTSGIFSSADHQI >DRAMP22925 TYRAPGCSVYCHTYTLGYNV >DRAMP22926 FSHNDCFNRDFPLTRYNQAY >DRAMP22927 KLKSLHVLPTSCFPSMDTDL >DRAMP22928 LFLKGGRHRFRCTFSYEALK >DRAMP22929 LHLLDPAMYNVISIPTNVDT >DRAMP22930 VYNKEPNRCCTGPPIINTIS >DRAMP22931 AVYCCGSLLSHITTHLIDYH >DRAMP22932 SGSAHSDDLPRAYLYHGSCL >DRAMP22933 NTDCVRFCYLMIHSPRWFSI >DRAMP22934 GVTHVSAKRRSNPARNITT >DRAMP22935 ITLTLAGRPTAHST >DRAMP22936 GHGHHNGATKVRCLDLTWQVT >DRAMP22937 PCLVYCTDLPAVNLPYISVF >DRAMP22938 SEGNAQPA >DRAMP22939 YAMTGGAWLYTFPEGMVLRY >DRAMP22940 CTRCHNAGNYPHTYNSSIQDD >DRAMP22941 YLCIDNNTPYMHSIN >DRAMP22942 LSNNRRLHHIAGPRENLVNGN >DRAMP22943 TYHYRAPVRSRPLYAGLDLH >DRAMP22944 PCSMPTRNIPRRINLTALRL >DRAMP22945 SALYYYTLCARRNIRSITLY >DRAMP22946 HRYLLALSRMYNRMSAVSNA >DRAMP22947 TILAPRYNRVIPTFVAWTPL >DRAMP22948 VVAVAGRNVATVHNAEHNMY >DRAMP22949 VGHPPSTLRRWHPFCCSVIV >DRAMP22950 TGRGLSSVRFHDSPSVVNYA >DRAMP22951 YSMPRHSNTCFIS >DRAMP22952 LFHFYCGDLCINSPWWLPGS >DRAMP22953 HLICVTIRSRPRRRAGTVSN >DRAMP22954 AIVSHPTPQADPTNPTREYN >DRAMP22955 HYLTFSNIPIAFLDTWE >DRAMP22956 SVYLDYTRRTRLTFLTTGNQ >DRAMP22957 PFKDYRCHYQALHADNPGSA >DRAMP22958 AQLRAKYIPTSDGFQCSKYA >DRAMP22959 NKTRPLSNHNLVAVLRLMS >DRAMP22960 DIQRKSYRSCISIYYLTRTI >DRAMP22961 YTVSVSTCATAFTVDTSKQD >DRAMP22962 SPCTLVGIAHSLHDDNPVHH >DRAMP22963 RAPDTLASEPYVPTTGYSHS >DRAMP22964 HYRNLLTVDNHGTYSIKNFC >DRAMP22965 HADNLTSQPLFHNTNDRHYS >DRAMP22966 IHLFFICIISTALTRRRPRSN >DRAMP22967 YSLIGIILAAYFRCHHSLSS >DRAMP22968 HMPHTTWHVH >DRAMP22969 RLPWLWYIVYLKMPLLARIAN >DRAMP22970 IPSLSFTIILS >DRAMP22971 NDQHYTALCHYCCVDPGCYT >DRAMP22972 PPYTAAPPFVFRVNSALNSH >DRAMP22973 RRCTHDMYLLTSYEPLLRNT >DRAMP22974 CRPSNKYAPCRPSLRHILYF >DRAMP22975 DSSAPYLYFLIIFTARSRWS >DRAMP22976 PVHTRTALPGPCTIRPQVRP >DRAMP22977 ATYLWTHNYHLIVYPTTRPR >DRAMP22978 DQLPLDTWLPLLGCHPLIRI >DRAMP22979 PYHKMSLNAVMSVSELYLTP >DRAMP22980 CHVPYLHKGTYVPAFTLDEP >DRAMP22981 LTPTPTATRHRTFASNNVYK >DRAMP22982 TLNNT >DRAMP22983 NSWKGTRG >DRAMP22984 PMGVAPIYGPPLDAANFSLH >DRAMP22985 SRSQYYFPVDFMALRLLLSLN >DRAMP22986 APIYNHNCVMLCINMAPRHP >DRAMP22987 LPHNIWHRTGLLTHNWTARS >DRAMP22988 PHVRDKPSRARIFTSTWHVI >DRAMP22989 LKLATCLYNMHCQ >DRAMP22990 NVREPVHNHDNWIRGPPLFLT >DRAMP22991 VHNSVLSPLNYDLFTSRKYA >DRAMP22992 NAYWTNMILCIIAFWLHTNL >DRAMP22993 IR >DRAMP22994 WAYNNPDD >DRAMP22995 TFFFLILFIHVNRNTVHPID >DRAMP22996 LYHARLYRLYLVASVDSVHS >DRAMP22997 RPSAFCLRNSNSIEFDRPTM >DRAMP22998 PDIYHRINR >DRAMP22999 RASSHNSFNH >DRAMP23000 GKLYQYVPDIICLITRLITW >DRAMP23001 GMLDYRPSTYTNLGTTHTGGL >DRAMP23002 APGRPRPAEPSNNAYSAPM >DRAMP23003 LVVNFRYYKEESNLVPPDFD >DRAMP23004 LPLNPVDSDAVFTSLREPLY >DRAMP23005 STFVVS >DRAMP23006 DSMPLFLSCSPSYPSKTPNR >DRAMP23007 HTKNSVHIKSCLPVSYRHRP >DRAMP23008 LHDVIGFNRIFILPPILNYN >DRAMP23009 HAPMQRLHCRASPFLFVLVV >DRAMP23010 SPDSLKPTRHFFLSTFKTVR >DRAMP23011 PPAGMNASVQYTRYRV >DRAMP23012 LRILYTIRINIDLSDYNVSA >DRAMP23013 PTRSLGRLLRFTMCRRRRSIN >DRAMP23014 FPNYKGRTRSASPYHPYSIY >DRAMP23015 SHTLALHTARLYIDCVHCNR >DRAMP23016 PFLLSQSSMDQCFRESTDRT >DRAMP23017 GTEAFRAYITRYASCILTYL >DRAMP23018 FISTRVTNVQAIRGHPMFRA >DRAMP23019 SCLALLLCYLKKLTLRAVHR >DRAMP23020 RSARHNCLSWDLPNSTSLLRN >DRAMP23021 VHHMPNVTRHSITGFHLNDTN >DRAMP23022 SGLALSYMTVCYVNSHYYSY >DRAMP23023 HISNGYRIWFLFCYHFYCRT >DRAMP23024 CDFRMPTYKYNYDII >DRAMP23025 DPTNNTYSTRIQGSGDSPVY >DRAMP23026 IPSRRQATMAPSYTSF >DRAMP23027 LYRASTQRTSGDCGFLFLCL >DRAMP23028 FSANGDATM >DRAMP23029 PSNLLYHRVHLSPDMHCWGT >DRAMP23030 HGIDTHIIYPSAFNYTHTEH >DRAMP23031 LSPGLATILRFLSLALALRLL >DRAMP23032 TLVSSSNF >DRAMP23033 YPRSAVSTFCFNQGRYSFDV >DRAMP23034 QATLANTFDLERYDRNKLPD >DRAMP23035 NTSPPDKRASSHLRRQTACY >DRAMP23036 ISSNCVHH >DRAMP23037 VRTNLPIDSLPSARSYENST >DRAMP23038 LPLRKSHHAA >DRAMP23039 RFTHICGNIGYHNFNIITSS >DRAMP23040 DTGYVPRSLRTYRTATPVSA >DRAMP23041 PQALTDIDSGRSIMHDNSFL >DRAMP23042 SLM >DRAMP23043 VPWCTTAPCPPSGEP >DRAMP23044 IGVLHAHASN >DRAMP23045 YNSYVVPCSIRKLFACHCFY >DRAMP23046 RSCAGAMRRSIGRWMRLRRR >DRAMP23047 YRTAVRVYTVSKTYFKTDDQ >DRAMP23048 AALHYANHISHFVHLDG >DRAMP23049 SFDYIALPHFIVRNMRL >DRAMP23050 EMNSTRTQWHRSSQPTNPCS >DRAMP23051 PALYKIFKRLLHPSTTCPSA >DRAMP23052 DLFGSAPWGNMYPYDYLSLRR >DRAMP23053 LPKSLMQTLPSRTTHDIFIR >DRAMP23054 EPQASHPTF >DRAMP23055 PSLIASPGEHTSPSAVWEFG >DRAMP23056 CYELWINSQVANPSVSIRSS >DRAMP23057 SRHNYRKRLFSDLSNGAMNP >DRAMP23058 DIMFTKRSQCPCHTWTYARS >DRAMP23059 TMKINASSD >DRAMP23060 TVLCMED >DRAMP23061 ERSHHQTTVVYTMYLLGANT >DRAMP23062 VWGEQSIFFITCGSHTNCMG >DRAMP23063 HFMTAACDVMAYKACVNSML >DRAMP23064 YLVRGASHNPNPHLFMRTLN >DRAMP23065 PIYVFASAVAAMCWFVTTYS >DRAMP23066 FNTNRLPSVSRTNKFPTVVT >DRAMP23067 NADSTVILTVIFSYGDKCGC >DRAMP23068 LITLHLIIGPFCCLSLRRRM >DRAMP23069 RLPNPNNPNRDPQPPARLCP >DRAMP23070 IQERKASCPQNHHFRFTDPL >DRAMP23071 VLLMPSSTTTVSDAPTTGYM >DRAMP23072 LDLYIRVNIIPEYTGPKYTS >DRAMP23073 SYISPFNHPVFHRVATHYRS >DRAMP23074 MRLGLILRMAALLALLALRLT >DRAMP23075 RPTAVDAARRQEIYDYFNFH >DRAMP23076 DTLHLGGHRGNHYIHVFFRF >DRAMP23077 VPSLAVTGTNN >DRAMP23078 GTGPTAANDAMCRPRHTMNA >DRAMP23079 GCDSHNRYNL >DRAMP23080 LIDLSLDLLTLIWAGRTSRRN >DRAMP23081 WYNPTAAP >DRAMP23082 SHTFCGQVINLHANSHTCVR >DRAMP23083 TLGYIHYTHVEDYVRPFCNY >DRAMP23084 MAQDPRSNHRYDNKPIHYNV >DRAMP23085 RDHDISSIRPSITNVNDDMQ >DRAMP23086 LVFYALIPTLSKNCSPLLSL >DRAMP23087 YRLTPFNQGLNKIIYCRFRP >DRAMP23088 SSHRDIPRPHRLLCLFPYIS >DRAMP23089 ALHDAILSDCICTNPGM >DRAMP23090 TRCNWSILEME >DRAMP23091 TPEDAGGPHCAK >DRAMP23092 PPSS >DRAMP23093 LPTLDFPTSKGYMSDRP >DRAMP23094 LSLHHYSSLPVNSHWTRRAS >DRAMP23095 TAPFDWSNVNTPCNTNFVYL >DRAMP23096 LQTRLFVRREQGSIEFIYP >DRAMP23097 MPLHHSTSGRLTHFLPLASK >DRAMP23098 YHPKHTYRTIDTLDLPYHVT >DRAMP23099 ATCTPLSYRL >DRAMP23100 PRHSVSLALASMPNIPAAYW >DRAMP23101 SEHFGLPPPRHILVPILDDT >DRAMP23102 YLNNRLFCRWHGDCHI >DRAMP23103 NHFICFRLLLVYKLSRSGRR >DRAMP23104 ACYYFFLFFFRSTYNRHSTD >DRAMP23105 PPKCDHTRLWALYNDPILIL >DRAMP23106 FYPIHHTWYTQLRTCYDSAP >DRAMP23107 FRMNSFDHYASIIPTTRGTI >DRAMP23108 PRALWHASDLHSG >DRAMP23109 SPPIRFSCYLPDSTCSDTTS >DRAMP23110 SCIFPKSPIQSYASTDLSIS >DRAMP23111 RLPRCHTMYLRHSLSHMQIR >DRAMP23112 NCA >DRAMP23113 RQHGYCHFLRYSRHRRMHRH >DRAMP23114 DHHWLTALVNPHGMVSPNRL >DRAMP23115 RAGAIPHIARALALFWISSS >DRAMP23116 SYIVKSYLHNRSSATCKTYR >DRAMP23117 ALVYSNRPAIHDGEPLITNT >DRAMP23118 LSSLVANAITHCFLLAREIR >DRAMP23119 FPRYMFTATGRLDDGRAMSY >DRAMP23120 LVATCSPYHTPTRLEQHNTS >DRAMP23121 ADDTRPRRTITRLLVYAFHT >DRAMP23122 FSSHGHQLEAKFIFRPKPNS >DRAMP23123 GHYYLCFYLAVTLTIRRIDLT >DRAMP23124 PLPNLVGTAASNHIFEKSKST >DRAMP23125 HSSIWNRCHIFMHTLDHYPT >DRAMP23126 INSRRDTGDSRLVFVAYSSP >DRAMP23127 LYGM >DRAMP23128 ILNWIKGYLHHVLARRNLSS >DRAMP23129 NGLDPCYNNCINYLNHIR >DRAMP23130 RPCDFLLSNKSVVFQNKNRF >DRAMP23131 RRHPSVLYPCTFQIVYYGLC >DRAMP23132 DCRSCNYRPTGSWRECGVIP >DRAMP23133 PMYTSPFSAYDRQHNTNCCR >DRAMP23134 LVLGCCLCCRIRFRATINSN >DRAMP23135 DNVDNN >DRAMP23136 KGYLGRFRPRDTLNDRKTAR >DRAMP23137 SFPSSFLPYVLLDRVERNCS >DRAMP23138 PNNYSDSFMAHSHLLDEILN >DRAMP23139 LSQAADRASSCTNGVPLPSQ >DRAMP23140 LVDVEFTWLNVSESIILETT >DRAMP23141 LVIQIGLVSWSPRRRSRILRN >DRAMP23142 PRTKFTLNVDHASDHGESPL >DRAMP23143 TLVNRHVGKADSGSRPHMYA >DRAMP23144 RARVPLWDHLSNSPAHNDYT >DRAMP23145 KCSTMSSSRG >DRAMP23146 VTTTHQR >DRAMP23147 GANYRRENCSQFSSLQAVNR >DRAMP23148 PYSLAPSFPLVQCYDNSRPL >DRAMP23149 SYPTGLAFFAVVAIITRTGRN >DRAMP23150 LHHPQKAHSAPAR >DRAMP23151 EPFPFALSQPPLLHGQVKAR >DRAMP23152 KRNKVN >DRAMP23153 GKRLSRTLLAMSLVAV >DRAMP23154 PILSPDRSRCRLLPVQAYGL >DRAMP23155 SYIVYFLPVRRTPARTLGLLN >DRAMP23156 YSVY >DRAMP23157 HRTRMLFFISARRNSVFIHN >DRAMP23158 HILQASTWLDAVNIGIFTRW >DRAMP23159 PILVDHFLHMHKTDTCHKSR >DRAMP23160 CIDARKCDCVNDRNVCTVFC >DRAMP23161 TAHPALASLLY >DRAMP23162 MVCLTYTSKPIVSKPLPN >DRAMP23163 SVAQDFFHDFTTAPFCFSII >DRAMP23164 FQQFYTSGCNTPYYQLIKDY >DRAMP23165 NHLHKHPFINGRPGAQGTPP >DRAMP23166 GAMACQCPPYTTSPCLMSNA >DRAMP23167 ANKRGNPCQRPNATG >DRAMP23168 ARREYPEPTNTCSPAVLLPM >DRAMP23169 SSSHTCSTANLILQPSAITT >DRAMP23170 CHPSSPTFPFIIPVGSDAYT >DRAMP23171 NRLFCGDPKDCLWRESSSYE >DRAMP23172 IGVHICDLAFSRMAMRELFC >DRAMP23173 RWAEPITPQSSFLTAAHPLS >DRAMP23174 LAFLHVGIGCHVTDPCYSDF >DRAMP23175 RQCNHGNNCGEFLVHCTSFA >DRAMP23176 SYIYPH >DRAMP23177 YLLPFTVLGPRRRVTPFIRK >DRAMP23178 VGTLTRAKAYRVYCCPNRRSN >DRAMP23179 RLCTHPCDRFGDASGRSAVN >DRAMP23180 STACFDDAGDKFIFRMTLLVN >DRAMP23181 HWSPLLLNSFDLDHHYLFYI >DRAMP23182 SSCAVCAWQYRTCSDCSVTL >DRAMP23183 DRPTVFPCYLTQVLTSYVVA >DRAMP23184 TDHGPNHQPF >DRAMP23185 GARLVLFYPSTTKDQNAPFI >DRAMP23186 RPDYALYHKPSDRANWVHYW >DRAMP23187 HILEFQASHMYVWSNAGSSY >DRAMP23188 PSTSSGYGFDCRSLFSFNWT >DRAMP23189 TAVPSPRVTVDKIPTTHVIR >DRAMP23190 TLVPHYSQDTMRCTLFSHLI >DRAMP23191 WSYASLTAIPFAVL >DRAMP23192 WPVHVNSPTCYEVPLNRQLS >DRAMP23193 LPAGTIAFQYENSSYIVILY >DRAMP23194 TAPRQNRSVSLR >DRAMP23195 FNSLPYRQLATFCIVVPRSV >DRAMP23196 PSFF >DRAMP23197 SIYHDTPRYGTASYALLGLS >DRAMP23198 FYEGRQSMPSCYYPIVSLLT >DRAMP23199 PPTSLPYLCSPLNPVYLQPL >DRAMP23200 SYTFRARTAGRDCSRCGPPL >DRAMP23201 AASKRKPPHSCGVAGSCACY >DRAMP23202 SALLTHARAYANRVAAATEIN >DRAMP23203 SYSTMFLSLLFALETANMKC >DRAMP23204 TRHIPSIKQCAVFHSRLPGY >DRAMP23205 CSSAGDFFTNPHNINPKSII >DRAMP23206 PRTCS >DRAMP23207 TFLIILLLLSPTSWSLLPPIN >DRAMP23208 RPSAPIFCLSIHKDVKKQLC >DRAMP23209 SDIHAPKRILQTSNTL >DRAMP23210 VKPRPLHDRP >DRAMP23211 NGCTSHNYFSRVQDPLQPIR >DRAMP23212 HSTRGACVLTYSPYGTHINP >DRAMP23213 PGFWSFTPSDYDCHWTHFYL >DRAMP23214 TVTAPWNPPITNKLLTFPTG >DRAMP23215 PLQASHLSRSPFTCLHP >DRAMP23216 HPKYLSRTTHGSISHQYPTA >DRAMP23217 GLKNAANESRDPMEYTLSCH >DRAMP23218 RYLSSFWRSLARFWKRYNNC >DRAMP23219 RPIRLNPRCYDRPNCSRHWS >DRAMP23220 RWTSHAHRRYIPINP >DRAMP23221 HVSRYRALL >DRAMP23222 STPLALLRTCSTGNHQSFRQ >DRAMP23223 YVPMPVSLRTRRRGRPI >DRAMP23224 PPGSLDQVNPLSHCMCYIFS >DRAMP23225 WLLHKSVPLRAVVTVSHNMF >DRAMP23226 PRICPLTINTHLAF >DRAMP23227 PAATSGFKPMSHLLPEICTL >DRAMP23228 PPDWG >DRAMP23229 YPIWYMHPGGPQAYSDIKYM >DRAMP23230 QGACLCPCMTHGYMYDLILL >DRAMP23231 PFHSYHNTIYAS >DRAMP23232 NECADVPRRRKPLCCVFDIA >DRAMP23233 APRNCICYSRMCTSDFFTTI >DRAMP23234 VRVYLCTKANFPMYVSIHPP >DRAMP23235 LDTAVPYRIGDAVHAT >DRAMP23236 APALLHPVQSDRTASHMNAW >DRAMP23237 PHPP >DRAMP23238 RLAMEQPLWPCMILMHNDVC >DRAMP23239 LNTSFYLIGISISIGTSRSY >DRAMP23240 TWMNSFPLTYS >DRAMP23241 QPDAEVPSPMPLCSNWRYLV >DRAMP23242 PSVSNWLCRYNTTVADKGL >DRAMP23243 GTPMSCQIPCCGFGFRFEYL >DRAMP23244 ARFALHTCSHALAFASSS >DRAMP23245 VGGDSYHLQRRAHLCEPLQRL >DRAMP23246 PWVYRCVRPLNYPIASSTTCN >DRAMP23247 EMIKFHDPFQASWAWTRKDE >DRAMP23248 YYTLGTSITNGVSISTRSNY >DRAMP23249 ILLASIITPTTWIIGENSNF >DRAMP23250 HSIHIRVVSPWICIHLALSL >DRAMP23251 IGNY >DRAMP23252 LELTGFEFFSDVTLD >DRAMP23253 HIWLPIPSDDVS >DRAMP23254 GRPVVACRVSIDPTSNRCHT >DRAMP23255 KTCSSQSTQVPCTKFKSYGA >DRAMP23256 PLCVTDLHKPYFGTSVNTIL >DRAMP23257 LIHHIYNASTFCIYTFSSID >DRAMP23258 LYGHNRRSRDPWKNTKHGTA >DRAMP23259 AA >DRAMP23260 SSWYFIVAHIYLITR >DRAMP23261 FSVHSYNNYEPHVSTDSIAT >DRAMP23262 PGPNPTIRAPPPDTPFVRFL >DRAMP23263 PDYIDVPTGSSSARKHQHML >DRAMP23264 PFPLNVPFYSNWNVIAYNPQ >DRAMP23265 PDTLPRVTPPSAHTSESRVS >DRAMP23266 LLRKPMPVPPKKTDPYYKLT >DRAMP23267 SIGIRARLVTNYRADLLDY >DRAMP23268 SVVFRYATSTLHPDMLFP >DRAMP23269 CDDTDLSRFMLFVRHTKKSL >DRAMP23270 LSVNTPPSELFRVYRMDASM >DRAMP23271 HTYTHVLTYTNSSSNPKTNA >DRAMP23272 CQLTMNVLNLLLRRFVKSAK >DRAMP23273 ATIYAHYRS >DRAMP23274 PHTNADIVVRTPHSAPELGL >DRAMP23275 GNIKPMRPHVHRVDPCAYYH >DRAMP23276 AGSSQTFAMKQASCSECH >DRAMP23277 SMGSHDAPNYPRGTAFIILL >DRAMP23278 HLRYLERQHTSILHSSSPSD >DRAMP23279 SAYDDAWIMDNQIDLNRCDI >DRAMP23280 PCLAAVGVRTDVFTNRVCTQ >DRAMP23281 PPLHLYIILLWPVILRMRLN >DRAMP23282 CPTPCMRLLCLLVPRQSHLI >DRAMP23283 AQTHETSCQNSIINRF >DRAMP23284 DTGRPNRHIN >DRAMP23285 TWVMIPTLLAHTPCTGAFNI >DRAMP23286 GSARTAPNNSNNHQSCPVKF >DRAMP23287 LPVAGLP >DRAMP23288 SSFYLVTRMSFMSSHLYNKL >DRAMP23289 VHYCHHRVNYGHRVIR >DRAMP23290 CHDGEMPPVQ >DRAMP23291 HQPSNRPF >DRAMP23292 TVCREPVCYNYIRYHYFHLI >DRAMP23293 GPPAASRPRLRDAPFDF >DRAMP23294 SVPYSPNTSTTACWLLPSIG >DRAMP23295 LIVKQSLSNYSTTFSTTGPSN >DRAMP23296 WHRYYSWLKRYWTYWKYGHF >DRAMP23297 RLRSFRRYSCHR >DRAMP23298 AEIPCLMRYWHPRSLPVFGA >DRAMP23299 RLSTAPRWSCLFCVMLNHTY >DRAMP23300 PLSFTYLLAAPPSLYCGMYY >DRAMP23301 APRTDHRSHNDLANAKMIAP >DRAMP23302 ICFTMSIRCTPGFLCSTIGP >DRAMP23303 LFHSST >DRAMP23304 TGIRLFLRLRAILRRIA >DRAMP23305 RRTPNGS >DRAMP23306 PLWPPSIPDIFHSITG >DRAMP23307 SIGSVDFIAAMPHATPHWSG >DRAMP23308 INRYIIFAICYPRRKWARAD >DRAMP23309 YSFAGHNPEYLALG >DRAMP23310 CNYVLDLVHAHMPNPARIRT >DRAMP23311 FYLFGFFLVLDLRNKILFSIN >DRAMP23312 PQLTRPEPHISAKGTAAAAP >DRAMP23313 IAIPSLTFDRIVTGGMAHNQ >DRAMP23314 RSAYIPITASYFRIAHMP >DRAMP23315 SPYFHLYTPYLNRLLTRTPV >DRAMP23316 YNLFHPNLQTIIMSIN >DRAMP23317 PPGIGDHTVCSLH >DRAMP23318 HSDVYCFTSSNHIILGVNYN >DRAMP23319 ARLIYSPLSCQPPVLWFATN >DRAMP23320 RRSTVKPHHSQVHNPTYANA >DRAMP23321 PLYD >DRAMP23322 TVESTMDHRSAASTTNSRNT >DRAMP23323 PTL >DRAMP23324 DDHRYLSNPFIMCWTDCSIT >DRAMP23325 CHYLMDNPYFIYV >DRAMP23326 SALIHYYWGGGYFLSGPLVP >DRAMP23327 GTFYGSSLARQSSCH >DRAMP23328 AAADRINTDTSVHSSDMTNT >DRAMP23329 LN >DRAMP23330 FDLSIHIVIIINNWTLNFHF >DRAMP23331 CTKQYFSLDTSFWNWPTYLL >DRAMP23332 YHTDPSGMPPDSVFLIKHYC >DRAMP23333 RYLAHPHSPVVFPPRRNSRT >DRAMP23334 PRWLSCKNNTNYYMTKNVAS >DRAMP23335 DLVFTLVTVGGLTITILPVGN >DRAMP23336 RVAPFTSDGDGFSNLSFCTRN >DRAMP23337 PPSTNSAGSFWNGCFIAIGA >DRAMP23338 CLERIFVYLPPSTTV >DRAMP23339 ALTTTLSRPHIYRSAAWSDN >DRAMP23340 AGPVAPNPQPSWSPLNAILI >DRAMP23341 CSIYNRTVCFNLFLPITNPV >DRAMP23342 AAAVAAT >DRAMP23343 IQNVRPTSMPERRPSLDKDN >DRAMP23344 PLQDSDTPYSAVCSRLTAPR >DRAMP23345 LRADATSDSRSQRPSRRTDF >DRAMP23346 HPFPGDWCPDSCNNQVIYSR >DRAMP23347 PTCFLAATFHFWMNLRPGGG >DRAMP23348 LLFYISPLYCEICDKDLEWS >DRAMP23349 LRVYVPLRTDFVNCAHFSMY >DRAMP23350 VYFRPMRGCPPEGAGQNSFD >DRAMP23351 PSRSFRSCPEAYYYWAQLYF >DRAMP23352 IH >DRAMP23353 HDAVWQPPKPALTSNTIVRD >DRAMP23354 YQRERIPLSCFTAVCKLTIM >DRAMP23355 GSHKLLTTNKVLLSLAICPM >DRAMP23356 DVATTRNNLSIFRYKCQSFP >DRAMP23357 PLFTLGKRIINHLLRAYKYD >DRAMP23358 SLWLRLSSSISLIVTALTLTN >DRAMP23359 GYLSGAPCYYQL >DRAMP23360 QFRVHQVYLRYFAPLYHSIS >DRAMP23361 GWISNLPAVMMNPHNLPAWY >DRAMP23362 GQIKPIIMGCQWSGNHFLTS >DRAMP23363 LATLSAACTSAP >DRAMP23364 ACGQ >DRAMP23365 SLLNAP >DRAMP23366 IADFVPSLRVHFTPFWQTNA >DRAMP23367 PGPLHATFRCPTIIIPTTTSN >DRAMP23368 RNAS >DRAMP23369 HLTEHGWTWRCVDIINKYNNY >DRAMP23370 PPPVARHPCFKHVSVDSYRT >DRAMP23371 TNPNYRHNRSALEFTNIWFH >DRAMP23372 HKKAGYSSGEWPRAFVFAPA >DRAMP23373 TTAFICILRRYRRDAYQIYLL >DRAMP23374 HYPPFGIFDMINCINSEITN >DRAMP23375 NPGSIPAVYQSRHLTSPKCP >DRAMP23376 TTVTYLLSPFYYAGSIAGGF >DRAMP23377 VLPGGPPWLHASTRYASEVS >DRAMP23378 TGTPAACYTSHYYRPAYNIS >DRAMP23379 HTSSRDCNIPVHLPYPHISL >DRAMP23380 DHGTKTGTYFPNCMNLTYML >DRAMP23381 SWQTIQIFSL >DRAMP23382 RPAITCFHNRYLPSFTMEPL >DRAMP23383 LSDVPYHVSAPKDPQCQNGG >DRAMP23384 PPSHRHDSNFYIALCISIICN >DRAMP23385 CSTENKNYNNLRDIIPSQLI >DRAMP23386 RNKGHQTRYTANGGQYREHP >DRAMP23387 HLSNCSPDQIRP >DRAMP23388 PAHLNPFVTPYLIEASEPGS >DRAMP23389 TNRSAYPGTHYERSYLYYVI >DRAMP23390 PLRGLAGTPLIHLYTIHSSY >DRAMP23391 PTYALICYSYRQATSPTATK >DRAMP23392 KHDSYRPRGFLNTTFEIDQS >DRAMP23393 PSYCVPLLDRL >DRAMP23394 IAVTFPLVTSTPHGHSRLSD >DRAMP23395 CGTSVRPIIPHKHCYDVTTP >DRAMP23396 IGSGNADTYLHGSLNQHLHC >DRAMP23397 SHTPPLDNSISFDSDTTYYF >DRAMP23398 PSILSYGSYCHPTWHDFGSP >DRAMP23399 PTFESNLKETLSNTATRSSV >DRAMP23400 SGFPYISPPYISNCNFNHDT >DRAMP23401 NRKPRRFTCYLNAVLHTSPP >DRAMP23402 HGPGARSFRYHDHNRRCDGR >DRAMP23403 HRCYHSSPSFYDFFIWRFPW >DRAMP23404 FHRPQDQSHSYTPTVATCTQ >DRAMP23405 PHSNSQPDSRHYPHCWYALL >DRAMP23406 FTYQATHPAPELREASTIGS >DRAMP23407 SNYVRYK >DRAMP23408 SQRLAHYKHDNFNVYKHHYS >DRAMP23409 ARSETCFRPRPGSSSRLGYV >DRAMP23410 LPGCYTHCHDHHQPLRRPALN >DRAMP23411 HCMLLLA >DRAMP23412 TRTRTLIILLRIFSRLIRSSN >DRAMP23413 WILS >DRAMP23414 HTILSSIAADDMVIRANTPVN >DRAMP23415 HVRPLTQNSIDNNLSLSRAH >DRAMP23416 IN >DRAMP23417 LMISNRHG >DRAMP23418 MTCTG >DRAMP23419 DLYAS >DRAMP23420 SVRHQHLLLCVRGTCLLKFK >DRAMP23421 SSTVVILYPLVQIFRRYGRY >DRAMP23422 MPVTFLGINTCAYPPRRDYK >DRAMP23423 TVCIPSASSTQFASMRPPWI >DRAMP23424 DTPTVIISNPHRHTSFGAGY >DRAMP23425 PRIPIRSRRSNSTTI >DRAMP23426 LRFKPLHLDFAFHSSLPMVS >DRAMP23427 YNSTAKLDLCGVTNHTRIRW >DRAMP23428 YKRIHIAISFHGWSVHFELH >DRAMP23429 DWPHFRIGLFISPQVYTHLS >DRAMP23430 PKGLGMSLARSIDYWCGFLI >DRAMP23431 DAVPTAHSSRKYLPQDSPTT >DRAMP23432 FWLYLSCICILNHSHN >DRAMP23433 LHADAIHIYELGYHPLLYVS >DRAMP23434 GTPKPPFRSNVGSYETALYH >DRAMP23435 GAPSVNCTNR >DRAMP23436 HTHFNCSVLARVRTVPTVAIN >DRAMP23437 FLSHI >DRAMP23438 RPIPMYFCRHYNLAWTQATF >DRAMP23439 IRNGSANSVMSTYYPPSLIT >DRAMP23440 AQVLVTMVSTALAP >DRAMP23441 SSPVLYTSFTIGLWTYRHCE >DRAMP23442 NTCISPVTNNYTLAHVFLHN >DRAMP23443 KHWNTECCCSGNGN >DRAMP23444 RCRRLIAFYKYWRMRSIWLRN >DRAMP23445 PGNCRPAGFNRIRDSPSYAF >DRAMP23446 HPTIP >DRAMP23447 FPTAPHGGDLYRDLPALSCT >DRAMP23448 LNHMHNLLHLLTRLARSFRRN >DRAMP23449 SSTVFAKPGRLIPSFSFFGC >DRAMP23450 TCS >DRAMP23451 PMCVKRLLTLLTRRFRLAVSN >DRAMP23452 PPLFQPSQAVQYKGSPDSGS >DRAMP23453 APVLNCYMLSIFRNVR >DRAMP23454 ALFMQYATHRRQLSPGRFVH >DRAMP23455 AAPLLHPWGTPLYDRVLITY >DRAMP23456 SINPISDQLEVHPNCHMVHH >DRAMP23457 RQPSIGLSHDYNPPFHRSSQ >DRAMP23458 RYTNYSTCNLE >DRAMP23459 HSTQLNFSSVNTINILNLSN >DRAMP23460 LNNCKPPVLPTTSVHPFSWR >DRAMP23461 RYIEGSHRYFMHPVYYLFEP >DRAMP23462 HYPRIDHNFRDF >DRAMP23463 YNGLNSPSYTEGCVYLV >DRAMP23464 CRRVNAYRPIKSSGSQNSLY >DRAMP23465 NPWLSHFVRMLILRLFRG >DRAMP23466 SWADIRRGQNTLQKTDD >DRAMP23467 VCKRRYPPDSSPPRSDQAST >DRAMP23468 NEPKTTSVLTLFCLVCLLPSN >DRAMP23469 CLFPCNTHCYYFLRVLPIDT >DRAMP23470 HDVAHLLRCGSNPGAWAQTS >DRAMP23471 GRHIIFLSVVMLRFSRRDSV >DRAMP23472 SANYVVHPAINGGTPPWSLI >DRAMP23473 NSYAYPYRFYLLSLTSANRA >DRAMP23474 TSLVAAAVDARRARMHESLP >DRAMP23475 PVAHVPKLDLNCFLAPNCYS >DRAMP23476 NPRKLATSKNCHIPQILDF >DRAMP23477 NLHPDGKTLTHVLSRALHPP >DRAMP23478 ADENLSARGVFRCLHY >DRAMP23479 PA >DRAMP23480 RNTNVHMLEPWLTDSLILLGN >DRAMP23481 CSSPFSPQVF >DRAMP23482 HRPTPQPRCNVIHSRQNNDL >DRAMP23483 SMPTSYPNSYDVA >DRAMP23484 GPAYLYISYWTLNYNPYIYK >DRAMP23485 PPPGGTPSNPYEAGVTRPHF >DRAMP23486 THYRWLLFPQF >DRAMP23487 LAPHLYATRCVLSVLLIQHN >DRAMP23488 TNYGRTFIGADIFI >DRAMP23489 YDAPRTFKVDC >DRAMP23490 LPCPPSWATSMNCPFVASQA >DRAMP23491 HQRSDKCVATSDAYLSSKPT >DRAMP23492 HVFEPFDNLPMNPIWSNQ >DRAMP23493 LNFSAVRQDGTHRTSSNSNH >DRAMP23494 THHKNWMSSYPTVQNLIYYT >DRAMP23495 SALAVVTSRTSCTYTPN >DRAMP23496 KTITLLLVAYNSNNIS >DRAMP23497 NILCTGSSRRFMLIIARTTCN >DRAMP23498 RY >DRAMP23499 SYPDQVRPHNPHGILSVDNS >DRAMP23500 TYHIAISSSNALLTAALPRG >DRAMP23501 NRVAEVKDNDNGLVTATVAFN >DRAMP23502 GRSHLATFDPHDWHIRLPILN >DRAMP23503 PHSSFDAADYYTGQSCVKCY >DRAMP23504 YTPFHSFPIWPCPPSLHLAV >DRAMP23505 SHGLGDKPSPHNNSNIVCPN >DRAMP23506 RYYPRNWRHLYNNVRTHLTS >DRAMP23507 ILSSNQLMCCVPRSSLIHRL >DRAMP23508 RTIARLLYAFLRRVSACSGM >DRAMP23509 PRYLTDFLLRPADSQYSDPH >DRAMP23510 FKTIHMHGVSVTPMG >DRAMP23511 LLNPFNDRDSMPLSHFYMLL >DRAMP23512 GAR >DRAMP23513 CFDRPHNFINGIPFLRIYTT >DRAMP23514 MNKHPAPGCPGHAHRSLKFW >DRAMP23515 LVINMLCKTIQLFKLIQLVF >DRAMP23516 VSTPSPLFGKDPHWWTQALR >DRAMP23517 VSSFLLSTYGGLRMHTFIPV >DRAMP23518 FEGRQAAD >DRAMP23519 YTAPRADILKKRLNNSLDTV >DRAMP23520 SRLKVPRGHPLAPYDRGMMA >DRAMP23521 INIPKLILILLISADHHQMP >DRAMP23522 NTFNTLGCFFSDPMP >DRAMP23523 LCPSQHPLYFALAGTPITLLN >DRAMP23524 VHRRPITSYNPWDCYFLHHY >DRAMP23525 GTGFFVGINISNPPRLYVAW >DRAMP23526 SVHSRLPDVYGSYSPSSGGT >DRAMP23527 WIPKRPELRGCSYGNPPESF >DRAMP23528 ILNENNQPWNRCVIYYLAQR >DRAMP23529 RIQPVHDR >DRAMP23530 YFPLCFRVNRSASSHRRFRR >DRAMP23531 ISVVPTYRNKFDCTLCHHKY >DRAMP23532 SCGHHFGTTNKANPRCYVVC >DRAMP23533 RHTYPSPISRVGSPRARTWI >DRAMP23534 WQIPPGCRIARA >DRAMP23535 YKSSKHRITQPNSTVQTCLR >DRAMP23536 LPLHGVADNHRDIARAVPI >DRAMP23537 SIIDSEPTDRYYDRFYYYIF >DRAMP23538 PNRAVRGFANISTTIPIGR >DRAMP23539 RTPRPPRVPTIDPYFLMDMY >DRAMP23540 RLPYKFFSGIIRCAVWIIYP >DRAMP23541 PLVCSRCAVTVMSCL >DRAMP23542 QTSHNTWDHFSSSIHVSDNL >DRAMP23543 TRASHARHWHPHLLYYQGTL >DRAMP23544 SLLVLMISPTVRRTGFTRSSN >DRAMP23545 PPTRRSTTRATAGYDAPAHL >DRAMP23546 NKEPVDHSTEGNQNLDYSSC >DRAMP23547 GEAPDVADSICSLHWGL >DRAMP23548 ATRDDSE >DRAMP23549 RALSLLCTLRRLFLPSI >DRAMP23550 YASWRSAAYFDIMGVFYSLP >DRAMP23551 LWGVSCSPRGNPCRCLGLDA >DRAMP23552 RAHLITLSFVLLASEEQYDR >DRAMP23553 ARGWMPYGHYMSVAQTANYM >DRAMP23554 PPFILVVCHYL >DRAMP23555 LDSFPGHSTYPRHPLHCVLL >DRAMP23556 STSALHIIAFGSPPRAFSRGN >DRAMP23557 SSTNHFIYYIGLLHLH >DRAMP23558 LEDDNPQALLYA >DRAMP23559 APWNAYHLSDFRTQSHRLST >DRAMP23560 FTMSSDNSNSKFNRSYFHQR >DRAMP23561 PL >DRAMP23562 GFQCYCPLNIHVI >DRAMP23563 RML >DRAMP23564 PGATDPWRLVSHRFRHSGRP >DRAMP23565 PRGPECPIVTSLLVRVTYSS >DRAMP23566 VLFYLRLGRTIVVTYNLSNT >DRAMP23567 MTHTPVYSDVLHLPPSLSCVT >DRAMP23568 STNFPERTVWHHMSSASTNS >DRAMP23569 LIQTEPQSTSLAYSATFGSY >DRAMP23570 MSACSSPVNFYRQTCNSYKA >DRAMP23571 RRNSFLRCLTGRVGSTHVNP >DRAMP23572 PSHAPPTLPATTV >DRAMP23573 DGYYFWHIDC >DRAMP23574 ESTCYLPSCHPSPAVRWGSA >DRAMP23575 SGIS >DRAMP23576 YVRTNAPQLAIFSAYPAHVF >DRAMP23577 PPNTATCLPTPFPYAKLRYT >DRAMP23578 HANYASCFARGETSSPCNHN >DRAMP23579 VCKWITTWKQILSPNKHLRP >DRAMP23580 PPTHYCPNWYRIFRQPLLVL >DRAMP23581 SSSTMQCYELMFQ >DRAMP23582 PSPFPNEPSDSPPFCYLLVA >DRAMP23583 QSVPKRRSNPTIQDLSRNCS >DRAMP23584 PAHTPNLLTDSFTHTRMNIT >DRAMP23585 IR >DRAMP23586 PVTMDSPTPDQRVTAHFALT >DRAMP23587 CTNLGVRHLTDTMGRRVISFN >DRAMP23588 YTSGFCLPIHEMA >DRAMP23589 PSTCSFYQCEGCSNIIGLDG >DRAMP23590 ADLLPRSHYNSYMHIEEFFI >DRAMP23591 AIALPSGQHGIPHVIY >DRAMP23592 YSRVIRITLPDTGFGPCHDF >DRAMP23593 PHPRDDEDHFHRNNSLPA >DRAMP23594 LNNRNRSLPGNPTIEYFVVE >DRAMP23595 HSTWVAGSYYAIDRSFGSSL >DRAMP23596 LVRDTTFITIRGDNTERALV >DRAMP23597 TVLPYRPHWADTDNNFVLQN >DRAMP23598 STSTE >DRAMP23599 IRHG >DRAMP23600 NLIKGFARLFVCLFQSRFCR >DRAMP23601 CNTTFPPYFILPILHRNHHM >DRAMP23602 VSSMGPTLLTSLSGQLKQTY >DRAMP23603 WALAIYSLAHNVDESDWRTL >DRAMP23604 HSYNRGRPKNSTYS >DRAMP23605 PWSPPWVILRPAILLFASTRN >DRAMP23606 DLSPCLTAPPVTTLDPLAV >DRAMP23607 TAASLSSVANSQLLSENAFT >DRAMP23608 THIDQISPCYLHVSDS >DRAMP23609 DICQAHNDRQS >DRAMP23610 DDSTKDPYRLLCFRNYSMNL >DRAMP23611 TPRTFLTRTLTRMCNYVVDH >DRAMP23612 SREPHSIHNNTCWQATLMIA >DRAMP23613 RLVGPDSLGTHSLAQYPTRP >DRAMP23614 HAILLIYLTLLIPSRTSARE >DRAMP23615 NQRFRSIHARLTGQNYWMLN >DRAMP23616 PMVEFHVPLAYRTTDENHRV >DRAMP23617 ILYWRPNRSTWAFTVTPIMV >DRAMP23618 ANSHHLYHLDHGFHNPTIRCN >DRAMP23619 CYTPLYMFAVNLITDFSTIA >DRAMP23620 LWENPSIHFVSGFSVSITYL >DRAMP23621 KTWEVLTEFRLYTNILWTWD >DRAMP23622 HQRPSNMDC >DRAMP23623 TVAHLFNITNIHTNNLT >DRAMP23624 LNDKDKTYAVLHIPYNWTPT >DRAMP23625 MGLSPYNCTFVNPSHDMLQI >DRAMP23626 CRKPVPTHVFTHFGYSIQIS >DRAMP23627 WTNTPHFYSA >DRAMP23628 LDPMPVLDPVLIEAHTAATR >DRAMP23629 HAA >DRAMP23630 RINVPRGGFTKAFMFRPPPR >DRAMP23631 CRCTMPNLHLDALYMSFCPA >DRAMP23632 TWYQCHLYDPHCFKLAP >DRAMP23633 LKTTIDLSPVVLCGPNLHKT >DRAMP23634 VPSLDTVGCIPVTDNNHSLT >DRAMP23635 YSVHSTHHVLEQSSAFNNNI >DRAMP23636 SAPFLVRLPSMFT >DRAMP23637 EG >DRAMP23638 RNNTFHFPKCLNKSFFHMQY >DRAMP23639 FSCSNPNPSYSSLPFTWWYL >DRAMP23640 DYTHVFTFHLI >DRAMP23641 REAFRMVYF >DRAMP23642 PP >DRAMP23643 HDQCPSLTR >DRAMP23644 HYAPPCPRSPFNDYIIVHAI >DRAMP23645 KGAASSKSTREELAFLHTDI >DRAMP23646 SPQESRWYRLQTFII >DRAMP23647 MIAPTTISPPSRASYHNFCG >DRAMP23648 TLFSIACENHAVACRFRRAS >DRAMP23649 DPSSFYTRSAIGCTWCFYYC >DRAMP23650 CPFTTLSLIVCLRLSRWSTCR >DRAMP23651 LHNPHHHANGNYNYDYSTWK >DRAMP23652 PLQPNCLFFCLGGSVYYQDHY >DRAMP23653 IMLHLATFTSQNQGSYGASL >DRAMP23654 FNFILMPWHLIICLRTRISI >DRAMP23655 IVMADTPNFTTRYIKYTVKD >DRAMP23656 PYPLQPTNYNSETEPKDDNA >DRAMP23657 CLYIRMHHPTHSHCATAYNL >DRAMP23658 PCSPFAPYRFPMLRWARVSA >DRAMP23659 PSTGCINNENFSTPMPVYII >DRAMP23660 SSSAALFQPPYSLPDSELAN >DRAMP23661 PV >DRAMP23662 SAGRFIPGTPIMNVMYPCVV >DRAMP23663 INIILRLILNFFYVFWLANS >DRAMP23664 DACSYFITYRSITKDTCTCY >DRAMP23665 TLDFTKPVISVNARSPRTQK >DRAMP23666 LTDYNSNFIPNSALLLHTHR >DRAMP23667 PAISRCFAKRYYATHESTVD >DRAMP23668 RCSPAGADPRHHTSIYDDDG >DRAMP23669 HCHHVINAKNSSMSSSVDYI >DRAMP23670 NFRACQPTSNDSDLVN >DRAMP23671 HQAFQHTGSPHTVHPLSHRH >DRAMP23672 QITYHTAPIRVITNFQVFDG >DRAMP23673 PRM >DRAMP23674 VARAHNTLCTSHRLLCFNFY >DRAMP23675 QHTRSKLFCTLSPNRRIAIY >DRAMP23676 PHLQSWGSRHPPLVSCDNTS >DRAMP23677 LSIIICMIYLPFKMSVIQTD >DRAMP23678 GPTPRCTSHSWTSPPMIFII >DRAMP23679 ARIT >DRAMP23680 PAPVLGSLIRTTPPGAPCFH >DRAMP23681 SLTYQYATPVSNNMSYADLD >DRAMP23682 PLSRSPTRSAHRYGNRDSNA >DRAMP23683 SASHSTGYLYYPKSPCTNAN >DRAMP23684 CAALFPRPHHVPPDPLDPDT >DRAMP23685 APPFGHPYICSKSG >DRAMP23686 YYTGPTTHNWHFALESDSRD >DRAMP23687 PLDYHTARRARCYHSFGHYH >DRAMP23688 ICFQRLYNQALYHATLRTRH >DRAMP23689 REEHTHYACSFINNVPNRWY >DRAMP23690 KTQQNFGI >DRAMP23691 NSCPLAPIVRATYTWSIVVC >DRAMP23692 VITTFSNKTSSGHRPTCTAR >DRAMP23693 SDSTSCDLVFEYSLI >DRAMP23694 YQFHLHPPNVRPSIVYTVRY >DRAMP23695 SPQQANNAIRAYFNALYDCN >DRAMP23696 RNMMFPDCLGGNPKVSPILFN >DRAMP23697 FPAPNYV >DRAMP23698 FSVNTTLAQAEVIGYHDI >DRAMP23699 TAHHFLIPLVPTKMILFSRH >DRAMP23700 PLLTRATISLHTHTPQDANR >DRAMP23701 AFTCYITHYSTPSNQRTMNT >DRAMP23702 QVSFNPSSTTYTD >DRAMP23703 DIQIDRTHHNFKITLTLTCCN >DRAMP23704 PRLDTCT >DRAMP23705 HYRCHHSHRAPGLGTIIILIN >DRAMP23706 EDLEMVQRGLRQDRERPLS >DRAMP23707 HCLPLP >DRAMP23708 GKHSTVLLFRPHFHSDCIGA >DRAMP23709 RNTVRPAIKALHVRKNQ >DRAMP23710 SHNAPTQRNVAIATTRLRVA >DRAMP23711 DVNSYRPNDHPYFPMQILSF >DRAMP23712 YFSQYFFKPCGDPSEYAKIV >DRAMP23713 RAVNDISRRQ >DRAMP23714 RTPLSSTGATALANVAY >DRAMP23715 HKTTYDPDLVVCLSHSTSPH >DRAMP23716 LTTVTQSALPTTSVLPILQNY >DRAMP23717 PIRLIAYDLLGYVMGN >DRAMP23718 PPSDHTWTAHHYHLSPGHPH >DRAMP23719 PDTVETAPWAGSPNQCRTTS >DRAMP23720 FAFLTWPYYVLNLVVHNKDS >DRAMP23721 KSLQTCQRRHCRIHVWYTNS >DRAMP23722 LLT >DRAMP23723 LERVPCFICTTTSLTYYIRM >DRAMP23724 TTMNRNTFTDYTCRSVPLFI >DRAMP23725 NCNSFPFYGLLYHNVDASLT >DRAMP23726 IVVAVVEISNHRDVQSSEKL >DRAMP23727 IMQHCRTQLCIIMYTTLTSPN >DRAMP23728 VHVDRLPRTLSCTRSIT >DRAMP23729 PTPWCFLHRTSRPKRRTPAA >DRAMP23730 PCFDNRDNILLDYWFHSAII >DRAMP23731 GLSTLPPSVRSQRLSFTLNH >DRAMP23732 RHMHSLTSHAGGRKPARAYY >DRAMP23733 TLPWQLPCLHWA >DRAMP23734 PQALVVRLRA >DRAMP23735 VEPVMREVPLICTRVATA >DRAMP23736 VLVPGRGVRCRICPSSMGAR >DRAMP23737 WLLTSSHINNTFTAYTTTRC >DRAMP23738 TNSILSHLSNCRNLFWYDIY >DRAMP23739 PPGRCGCMPDRVNNRMMPPS >DRAMP23740 LKPMHPQAGRLLFTKGFTDA >DRAMP23741 CWHSQHRCFHYGCPPYDFLV >DRAMP23742 PPPSRSVGPILALCRSSAN >DRAMP23743 RLSDNTHTLHRCTARIK >DRAMP23744 DFDAVCSPLSSWACPV >DRAMP23745 VSSCWTRGSAGRTSTIFSLF >DRAMP23746 EDINPIGPSCYPVRSSRYIV >DRAMP23747 HSPSCLSKSAGRTNNSPEPL >DRAMP23748 YRSVLIYLL >DRAMP23749 CIGGPPTRRCYCQFCHYLPLT >DRAMP23750 LFPPRPRAYMHFPYFA >DRAMP23751 PHTIRRLARPRAYHLCSVHS >DRAMP23752 DSSL >DRAMP23753 WMPRSGLT >DRAMP23754 MPTHPIPCITI >DRAMP23755 MHAGDCS >DRAMP23756 QIFLASNDTTPMIANNVLPC >DRAMP23757 EKRARRVNA >DRAMP23758 PDTCRDRRWPSHSLLIASRL >DRAMP23759 SLTEGPRRRQTSLSVSVQGH >DRAMP23760 HYSLSLIRTTANNGCPVVHS >DRAMP23761 WLCRNILWICKDHTARLHSM >DRAMP23762 LFGPCFSRPQTCHHRTLRVT >DRAMP23763 SHTLSTHYSSPRLSLVSVGS >DRAMP23764 LTICLNTHMGPRVNRLNVSS >DRAMP23765 WPVLDIFPEQGISSPDTPNP >DRAMP23766 YHVMSPMRITLCPTQSPAPN >DRAMP23767 SNTKHTSF >DRAMP23768 QPRGPPAPGNHTIGPTHLPL >DRAMP23769 APSHATNTTKCTLRPEGWHT >DRAMP23770 FSGGARPQSSHLLSNLHTCF >DRAMP23771 PPRMTNLNEYPVSVHPLRIHL >DRAMP23772 LQSYTALPG >DRAMP23773 RPCLVIRAALRIRLEFKLRS >DRAMP23774 TLLSWSSPGGAACNKQTNAN >DRAMP23775 LNQLNDSASWN >DRAMP23776 IHSRPLSRFHVYTSYCHYGP >DRAMP23777 YFWSALLPNAITSSPLSLSI >DRAMP23778 SVSFRRTIVPARDYREVGTF >DRAMP23779 PTLPHIININLQAFCTLFKY >DRAMP23780 CLPVSHITYYPGSTLYVGSP >DRAMP23781 PVSFNN >DRAMP23782 LEWFVALYSLTGSFRSRVDH >DRAMP23783 PCLPTIGIAANSTIIATHAS >DRAMP23784 ITDPARASSYSTGRPYLFDN >DRAMP23785 DSIMTSAARGVRWVLCLVCVN >DRAMP23786 RCYAYEVILFEACCYLHNHV >DRAMP23787 ALLNCHRSQYAESSSHRQNI >DRAMP23788 PSP >DRAMP23789 RTAYPFSDRLKVANFRRAHT >DRAMP23790 SRFLRAPTDNLTCIPL >DRAMP23791 SPTLVLLILCLRTRCCRHGT >DRAMP23792 PTTDSLPAGCNFTPLTSQLI >DRAMP23793 PPFRPRDSPVHMLGCFSCRY >DRAMP23794 CRLGRPYYFRFLIAFIGEPV >DRAMP23795 HAVTVFPGYSHNRNYSKSHY >DRAMP23796 KLSG >DRAMP23797 FPRASPIHQLKNRTLCTIFY >DRAMP23798 RILNSLSSRIYVLVALVKFR >DRAMP23799 KVYNSTLNYTSPSLTPHPYC >DRAMP23800 YHYRCHRNSPPMPYSFTPRT >DRAMP23801 SAGLYVARIHYQGFSMSHCS >DRAMP23802 LEKTHINSDSYFGPTDNICK >DRAMP23803 LPYVATKGAFSDT >DRAMP23804 MHPYISHFVIKLEASYVCSS >DRAMP23805 TALSFVLQCLPCL >DRAMP23806 HRVNGHAHVLNPLVCGSSRS >DRAMP23807 RGSQDLLILFHFSSPTSTDT >DRAMP23808 PQRSRITVSSSRVYGALNVI >DRAMP23809 ESRARSTHTVPR >DRAMP23810 SDAHENTVVAVRFSWFNDPA >DRAMP23811 GCPVYAPYPIYIGTSPMMRT >DRAMP23812 KLLFFLTHDGCNCVYTPLCVY >DRAMP23813 LHAGPQFFNNLFDTACLPNN >DRAMP23814 SLMDVCYYLL >DRAMP23815 ADLRGYLKEHKRYISIYYCP >DRAMP23816 WTYYVLALRPGSLTIGYTRT >DRAMP23817 PIVTGSTHLTKKALSYGTSA >DRAMP23818 TCTTDAQDNSSSVCATRQNA >DRAMP23819 QYEYLPNAHTTYTSISQSWI >DRAMP23820 VVRCFHSIWRPSSCGSYIIL >DRAMP23821 CSTEVYNRSFEIHFLATLTP >DRAMP23822 SPATLSHNFIRPLSACLTSY >DRAMP23823 NCSRPCCITVSMIGDARSTF >DRAMP23824 PSATRPPL >DRAMP23825 RAIPRHRSVTTPGKRPCNCN >DRAMP23826 PNIPKDT >DRAMP23827 LHRNMLGTFAHPHKMQASID >DRAMP23828 TAVCFRARFPQVSYALNTLG >DRAMP23829 TELPQHNLTSTAFALRCFHT >DRAMP23830 PGADLCNKLAYSTQYPYIPN >DRAMP23831 HYNFR >DRAMP23832 ICSPDMKARYNNPAPQTLTF >DRAMP23833 HICYRETGTLPTITIPYSFI >DRAMP23834 VLPFRLDPRD >DRAMP23835 GRLQRVPIVCHAETFVDLAP >DRAMP23836 PDRTPCTNPYNDFRTLHYIL >DRAMP23837 VHNVNGQLYQAH >DRAMP23838 EPTDDGHLQYFSSPSPLVVLT >DRAMP23839 SFCNTSLLAPALFPP >DRAMP23840 RFVVATIKLTVESRILNVYWL >DRAMP23841 MFGQNILPSNLCTDPPDLDA >DRAMP23842 SDRAATRVPLCHDHLLSYEE >DRAMP23843 TRHYNPPTRTFMCHPAGAAP >DRAMP23844 QSRFSGIHDVLHVALDWLFL >DRAMP23845 RMSPLYHALDLTGWYSI >DRAMP23846 QLLFSRLLLTRILLSLLRRN >DRAMP23847 PRRRHIDAFIDST >DRAMP23848 TYYPATNIRANNPLQSQNMS >DRAMP23849 GYGQLFCRRDIMCNLKTASA >DRAMP23850 LQSNRHGHPTHANSFTHPPI >DRAMP23851 SRHNVSNFVALNCAPHTDTF >DRAMP23852 NHKTTAGEPCKRCSKFSNCP >DRAMP23853 FITMPHPDNPGSKEDTHNNA >DRAMP23854 LYDAIRSEHISPLLFTILFFN >DRAMP23855 NV >DRAMP23856 RSEDCDRSTSCNFTCTSYDL >DRAMP23857 CPVRAHYAGFNLDNNMPYDR >DRAMP23858 PRHRNLAI >DRAMP23859 VQSRVLRRIITCLFSRFVPV >DRAMP23860 WDYNSLSKLTITPWNYMQST >DRAMP23861 DSRYSQSIQDFRPTRNSHNW >DRAMP23862 LSSLTLECLPLMTQFDHALSN >DRAMP23863 RRLSHHLAFPNMRRITLAILN >DRAMP23864 HPSESSNCHNLPFWPGSFIE >DRAMP23865 HLTTALNGPYRVTMALDNIP >DRAMP23866 LHRNRSSRTPRTTYAGDHPP >DRAMP23867 GYRIRIPGTVNNHDECYLLA >DRAMP23868 IDVGQYQSIPKCVARMLI >DRAMP23869 RPAYILEQPRGWVPTEQYLL >DRAMP23870 GLSVNHILALRLHRAFYLDP >DRAMP23871 TWHYHCQAPSIWSLTPSYSN >DRAMP23872 PDLTHSPWLNIPWSLVDACA >DRAMP23873 LCSTYGPTRHGSPSQIPFHT >DRAMP23874 RIPAKDHKQYRSTLCTVRRSN >DRAMP23875 DVRSLVLLN >DRAMP23876 PNPPNVWRLAHLDDPSTLTL >DRAMP23877 CLPNGVPTPNCYIVHFTALS >DRAMP23878 SSPCALYSQISITFLNWVRT >DRAMP23879 TCHAHCLPRNLPTIPICLYR >DRAMP23880 IPPTRRSNTSHDS >DRAMP23881 QNNDV >DRAMP23882 PTAVVTSPVPNPFNVYSYTI >DRAMP23883 PPQPQFGIVRSGVGVHQIGI >DRAMP23884 PRFSKCIRWNIQHLPIT >DRAMP23885 LNSITVLLRLILNVVLLCFS >DRAMP23886 YRPTNANVTTHATLALAVPC >DRAMP23887 TLHLCALHF >DRAMP23888 HPGAFPPR >DRAMP23889 PQRPTYNNTCTTRSHYLPGY >DRAMP23890 RPRRQSVHEQCHATPIATSCN >DRAMP23891 KPVYIRSSPYCHMGDRRATA >DRAMP23892 MSGTHGWLMEPLFHVLLACA >DRAMP23893 KSYSE >DRAMP23894 LVKMNRSLILTVINRTNRRW >DRAMP23895 SARNHQPYTPICLGAASLSI >DRAMP23896 PCSMPPYWWGIAVVPTIEIV >DRAMP23897 PLYEAGTIHFPLQP >DRAMP23898 RYVPTMHITSCTDWAGCHYL >DRAMP23899 KPH >DRAMP23900 RSGRTQCYNRNYHPFIIEVL >DRAMP23901 SYHISLASISTSSYGQYPHVT >DRAMP23902 PLRMLTDKKPSFVIMEKFHT >DRAMP23903 RLSRPENPPVRDYILLSWGC >DRAMP23904 TCSSFHLRWRALDTTSRCRL >DRAMP23905 CRWNYRYPYFYRI >DRAMP23906 GSQYACFFYQSGKLLVRTI >DRAMP23907 QVPSWFNPGVYRQILL >DRAMP23908 TTASPVCHLVPRYTPNTTIS >DRAMP23909 ITNHSYFPRLGTHSTQTSSC >DRAMP23910 TLARLTVDVSNLKKNHDGLS >DRAMP23911 CNSPGTDPEPQYCVPYHKDP >DRAMP23912 ALLTASLVLRARIRLSMRNN >DRAMP23913 GRLPNHNGVPPSLATTGQCS >DRAMP23914 LALAEHSTSMYPLRNRSSPW >DRAMP23915 AIQRELNSTRYLSIARLSSLN >DRAMP23916 GYTPESDLPKQYLMQFLFAY >DRAMP23917 YTPPYSYLLMKTHRCIPSLI >DRAMP23918 RSRSRGCFLGCTLDASPNAS >DRAMP23919 LPTPSDYILPRGPPCRIKPS >DRAMP23920 STHRMCPFRNPYLQLTAYFK >DRAMP23921 ITFHYHWYF >DRAMP23922 SPCRRLRLRRSPIAIDFYSV >DRAMP23923 THVPIDISSPTFTVVLLLLM >DRAMP23924 SQPFVDAPGSKFQTHDIMRN >DRAMP23925 LCRATPPQSATDAAVYFNHR >DRAMP23926 QGYS >DRAMP23927 SRRIDYESNSEEAQVITT >DRAMP23928 LLEYGYDKLRLGAGLYSPIH >DRAMP23929 RYNCNSDCYTTVYHDSFTDS >DRAMP23930 SVADNPPWIAPICAPFAFSIN >DRAMP23931 LRKLILWIVATRWPFVRRSFN >DRAMP23932 LPPALRMQVFIPITSVITNPN >DRAMP23933 PSQAPNTRVDSASCPGRAKP >DRAMP23934 LTSTSINRVRLSRASMTFLM >DRAMP23935 SSRPAAIFQPRTYFNSLALS >DRAMP23936 DAHQNGVTLILCVPQHNSIA >DRAMP23937 PTSSYWPVRT >DRAMP23938 MSSVDCHHNKYPPVIACIPS >DRAMP23939 LLGYILSILYDLIFLWSTCL >DRAMP23940 HIKETPPIPSVFLLGDHALI >DRAMP23941 TIVAPSVPPRRLMILPPHVA >DRAMP23942 NNSTWDHPSHNIVGVLIFMFT >DRAMP23943 GYYCYRAALRVPASSAYPFH >DRAMP23944 NSIALSGHEWTQAGRTGNLA >DRAMP23945 IHDSGRKSNSESLAPCYYNV >DRAMP23946 SHSYRSLPCFTT >DRAMP23947 CRISCVFLPSRPTYLRMPLL >DRAMP23948 PVCATAARTPNLYHLADPST >DRAMP23949 AQPYT >DRAMP23950 LIYGYFLRLYCSPMSSMI >DRAMP23951 AQVRLARISYTSPLPSLPRGN >DRAMP23952 PDNEQLTNCTNHSLFAKFTA >DRAMP23953 LHPPNITPSVDSNY >DRAMP23954 VAPAGPLPL >DRAMP23955 PIEYLLVSLNHHYLSHA >DRAMP23956 SHNITSSVCYHLYWDFSSLR >DRAMP23957 LRVGFFSIHSTRRKRHR >DRAMP23958 PPYRSSVSRFTN >DRAMP23959 GFSTMPVPLCIFPSPWWTSI >DRAMP23960 HIYTDGPDPHNVYCNSICRH >DRAMP23961 VGPALPRSLPIGIYVTPLSS >DRAMP23962 LSCSSDSRNNGLSCTY >DRAMP23963 PCRKNFSLRCFVSNLGDNML >DRAMP23964 PLPVRTMSFTVPRSCTSIPS >DRAMP23965 TSYLRCSYCAGGMYGLRRSD >DRAMP23966 SSTGSSNRATYAYTSATHKP >DRAMP23967 RD >DRAMP23968 CMRVLVLFRWRRSLRDL >DRAMP23969 QTNLSMDSHYSIAQPLCHSL >DRAMP23970 CNTIRDKWVQMLYAMPTDYL >DRAMP23971 NDPRLPSYYRHFLSLGFTTD >DRAMP23972 SGRNGRTHGHHGTNRLLVRD >DRAMP23973 ATPRFCNGVGCCWSSWILL >DRAMP23974 RNVVGPYRCRACNALRINNT >DRAMP23975 LQLTAFLKLVYRLISTYASP >DRAMP23976 RPPLPSSVLSFQAPHIYTLS >DRAMP23977 RVHDFPWGSAGLSYNVSPITN >DRAMP23978 CRGAATPMYLNRSRRHYAGL >DRAMP23979 LDLHLSPIFAPLCYSFLGSL >DRAMP23980 IPFIYF >DRAMP23981 AQPPADSRPAPNLFL >DRAMP23982 HGNNTTRTSFKLSRLTTFFV >DRAMP23983 RILRGRARHFGNAKRPLTSR >DRAMP23984 IHPHLLHCKNLFTRYNKYTH >DRAMP23985 YYHTNHAYCDSFKITYEWLP >DRAMP23986 RSRRLVFRLINLFCPMCFSS >DRAMP23987 PPNHQWRQMTTYSCRTSRAN >DRAMP23988 GPAYTIHSVLSTSPTRLWSP >DRAMP23989 SPKQPVASSCRPRRALPEELT >DRAMP23990 PGWNNTKRYRKRLPLYRCMN >DRAMP23991 LYKVYKYLFPISLLKNMTPF >DRAMP23992 FHALWLVATGYFFNRVKMLS >DRAMP23993 RRVMYNSDTYSTRGQIKYH >DRAMP23994 VVDAPRDAPRVLDI >DRAMP23995 PLIPWRANIPTCPCWFCHYL >DRAMP23996 FVRDLVTSFRRDVFTRCTKG >DRAMP23997 SVKGHCKFFLNCQRASYSPY >DRAMP23998 PPPYSLGSSAVYDSIPIYFL >DRAMP23999 TACDPYNIHAYHL >DRAMP24000 RRMQCPYCLLAISANSYTLN >DRAMP24001 FIFYSV >DRAMP24002 LFIAFLSILHIQLTFLITRR >DRAMP24003 AVNRYICRMPCRIRRPST >DRAMP24004 WPVDSTLAFLSVFFLH >DRAMP24005 DTTPVCNMCPSPQESYCRSQ >DRAMP24006 DLRSGERHTRCIEDNFLITT >DRAMP24007 SEIFNNYTREKHCCPNSLTVY >DRAMP24008 MLGAVPTMQPAINTFGA >DRAMP24009 TITPRGFHRISTIGNCCRHA >DRAMP24010 RLHDDMPKITTAYKGFCHSI >DRAMP24011 KYHPDLRIVYICFSLYCSTY >DRAMP24012 ILRRRRTRHHSYVVITLSFD >DRAMP24013 SYRFKAEACFLDFSEDNSFC >DRAMP24014 PIHTTYRTRRHRHSRMYRIP >DRAMP24015 VTQFPESIYALPDLNHFKYI >DRAMP24016 RHSYGSAYSKPLVYIPPGTT >DRAMP24017 NYMYSYTFP >DRAMP24018 APMEGQ >DRAMP24019 SHFRAYLMLL >DRAMP24020 GLRTTHEVDHALSSHISGHH >DRAMP24021 QDAIDHPFHAYRSKINTYLM >DRAMP24022 SQQATIRVDYLRFLYIQHYL >DRAMP24023 NIFYDRDNSCPRETTHFDYR >DRAMP24024 LHVYYPFLL >DRAMP24025 AHLYPTALYN >DRAMP24026 DSFMDAWSGNYFLTPVRRSRN >DRAMP24027 SANRIRIHFLMITNITHQDD >DRAMP24028 HPHYYEYCSTATSPTNNIGS >DRAMP24029 PALIQSAQHVLSDTFCLLCC >DRAMP24030 SL >DRAMP24031 IPDVLLDSWNRYGRFIL >DRAMP24032 VPNAYPSQRSYHPPSLSSIT >DRAMP24033 PDVLD >DRAMP24034 RRAGAQITLSVLFYPGCALV >DRAMP24035 LPSRNPYGWSTVAGPLIHII >DRAMP24036 NACCVFAPAPCADRGALGCN >DRAMP24037 VNSVTIVLVFSLFFRRGN >DRAMP24038 ALSASIGDFSRNPLKFVSNN >DRAMP24039 PLTCPLSCCLWAWAPRRSLV >DRAMP24040 YAIYSLDFNDGFSHVTPDWS >DRAMP24041 QALPAPNALTRATVIGVHFI >DRAMP24042 VRVKAHINRLFLTYKHVYAD >DRAMP24043 CA >DRAMP24044 SHWNNFHFTFTCEVGHPKLC >DRAMP24045 ELPLVHALVFWLRITQSPVV >DRAMP24046 VYPHPTPGHATNCDAPCRFV >DRAMP24047 AMTRILTISTSTVSG >DRAMP24048 SYQPIIRITSIPYTLSL >DRAMP24049 NQTVGGPSRHHTAELLRIVD >DRAMP24050 PCTPLNNSSRLYDLAPSSTA >DRAMP24051 SHASTCFMYWLSKFTTTLIR >DRAMP24052 HPSSEAVYSSLCLITPATGS >DRAMP24053 GDHFTHAPATSQHICPMFAD >DRAMP24054 HPLSPNREPFCPHATWYKLP >DRAMP24055 PLNLSLHISSDPHICIDHVP >DRAMP24056 DHGVVVVSFCRYPTCPANRT >DRAMP24057 RHAHMQTSTSPHH >DRAMP24058 GLGVIYHMPGRCALLSCGAT >DRAMP24059 PRITAHDAMHS >DRAMP24060 HNGGLPVFDRRFGPLPRYYA >DRAMP24061 LNSRRDTIHVSFYVKYIHPP >DRAMP24062 PYLTP >DRAMP24063 ERWLSITLLTLTGPPGTIRAN >DRAMP24064 YYLSPSLTPVR >DRAMP24065 LLPPMYGPYSDASVLPAKTP >DRAMP24066 VLLTHAATFPESDVHVRLPN >DRAMP24067 SSKHDRCSIRVVCFTDCNNY >DRAMP24068 GPWAIYKNGGDVPMVTSAPS >DRAMP24069 RSTHYNMTLS >DRAMP24070 INVHVFFLSGKKSSRRDYDS >DRAMP24071 YAPYKYSMVRAYNNLSASKK >DRAMP24072 RFSRNHRSDFRKTAPSSTQY >DRAMP24073 HNTPFHFPAGESTYRNYPDA >DRAMP24074 RTGCINVTRTASTTSSLNVK >DRAMP24075 TPSLTMTLYPMRKRILSRTP >DRAMP24076 TGGSVHTMLHDPNYIGCANL >DRAMP24077 CVFFALLETNPNGDHDPSSI >DRAMP24078 PGIPIDSCYNCYFDIRPGST >DRAMP24079 GRGIHRVPCTALSDPGYLVA >DRAMP24080 DQDYGFLHDASSFYNHNYRP >DRAMP24081 MVHLNNILEPASNTSHMAVN >DRAMP24082 YPWSQSKPDS >DRAMP24083 CDWPISTPQDNNIRCQRILCN >DRAMP24084 HAMPDATILPSVTDYTTSYS >DRAMP24085 SILRHCSCNCLDQLIT >DRAMP24086 SSCSVSTTAYLSYPPNRHIH >DRAMP24087 VCVPQAPEYRVFPLYNT >DRAMP24088 LRQTPPHFYFNLCYPHWRPP >DRAMP24089 SVTFS >DRAMP24090 FPLFHNIHPTNLPVPREDFE >DRAMP24091 PLSCPSHEPFICLRTLRFVR >DRAMP24092 TSDSSST >DRAMP24093 VNLT >DRAMP24094 LPPIRDWRSVIVLPLHIATI >DRAMP24095 PGYFPWNHRSPRLTESDTAQ >DRAMP24096 CNCCVHSPTYYPALLWAN >DRAMP24097 NNQDATYGSVRWLPVDSASL >DRAMP24098 VDLRVAQSKPLYRSSLMLHR >DRAMP24099 SAGLSFRIVSFFHFRVRLRFN >DRAMP24100 AALKCLLSLPVYPQRAADSF >DRAMP24101 RMCRKFKTWTHLHLRGRRTR >DRAMP24102 PSWT >DRAMP24103 LLCMLCGPTPFHHCPASSLH >DRAMP24104 FSSHTPAPCMPPPNWRFAWV >DRAMP24105 GPVSDSSGPFSHCIILAAPV >DRAMP24106 LSPLPRHNISQTLRPPFLV >DRAMP24107 PVFIYSLKPMVPKKPNTRVL >DRAMP24108 RCACNRRRYHPRNPDDYLPM >DRAMP24109 PLEVLPCFRWPNFLPYILAA >DRAMP24110 TAAFGPFLACPLGINSYTFT >DRAMP24111 VNRYARFYHSTVYIRIPCMI >DRAMP24112 CVPDKSVLTLIGYTHD >DRAMP24113 TPHYFRNQPLFHQTHITYLA >DRAMP24114 IVNGLFVQTPTTLPILHTAS >DRAMP24115 THLRAPPCMGDFIWFVLFSF >DRAMP24116 TANQPIAFFPRLMLTSRLVPN >DRAMP24117 ASYRPSCSSVLYDLKPAQGG >DRAMP24118 THSPLVSFIMPPPLTPLCLV >DRAMP24119 SMPPSRINYVGLHLDKRMLA >DRAMP24120 NKNISSLLQHR >DRAMP24121 GLLSPWSVRFNYHDPDADHL >DRAMP24122 SMNLNCPMVSCSHRDCLVVI >DRAMP24123 LIAARLFDCPLRQDSHCTWI >DRAMP24124 VLVIASSYYF >DRAMP24125 RDRLQIIPTYGLSTVPLRGI >DRAMP24126 IQMGIHRLTITNNYFTTFLY >DRAMP24127 LENAAYTDYLDLPEHPCNST >DRAMP24128 YFRVPPTHLMLTPLVLYTLA >DRAMP24129 RSHSARLPALILPAPASLVIN >DRAMP24130 PTNSVHAYGIF >DRAMP24131 RFTLNCFLGTRIRRKIGCSR >DRAMP24132 LCGGSGPDCSDQSDNLANTI >DRAMP24133 CWYIDRPALSRFRPVRTLLA >DRAMP24134 SSPAAPRGRSPQSSRVG >DRAMP24135 CTTTALANFTLSRPKFDKIS >DRAMP24136 CFHYDYCCSCQSHPHWLLFA >DRAMP24137 LPKTSLRFRANAGPTPHPST >DRAMP24138 LSYVSPGAGYSPASDTPTRA >DRAMP24139 SLAIILLSYPDFSMHSILAF >DRAMP24140 PSSRR >DRAMP24141 AAVTAIRQLFNCLIMTARCS >DRAMP24142 SQTRPKHSLVMPFSYTLTMP >DRAMP24143 CIKCYSVYCLLFNYRHTGVT >DRAMP24144 LANPCNIYNHAPMYQSLRYA >DRAMP24145 VVSVRVVREYTLADGFIMSC >DRAMP24146 HRHLCSQERHTRSARVDRMS >DRAMP24147 MVHSSDSTWFSFPGELHDSP >DRAMP24148 SPAPLLCRVRPRSRRTTASSN >DRAMP24149 PYHRPFSPPNYDQSNGHSGT >DRAMP24150 PLRRIASKLLHSFICPCW >DRAMP24151 PRYPYRVSTLLPSDSRLGRS >DRAMP24152 LPGLTTHCVYDGPTSDTSRA >DRAMP24153 HCGMPDWSDYSFRYI >DRAMP24154 HRHMQAVPTPQVPARRTRGF >DRAMP24155 PQA >DRAMP24156 PDSGLVPFTHFGTAFYIHHA >DRAMP24157 TNALY >DRAMP24158 PTPIANRTDTPYLFTVYYYT >DRAMP24159 APAIFADYHPVCLFYARNTM >DRAMP24160 STPAHPRASDFYYTASFYRN >DRAMP24161 NIDTWPSHFRLHTRFGRATP >DRAMP24162 AKLILNVGILLRRRTSSLSFN >DRAMP24163 CWHPKTKKGRYLVNHMPVVF >DRAMP24164 RPGSACPSSG >DRAMP24165 LFTAYSPRVITMVHTSRVIT >DRAMP24166 CHRLSRNDASHCFPSARVPGN >DRAMP24167 RCFTDDTDLLSPSMIVYYSI >DRAMP24168 GFLSTPPLRERRLFCIPRPS >DRAMP24169 SIDHSYLFWYI >DRAMP24170 IVAYYVYTYFPGRSLNNIPP >DRAMP24171 SRPPSNTIAITFHNNRTFFF >DRAMP24172 DFLPCHLFHRPHNSNGEYVG >DRAMP24173 LSQSASPCYC >DRAMP24174 RMSQLRALL >DRAMP24175 YARMNITLVGMCQVFYFIIR >DRAMP24176 IPYQHLFDVINRFLHIRKMN >DRAMP24177 PTDKTSARSNDSCLHVANRV >DRAMP24178 TLFDWYMGCYPLAQRDIIYL >DRAMP24179 QSYSNNFHLIHRTDLPFTCT >DRAMP24180 PLMYCHPYGYPYRAFIFDTL >DRAMP24181 HWIGYALTLEALHCLFYSHP >DRAMP24182 PLPCWLV >DRAMP24183 GCSPTPLGIFFPSLVVRQIR >DRAMP24184 RFFLFFIRRRTTFKAWSINS >DRAMP24185 RLAGHATFHVTLLVYLSTRN >DRAMP24186 SGACWDKTDTYQLG >DRAMP24187 SAIANASVVSSIACAIGHIT >DRAMP24188 FLRPLVRSLLRRLLVMGWRRN >DRAMP24189 PSVSNFPHRCD >DRAMP24190 PRNDGSGYITPKIRTLFENQ >DRAMP24191 PSRHVDRPGNNLGNVNSATD >DRAMP24192 FLVESDTAAAYNPETCDPNV >DRAMP24193 PRTMSYNSACTCSELNCLDP >DRAMP24194 NPHGPIRTNNDRHVTREPTY >DRAMP24195 SPQGL >DRAMP24196 RLSFNPPYPGLRAHLPGTFL >DRAMP24197 TFNSVPAHGQVRNFYHHFIR >DRAMP24198 HCSPPVTWLWGSSIPHAYLL >DRAMP24199 CPIMFLQRSPVTMSLNPDSL >DRAMP24200 TTSLDTGMLHPRNTQTSNSD >DRAMP24201 PPSTDLTQCHQPLPWRYLRM >DRAMP24202 LGGSRDMPFIHPSAADTCGH >DRAMP24203 GRSTGHLPWTIWKLFLCVAH >DRAMP24204 THPPAH >DRAMP24205 LLPSPCRSV >DRAMP24206 YYNRFGGRCSSL >DRAMP24207 PRASNYALALDDFTPLPLTA >DRAMP24208 RCHRYAANGQSHGLNESIHP >DRAMP24209 HTRVNSHYSSCPSLGPRLRSN >DRAMP24210 HTIDALPYDLFRSSPTCFQY >DRAMP24211 RPYHCISILSMILVPRPMVT >DRAMP24212 RYPFDTTHILPNPSADSYKC >DRAMP24213 CHFHPHHYRVITSVPL >DRAMP24214 NLYHCPAHPLYITAAGNAIS >DRAMP24215 TNVRYACYRLFGGIRICYCP >DRAMP24216 HPDHGLSALFHTGMYAASL >DRAMP24217 NETWPSPHGCRTVVAPMRIA >DRAMP24218 PTVRNANSFCLRKIILSRDW >DRAMP24219 RSMRRRYVHLTRRALHNNAC >DRAMP24220 VSAGITRLLHLCDYFTTMCF >DRAMP24221 RAAEYLFALSLDPLLFYSYQ >DRAMP24222 LPVYCWYTLITPICSCDEYV >DRAMP24223 PHRACPSGSSPFPLLPFFFLN >DRAMP24224 HCTSYQHNTPSMISNYYDIM >DRAMP24225 NYDALRLFDLRNYQFTNNAS >DRAMP24226 SNSRENHPTVHLCSVSNVLY >DRAMP24227 INLMVMYTTASSLSHYWDLD >DRAMP24228 LQVVLPYGCYSSNYFCYNLL >DRAMP24229 CECANICYYPPYWNII >DRAMP24230 RATSPVIS >DRAMP24231 TRIILDGYPSNPLNALANDN >DRAMP24232 LSGCYAPSTHVLHAWEKISV >DRAMP24233 ALHFSLLLFRFCRSRTCRHC >DRAMP24234 PQAMGRRITSRSGTHTWKMC >DRAMP24235 PLSCTLEVVSNYCTGHFKCP >DRAMP24236 HAPSSTLTLGNLPQSDHTVA >DRAMP24237 RLAGTLGHTLTVFYARSIAR >DRAMP24238 PAWSYSLFWLYFTVYMCFEK >DRAMP24239 HHHHHFNIPLNTVPYSYCLA >DRAMP24240 CDLYFYL >DRAMP24241 STHGDAIYVHSCLWCVIHTR >DRAMP24242 CLRSSHL >DRAMP24243 KYRMTPRFPTICHRIHTMYN >DRAMP24244 DPTAAMYTPCTATVVT >DRAMP24245 HPVHTTFSNPCDITHTPYTFK >DRAMP24246 TGRRSNVSKHSANIYVNSKG >DRAMP24247 PLSSNGDCHLFIHYDYV >DRAMP24248 RQRFGAIYTATSKYDCTCIR >DRAMP24249 QQLKHYLNLMSLYLHAFLRH >DRAMP24250 LHHSYTPVFPFNNSLPCVLF >DRAMP24251 CETPVLQKPFLSDAHTRGPR >DRAMP24252 LADKLRGLLCKYCYRTQICT >DRAMP24253 YRNRARRTFDLHLPPLLVTT >DRAMP24254 RDPT >DRAMP24255 NDAGIIERPNVMHRITRDPF >DRAMP24256 RPFPKHDFNAILRL >DRAMP24257 NTIRSHLSLLYLIPIEHHEA >DRAMP24258 SYLSQYKSNYIRLLGISTSP >DRAMP24259 PSADFFNLKNKCYNYIELFV >DRAMP24260 TQYECFTAIHNRASFDHLLV >DRAMP24261 YRFLPLEVVLLHGW >DRAMP24262 FATGWAGFRDCLTMNSTHIN >DRAMP24263 VPHTPNVNYSGVQSVTEINV >DRAMP24264 YSLMLSCYSTRYIFIGENSP >DRAMP24265 CSHTWFVDITIFHCSDFSG >DRAMP24266 ISGTLPHGNTWRKCAHIPDY >DRAMP24267 SPRVHSLEEGKYQGAMIDSD >DRAMP24268 PSASASNSFIPTKNLTCRGP >DRAMP24269 SA >DRAMP24270 LFGTLVLFSYYLDTHAR >DRAMP24271 RHSNSRSNNHSLGSSSNFVV >DRAMP24272 LLPKA >DRAMP24273 YLNNITGPMVAKHTDTFYPA >DRAMP24274 HFTIY >DRAMP24275 CAPLCFAIHRYKASFQNLKD >DRAMP24276 RARPACAHAHTRKTASASIS >DRAMP24277 DTNMIASIWRNRDNLYKSED >DRAMP24278 PSRARVIVSVNINLYVYLFF >DRAMP24279 PYDSKDPCSARNLTFLYHQL >DRAMP24280 RIPLNSNVTRSDSSICTKCI >DRAMP24281 TGPETNRPSRN >DRAMP24282 SLHRHFHIYTSSLPYYFFPT >DRAMP24283 HSLSCRQYIVEPLYILNNSI >DRAMP24284 RVEKPTLRSSVYFRTLLNQN >DRAMP24285 QPRTSRYFCPHITCPYGFYY >DRAMP24286 ALQFLSSLADYCNNPPSGSA >DRAMP24287 RTVLRTFHFPSSLQFSLCKS >DRAMP24288 FG >DRAMP24289 LNR >DRAMP24290 RPCCSTARYRDLFA >DRAMP24291 HPYTPLCTDFWGSSMILVSS >DRAMP24292 NTAWRHSTNFPSSSCPFVPL >DRAMP24293 EPVISPSTTDKCCPNLFWYL >DRAMP24294 YSPRSHS >DRAMP24295 DPGWNYHFYSHRLQFHTNHS >DRAMP24296 TLKCPLCIRRHE >DRAMP24297 VTIDDSILRRTVPKRGNFNV >DRAMP24298 QGDLSSRALAIYFMPISRNG >DRAMP24299 RAYFTWPDGCRLLIT >DRAMP24300 AAPTWHFSFYYQSSSTFSND >DRAMP24301 GDPSH >DRAMP24302 PMTPRMNRKHYYTHLHADSS >DRAMP24303 MYVPGSWSSPPYFFL >DRAMP24304 TNNDNGTNNLDGLVSVQCCP >DRAMP24305 PKTTLAYSLVHRSRKCHLWS >DRAMP24306 SSSPCNNSTRVARILPLYSL >DRAMP24307 APSLSLLQRTVFSLSTCTSV >DRAMP24308 PLRDITRRIWRGLLMKVADF >DRAMP24309 RPSRSVRVQCPNFSKPNSYG >DRAMP24310 MLLLIHLGPARTARPEYPKK >DRAMP24311 CLHPIRGKMLPVPTWLAFTV >DRAMP24312 ENTSIRAHFTVHCSYLSTDY >DRAMP24313 DAYGFPAPYAPLGLCTFHQL >DRAMP24314 CARNVPHHRYPGPGPPRLPL >DRAMP24315 HVTVVYIAHSHLQSGNPPMD >DRAMP24316 RPVFAHSRYIGAMSKIALLK >DRAMP24317 SRALPASSNTTDPTTAMHSW >DRAMP24318 PHLISQT >DRAMP24319 DFHCAPKINRFPEGYGTLQT >DRAMP24320 VR >DRAMP24321 PLERFCSCRHLDFYHSLAID >DRAMP24322 FWVPHHGRCCIHHHYLILPR >DRAMP24323 CFRGHPLNVLGNLLIASHTR >DRAMP24324 PPCPFVKITSNTCSCDSANI >DRAMP24325 PLPRICSGPPNN >DRAMP24326 NTLAIVDIEPFVRGCDPAHA >DRAMP24327 LTHNSTSSNPNSITI >DRAMP24328 CPRYPVMDVL >DRAMP24329 PYLSSGISALCPIGFLYSFV >DRAMP24330 PPNIRCKSWTLNPRNFRLRP >DRAMP24331 HPYFPLAMYIL >DRAMP24332 QPGTSPSLANPTCYHSLKIY >DRAMP24333 PKFTSHDPCAYSESNLFFKN >DRAMP24334 RYIGTLNTYPDYHILPSYIL >DRAMP24335 NVIPPYCFHYDYHHCCNRYH >DRAMP24336 LWQFMCPCQLLQFPIWYAPM >DRAMP24337 NPSCPVNCLSWSPLTFYFLI >DRAMP24338 CPTFNYFHSAAPWMLPVASTS >DRAMP24339 LLSQSLRGPGNEPIHLLSVC >DRAMP24340 AASHVYSMDPSWFHTYPLLS >DRAMP24341 RSVG >DRAMP24342 LLDKLLHGFCNLRGHNR >DRAMP24343 SYFRSNVYNTVPTSRRCPLP >DRAMP24344 GSFTAHNHVNICSNRPLLNF >DRAMP24345 LNTDGSLLRPV >DRAMP24346 TN >DRAMP24347 RSRARDPPTQRRGPGDTLYS >DRAMP24348 PLSSQRYSDSHLGPNHPRPT >DRAMP24349 RNCVTRYTIRPNIKYMGPFK >DRAMP24350 TGYRFYTYNTPLHH >DRAMP24351 IDAAHYVRFDTYTYDDISSD >DRAMP24352 CLTYYAQ >DRAMP24353 SRPTSRFLEGHSRSMTEPAS >DRAMP24354 KKAPICDRTPLTSPFYTWMV >DRAMP24355 PPLFTRVTTSVPE >DRAMP24356 HMPPNNASVDLHNSSSIIEM >DRAMP24357 SNCRIRTVNIH >DRAMP24358 RHNRDVIPYSPAPCLPMYNN >DRAMP24359 AVPPPHTLDDHHFNNSKTFS >DRAMP24360 VQSLDVQYMAICH >DRAMP24361 SAHIISSIE >DRAMP24362 SRQPQYYYGYIFMSPGRISN >DRAMP24363 QGRILNKGIIPLLPCLAMTGN >DRAMP24364 FWVMRHRSNEGLGSDQTGSI >DRAMP24365 TPYYCAPLSTFKVTELDITI >DRAMP24366 VDRFPWNAKLYCGSAIPHNI >DRAMP24367 SFFHASLTEHYCTHQLSLAQ >DRAMP24368 SMYFNARLGRAVFSSHPLDN >DRAMP24369 FIFSIVYARRNLPKRLPSTS >DRAMP24370 PCYPNIMLLLLLSLIRSYWL >DRAMP24371 PSRYTAASAPPPSIRSTHAY >DRAMP24372 MTSSFTLPSVICNQLPSPPI >DRAMP24373 HRPDKINNNETYTELSTTRN >DRAMP24374 NCSYHLTVR >DRAMP24375 LPFAHACPTDLPAMHLTT >DRAMP24376 PLYIFARYPDIADTCKIPPM >DRAMP24377 SDLRNTLFWYMTLCGPYALF >DRAMP24378 TSRNAVANAVGDLATETSII >DRAMP24379 RFYQQTPPTVGHLPYCTSIV >DRAMP24380 RPECYVFHPVKLAVARLPRT >DRAMP24381 PATTHYPHSVRCLDIHNFPH >DRAMP24382 KPGSSILGHSSIPSFLIPTT >DRAMP24383 PSISSGPYGSPHNLARFYFR >DRAMP24384 CALYTYRFFHNHFNACFMYT >DRAMP24385 PIKQSCFARPIAVTNTSHNL >DRAMP24386 HWDPLPSNPPASTPDARHAY >DRAMP24387 TARNRYHATTITHYGARKNC >DRAMP24388 NWD >DRAMP24389 LTRPPNDRY >DRAMP24390 DPTHDKDDGLLCAPSTIRFL >DRAMP24391 RLIVTVSN >DRAMP24392 YVCVARNY >DRAMP24393 RPGRDSMFDD >DRAMP24394 VLSS >DRAMP24395 DC >DRAMP24396 GVQTPCQLINEYLCCVTIHI >DRAMP24397 SNFPRAADHTLIT >DRAMP24398 LAYVGFFICFLFTRRDADCT >DRAMP24399 TVAT >DRAMP24400 HTSPCPCKYYSLICFSIISN >DRAMP24401 PGLPCVLVYYNMIFTLPCAF >DRAMP24402 CHVFDIYMRRYDTLCFVYYS >DRAMP24403 AVSRMFNNDTLDCHF >DRAMP24404 CRARSYWGPFYLLDNVTSQY >DRAMP24405 AGTRAAGTSDDISYSPIECL >DRAMP24406 PIKASPMTNYWATSNPLDDI >DRAMP24407 HSPTLYPRGDTNCRPPAASV >DRAMP24408 CESTSGFERFFYISSNNPVI >DRAMP24409 RSIFSVERLISNKPHHLQIF >DRAMP24410 HCFHLMASNPTTSVAPSRRS >DRAMP24411 CSAPRDKPYEPHPANSPYTN >DRAMP24412 IVINCNFVNI >DRAMP24413 AEGINKYLGTK >DRAMP24414 PPANMSS >DRAMP24415 PHNSSFRPRIRESSGFGNLS >DRAMP24416 VRMCAATWYMPS >DRAMP24417 LMPTLSLIRCGTVLNRQPPS >DRAMP24418 DRADFSCDHYSYHFLHYTSI >DRAMP24419 EAVGVYMNPYSLRPCELYLI >DRAMP24420 NVHNDMGN >DRAMP24421 SRHMCANAVDIMPLGSNVHR >DRAMP24422 SNTSSHGIPMRCMSIMRLASN >DRAMP24423 EVLPVEPPTRHIGNCKTSQY >DRAMP24424 CYIGLTWIRISPLCYLSNTH >DRAMP24425 MHFISLRRTPSCPVPNNFPH >DRAMP24426 PTSTNEKLTWNRNIPPHRRN >DRAMP24427 ATNAYNVSHSGNRSLFGDEV >DRAMP24428 CCHTDILIPYAHSTWYHDHH >DRAMP24429 IRNRSHCYLSLSDHSDLPCT >DRAMP24430 FGA >DRAMP24431 EIDDRRGFNSLNQPNHKSRS >DRAMP24432 IIKAFLETMYNRNMAHCNPA >DRAMP24433 RACINASTTYCTKSS >DRAMP24434 PSACINPNQN >DRAMP24435 LL >DRAMP24436 LCPTSTVDRHYDYNVPMWNE >DRAMP24437 RCSPVFIYFPHFDAVSNVLV >DRAMP24438 HYMFPTVFARSNISHPHPPN >DRAMP24439 TKANANLYPPPNITLPMYMR >DRAMP24440 TVRTPTNCVHRLACPAV >DRAMP24441 YA >DRAMP24442 PVIIIIHESGNV >DRAMP24443 FTHYHI >DRAMP24444 IWHRILMSLSPAARLLRGRSN >DRAMP24445 PSWGCWDHFHAWANLPINIT >DRAMP24446 TLKCQRYQFVQIRKLSNPYI >DRAMP24447 LTWRPSFRNRFLWNVMDPCR >DRAMP24448 LVQLPTPLITRGLFHLNL >DRAMP24449 LKSRRAPCVSIYPRCRYYYF >DRAMP24450 PALPMMLRNYYTVMMECHMM >DRAMP24451 FLNNLNKNCPSNRSHNAWPY >DRAMP24452 IQGLSTLKV >DRAMP24453 SCGITTNRRAHITDSHARWN >DRAMP24454 LPLRSCHQL >DRAMP24455 ENHMDRADLTDVPSFTCGLL >DRAMP24456 GYPG >DRAMP24457 VAHYTPSPFTYLPASTMYTN >DRAMP24458 PQRGRAFGLRMPSMLAPSVFN >DRAMP24459 SRGTPSNAIYFHLLRDQSLN >DRAMP24460 AHD >DRAMP24461 TRFWQICTNSNLRTLRWNRP >DRAMP24462 RPTA >DRAMP24463 SKRRFVSTTCPRNSHISDST >DRAMP24464 LQYRRHSHLFKGVGLSPSTY >DRAMP24465 NAATDDTLTLRWPSPRPSNT >DRAMP24466 PFYSETPILTHSCNTLYFAM >DRAMP24467 HHMTYTDVTNAKCTRLMVVT >DRAMP24468 SWTTPKGLSCRPGRSYPYS >DRAMP24469 CPTDATLTPISHNS >DRAMP24470 PIGHIWNGSTIVFHNCRFGS >DRAMP24471 VHPSHGSSSTAHNYTAPRTT >DRAMP24472 FMPVLLILFPLTCPCTRHQS >DRAMP24473 NFYIAEPRKCHGFLLNMRGS >DRAMP24474 SKSPPNYCCP >DRAMP24475 QDGYTSSEDQSSIYRHNLKN >DRAMP24476 QNK >DRAMP24477 PLRDFLIRRLIGVTSRRHNT >DRAMP24478 TGLGGLTDYNLLAITYDCLL >DRAMP24479 FNKWPVCSLHPGRCVNLMTP >DRAMP24480 SALALCPSVSLSVE >DRAMP24481 FAARVVVCGPTNNTAVSIRI >DRAMP24482 IMTMSEYSFNSSVHSNHYYLT >DRAMP24483 KPAAEPPIVNGGNNYSRQYS >DRAMP24484 MLWWTHKYYDWLA >DRAMP24485 NDATIGGETVSPRVHGNNSI >DRAMP24486 PWCPASQINHFPNNRGATST >DRAMP24487 INPIDRHTCDNPLYYIISHF >DRAMP24488 ITIFTRSDFNHRTSYALIPA >DRAMP24489 QRVCPKAPRIRAPPHTLHTW >DRAMP24490 YLSGLRRFYYIWRYLGKTIS >DRAMP24491 SSRTSGTIENTRHPLTIIVR >DRAMP24492 SSVNLTALFTVNSGNTCSVR >DRAMP24493 PSRSVNHYDRIDFCIHRAII >DRAMP24494 TNRLPETCHHYCVHPRYLKN >DRAMP24495 CSPFHTDLFTLL >DRAMP24496 LSHPAPQPSSDRSNQLEVPY >DRAMP24497 CHKTSPKGEHDISYTQTPHH >DRAMP24498 SSVCRPFSQFMYAHVNSFAV >DRAMP24499 LS >DRAMP24500 YTYCTFTSTHTVICYFPTKR >DRAMP24501 RPVGPMLCHTEVTMLIIRTN >DRAMP24502 LS >DRAMP24503 SSSRKFRLTSAASAVAPLSN >DRAMP24504 CGIEHNNLTLSPFSGSYHIM >DRAMP24505 HLLASLG >DRAMP24506 PTLEHKNWFNFKSALHTNNR >DRAMP24507 TAPSYPHINNHKS >DRAMP24508 LLLQKAPLASSAHTHCNGPAN >DRAMP24509 LVVYLVSLCSTSSTQFVLYL >DRAMP24510 CRQTHRKAGRPSYS >DRAMP24511 APRMHHVTLYPSRDDKFSGT >DRAMP24512 TVFLKAASYLSVRFMTCYTV >DRAMP24513 LVEHMMSKFNNLRNYLRAIS >DRAMP24514 PVFANSNSFQSWRRNPGFHC >DRAMP24515 TPPNYCAAGFCCPQFPIIGV >DRAMP24516 RGPPVTSIALNLLRSTIACSN >DRAMP24517 HTCTTNPPADLH >DRAMP24518 ILCIYRPRRLPSFRIYLGLR >DRAMP24519 YLTIYSLPFAMSITNVTLIH >DRAMP24520 RTSVITNLLVHRYYSTLMPL >DRAMP24521 RYPPASHPRQAVAYSHSRSM >DRAMP24522 ITYGHLACPSVNRRFLTAST >DRAMP24523 FYALHNHKFIATNKVKTNDS >DRAMP24524 QRTYRASINFGHSYVCYSPF >DRAMP24525 GEHAY >DRAMP24526 TSTTFRQPNCTVSLARATLS >DRAMP24527 HNIAYTKKRAGPLRVLCVGSN >DRAMP24528 NISHISKNHS >DRAMP24529 RLRPCDSNSTWWSLNSID >DRAMP24530 TGPYHPLRIIPCSNLYYGIL >DRAMP24531 ATPSGVWPATVLDQSMSPNF >DRAMP24532 YWDHHCDNDSRINRVHMYLL >DRAMP24533 CTHAHQRAISTYTI >DRAMP24534 PLPLLYSPPYYSQIIPCSLL >DRAMP24535 GTNWSTP >DRAMP24536 TQCPPYLTCYVPSIVPYCWV >DRAMP24537 LNRPFNPWVPCFMV >DRAMP24538 HSGRDSMFDD >DRAMP24539 CCPFFTNSPYDHPCIVYARA >DRAMP24540 PTKPPTPTHLILTYPC >DRAMP24541 CAPPDIIHLFNATGSNFPEL >DRAMP24542 NYITAQHAVSERPVRVMLHT >DRAMP24543 PSIKCYDQPMHNRPLIYYSA >DRAMP24544 LVPIWRRCSRRSAVNTCISL >DRAMP24545 VFPMNDTSHHHLRPVPGGWL >DRAMP24546 QNFRVPCIHCIVSFLDSFYE >DRAMP24547 CLLS >DRAMP24548 DPISSIYASQVRLRTVLGSSN >DRAMP24549 GMCSAYRTYLV >DRAMP24550 LTATRPYRPP >DRAMP24551 LYRNSVLLKASL >DRAMP24552 SFNAYSRVYSDCYYIHGVAG >DRAMP24553 IRNTFLLRRDRMPGAYDSLP >DRAMP24554 SLKPTGTTRACFQPVISLA >DRAMP24555 VAPGAGFPIRDMVHSRTSHI >DRAMP24556 RSRGVINKTYSRNAHVHFRN >DRAMP24557 SRPDGARHNFHSRPIL >DRAMP24558 TVTLGRAIPLPANNP >DRAMP24559 PCLMCQSYAPGVGCIFLATL >DRAMP24560 CEWDLPCRRRAHTDRKAGNP >DRAMP24561 IGGYSPSDATYTIVCFMPNGT >DRAMP24562 TLKKIKRVVHYLCDWCNHHW >DRAMP24563 CFLSSLIPSRPSLDIGCAHE >DRAMP24564 RAHYIYSTANSL >DRAMP24565 PNTSIVLCHLSRAIYLYRLP >DRAMP24566 LTSHCQDADCHDMHEPAINI >DRAMP24567 WPGSFRCYPSMHDLSLNPHP >DRAMP24568 PISKMAINATWIGHDDRWTY >DRAMP24569 PPIPVALQCDVHPFVVTPR >DRAMP24570 CSRFVLAARTYTFEDAT >DRAMP24571 RSTAQTYRRLADRYMLSFC >DRAMP24572 TTYGRCLRLSAAPTFPGWGS >DRAMP24573 PKPACIH >DRAMP24574 TNLPPRTHNHFFCILNMCYP >DRAMP24575 CIHSNHWVEISARSWSSLTRN >DRAMP24576 WGGWRYRVHPYDSTPSRCNL >DRAMP24577 HVGPTAPTYQYFCPPIYFST >DRAMP24578 LYCTCPIHTIQCFMTPYLAL >DRAMP24579 PAAHFSLR >DRAMP24580 LSCTLLISNK >DRAMP24581 SRITQVRCQANRTPNSNKAP >DRAMP24582 LTTCPYLQNTPNAPEILLISN >DRAMP24583 VQRRSCSHTLCLSFFIFYSH >DRAMP24584 HTPRVHHIGSSLDLLPTAHT >DRAMP24585 TGAHEYKGGLARP >DRAMP24586 PVMVHPRGTTHD >DRAMP24587 ARFLYCHRLGHPVPLDSTLN >DRAMP24588 CYYPEYRRIASRHALYLIPR >DRAMP24589 QLPPTSLAHTAGGIPYTPPC >DRAMP24590 YCPAKSDLDYSARPVFHYHM >DRAMP24591 PIHRLHSFLTFELSHVGLRD >DRAMP24592 GRDLYPAGSYGAFFWDYHYL >DRAMP24593 PRHVWRDNLVCIYTSYSTTF >DRAMP24594 CTPNHHDFQLLRASVVSNLP >DRAMP24595 IVNWKPKILC >DRAMP24596 DYNACDHSLSQYRL >DRAMP24597 SSAEPRNSHNPLNSPRLASL >DRAMP24598 IHDSTRISHSTGNMQAVPRVT >DRAMP24599 PWGSTYTMRQPR >DRAMP24600 FRCNRAISCSDPPKVSSGLI >DRAMP24601 KLKATHPLPDMFIISHQHVS >DRAMP24602 TRYMSRNPTFPVMQTTLRKV >DRAMP24603 FNSSPGRRPKQRHHVYVSVR >DRAMP24604 FRTSSLPALTNHNYACNSTA >DRAMP24605 IPKCTSDIYREPFTFALTSN >DRAMP24606 LPRRVSASFSNSRLRANSNY >DRAMP24607 LRPTDQLPISSWSGSPSLVQ >DRAMP24608 FLRCYDCYNDHTASDNSHVL >DRAMP24609 LTYFYTLCTSFRSRITQCVT >DRAMP24610 RAPVLPHTYW >DRAMP24611 CDYCPTEDDYPVAT >DRAMP24612 IFRNVSITLCFYSTGSKLNY >DRAMP24613 DCRHPTNNVPFKYFRPLFLY >DRAMP24614 LPCCLKCLRLTSATDNMALR >DRAMP24615 KRTLST >DRAMP24616 RPGA >DRAMP24617 SALPCGLCTTTVNLHKHAFR >DRAMP24618 PCHHLVNKMKKWFVRRRRVR >DRAMP24619 PPTGCTTNFHKYNSILSKLI >DRAMP24620 SGINQHIHGTWQLHLAGICV >DRAMP24621 HFGQHLFARFH >DRAMP24622 RETSGRTQQSRPC >DRAMP24623 FDIIHTNHRKLGLTLVPIIL >DRAMP24624 SINALLLRSIQHWMPISRPS >DRAMP24625 VSNDHPYRNGLALIYLNTNL >DRAMP24626 TRAFSHMSRYSLTAVCLLVFN >DRAMP24627 LGVITSFFAMLLPNYMVLLA >DRAMP24628 RRVNQSPTYVMHRFGHNMRS >DRAMP24629 HL >DRAMP24630 PTYSSNGTSAMVHTNGPYLS >DRAMP24631 IADILRYVAALRGIHWFPKR >DRAMP24632 IRFSSPRIRITDSD >DRAMP24633 LTCIPLLAHIDWLPVEHASS >DRAMP24634 LTFSRCHASLSELFALPMTH >DRAMP24635 VPHHHICYEDNPIPMLIRRRN >DRAMP24636 VRTPLCTPSAAHGGLPVFTA >DRAMP24637 SYLFAFEEYPSSMQSFSISS >DRAMP24638 AAAANTPDNCFRETDNKH >DRAMP24639 CLDPFWKTGNINPCWTCNSL >DRAMP24640 ALAARSRVTEQTDRTNDIHL >DRAMP24641 SYSDVY >DRAMP24642 HCRSSGFNKNPDIYTLSARAN >DRAMP24643 SALSPAHGARALSTNDQAMS >DRAMP24644 LTVSFDDSLSFVELLTYSKY >DRAMP24645 SSRASAPQRSTPISTRYTDV >DRAMP24646 LRQMPLTREFHYVPSVPNNG >DRAMP24647 LYGPPRLVHYYHRWMCLRPP >DRAMP24648 PCVAVYYAASAYAPLYHNWS >DRAMP24649 ILYSGTYSCPYAYFLTPTYH >DRAMP24650 ENHIEIHLVDRSRSASLLSIN >DRAMP24651 HLLHLLISRFLNLQHGLDDR >DRAMP24652 SATLSSHIDLDRKANKNNPH >DRAMP24653 HHYTTYLSYSI >DRAMP24654 LSREEYWLSTPLCSHILMYA >DRAMP24655 RTDHLNSNCQALGASGTFTA >DRAMP24656 SIGYIIYHQMPPLMLSLLRW >DRAMP24657 THTWSTPRCSSASRLFKINM >DRAMP24658 TTTVSQEQYASRRSLKRTML >DRAMP24659 RCAPPINFPTSPPYLFYISH >DRAMP24660 RAGLCNICDCPHQAIDLVAL >DRAMP24661 YPCQFCYPRTNGTPFCLIPS >DRAMP24662 TCRSP >DRAMP24663 SQYRRIPGSNFSFSHLHFAL >DRAMP24664 TFRRFLMLGCTIFTACRKRL >DRAMP24665 SFRKNERRVRCTVPAMPCVF >DRAMP24666 SCYAATVLTYPKPCLQSSAA >DRAMP24667 PLG >DRAMP24668 NWSGSSIRTAWNLTGLCWHQ >DRAMP24669 LFNYLAGVDLIRHFVDYTTC >DRAMP24670 PYASGHSCAWYTPIFIESMI >DRAMP24671 SSLIAVSSSTSIRLLRDYSQ >DRAMP24672 DHHCTIFISLADWNCLYTLA >DRAMP24673 CPTSSFDSHNTKFQSDFAIV >DRAMP24674 DSADQVRRFTVHYNQDEISD >DRAMP24675 PSPAFPSSINHVQAHCGYDR >DRAMP24676 MTHAMKAPCLSFHDSDSSNR >DRAMP24677 YKHPHANNCKYYIQITNAND >DRAMP24678 SAYRPVCLVSTSPMYREIVFN >DRAMP24679 PLYNDRLHSLASTVQLLISA >DRAMP24680 PSVMNPENGMTVSQLYCCIT >DRAMP24681 SLLGSPSIIIAVIAAVPDSLT >DRAMP24682 LIRANILLHDGLPSAVRHPD >DRAMP24683 CPWSYSLRRLRERIFFHLK >DRAMP24684 CTYSGDRPLATPTTRATCS >DRAMP24685 SHKCDWHPNPSYAPVLSTSF >DRAMP24686 NYGGNILDSSYYTTATTLYT >DRAMP24687 TYFSRTDDLDRNHLHMCMSW >DRAMP24688 VLDTLRAALTILLSYRRNSL >DRAMP24689 TPKVQGGQDVAPPRPSPLFY >DRAMP24690 PLHMPIILSVIPNDQFTSAR >DRAMP24691 VSHSLCALLTTPSPRTPLCG >DRAMP24692 HPSIYSTSMYSLHCAWPSHT >DRAMP24693 PPYYPCLIPTFSNPPYFNFR >DRAMP24694 GPSARPTSNLFCMHRSGHAT >DRAMP24695 QPQKSRFSTNLDQKYNHRPS >DRAMP24696 PSPYTNVVKNSTRAGYGPYK >DRAMP24697 PSKCDQSS >DRAMP24698 YRFQAATGLLADRFPRHAVD >DRAMP24699 QVFHPS >DRAMP24700 TLTICPVRSGTWHIALFGIP >DRAMP24701 TYNCSTLRSIRMTLI >DRAMP24702 RFAVPSPCPYYCLSYPYVYL >DRAMP24703 SINGKRWPGA >DRAMP24704 RHNEMNSGDSIRCLPTMS >DRAMP24705 DWKLPTRTLRLFRRICPTRVN >DRAMP24706 FYPFHGSHFPVPYINNCDPA >DRAMP24707 PSCDLWDCRFRCLTLWPTVH >DRAMP24708 ASRETDPSTSNCTDSCAFKS >DRAMP24709 SSTCYVLHPSMRNTHRDSPG >DRAMP24710 LLHVRLGLSFLPLRCWAPQV >DRAMP24711 HDAILAVRKHGNRLQICGAN >DRAMP24712 YHSLRTSRRPSPTDVSITYS >DRAMP24713 MATPASQVVVLQGLPTVNPN >DRAMP24714 AYDPDSQNSNYCMNHTFYKD >DRAMP24715 LRLRIRRLTVSVIVVSFMLSN >DRAMP24716 PAPLYTRALSAFLM >DRAMP24717 FSGSHFPFYPLGHPCYVLRY >DRAMP24718 FHCSCSARSLTFWYHDSLNH >DRAMP24719 MRCTAQDNIAAKLPKNGLAY >DRAMP24720 NTPETSPGLRHCNCRTAVNF >DRAMP24721 RSYTRSRFPHFLNNWIRVAR >DRAMP24722 PYPCLPGFSNIVSNIPDCKL >DRAMP24723 TTTSLLSRLPPNYMAYSSAH >DRAMP24724 RIHGHDLRVHRPLRASTRQS >DRAMP24725 IPYGATQLNKSQHRFNSFYR >DRAMP24726 IDCLRAFISILFKIIFLYTV >DRAMP24727 SRAQRRSICSCLMMSPQPLA >DRAMP24728 WWTLYNYSTTPYAVHGGSFLN >DRAMP24729 IIHHVTTGHNS >DRAMP24730 RDELLHLSYSVPSTHHSRRF >DRAMP24731 HHCRIGTMSTHHTPRYIECS >DRAMP24732 TLTQGYHSLPVFTISHTTPL >DRAMP24733 PSRTMDTLNSDRH >DRAMP24734 PYSPCDYTTTLSRVNSSFIR >DRAMP24735 HNACSLAHPIYPLQIRNTCN >DRAMP24736 RRLLLPKPRFCTPAFCPRLSN >DRAMP24737 TTLTRQVGRISDGGGILPAE >DRAMP24738 FKRPYSNSRKSNRTTSTLSM >DRAMP24739 YSRLFGSCRFSNRYYNHRDF >DRAMP24740 YLIN >DRAMP24741 QPTFTVYDVHYNHNYGASKR >DRAMP24742 FPGDAIHIHFRAWRRTKRHH >DRAMP24743 PRLQHSYTFVACDYDTHANL >DRAMP24744 PYNALPSIQTAVKEESLCAS >DRAMP24745 HRVTSSALYDSNVISMEQFP >DRAMP24746 TDHPFDYNHGVSQANRNNYY >DRAMP24747 RPCPRSSSPHTDKRCRCMLR >DRAMP24748 VPPALQTGNNICLSNYFTRL >DRAMP24749 STNPTNVVTHDNIYDDVDNG >DRAMP24750 PLAGYSAFNHLYVNSSRVRK >DRAMP24751 KKSVSSHCTPLGTDRIDSHT >DRAMP24752 VPGCRAGSPSSLPSEPSLFM >DRAMP24753 PIALPAGDRFYMPLSFPSSY >DRAMP24754 TPPWSNSRTIDNPSVLHEDA >DRAMP24755 HTLYSPTYHKRVIAHNLIRS >DRAMP24756 YPTTLYLIFNCSANNRCLLS >DRAMP24757 HPRTSPHRPCSFDWKYLARL >DRAMP24758 AQRAVVISVFCTVWFDLSTG >DRAMP24759 DLDMDGYLFYHMLPLNMC >DRAMP24760 SAM >DRAMP24761 SCNTTTFPRYPGYTYYLCNF >DRAMP24762 HLCFRSPTLGVIAYHNPCVR >DRAMP24763 TCNSPSRYGNAWPSYTIIGIN >DRAMP24764 SARRRLTQFRTLIVSYHNGT >DRAMP24765 LFMLIAIFPARGSSRRYQAY >DRAMP24766 SSLVWDFTNTAPNIVTAMPK >DRAMP24767 LRSVFVMFDKPWYDYFLIAQ >DRAMP24768 RTYY >DRAMP24769 ELHHWNPAFVKLRSTWWGPIN >DRAMP24770 FGDPGHLRCVAITKACNPFI >DRAMP24771 VHYVNYGFSYVWIIRCDLPS >DRAMP24772 SCPVLPLPLFGTLLNYVAEQ >DRAMP24773 NANMNVFRIGTSLYNLTISH >DRAMP24774 TCI >DRAMP24775 CLFL >DRAMP24776 PFNRAS >DRAMP24777 DFSVQSNELSITLCFLIFFLN >DRAMP24778 LYHCYLAR >DRAMP24779 LTRRRPTFQSPRPANVTKTQ >DRAMP24780 DANTCIGDRYDSDADAISLV >DRAMP24781 RICLRRVVISTPSTCSICLFN >DRAMP24782 TDFNSHSKLYGCVMRNTNSS >DRAMP24783 SRNSGHPPAIFDHLILSYPA >DRAMP24784 FHVRSTQTNMGFANRYDRFQ >DRAMP24785 CPARPTTTNEEYMRYEYAPY >DRAMP24786 PDVKILPNPENLRFCRWYYI >DRAMP24787 YTTLPNRHQYRISFCSTYYS >DRAMP24788 PINTYTSVQSRCPDLNLRAG >DRAMP24789 HNVTRFTMSWNFSGTN >DRAMP24790 FDCWRVPTTGCYAPLFTIIL >DRAMP24791 TIGPLRVYSLTRFDYRVILY >DRAMP24792 VSMRTHPLSSASVLTHSHFT >DRAMP24793 PIAGLTTYRPILFKPDHNGK >DRAMP24794 NNPNVRARRLPLPSALVIRSN >DRAMP24795 YGLVYHKMCVAPKVAIHAD >DRAMP24796 RNCPTPPNRATSWSLPMLNG >DRAMP24797 TTSNGFYYDTHYTLLPGYYV >DRAMP24798 LPHAANPRPHIANYMNINC >DRAMP24799 HTLPHCPLMMMKIMYLNRNH >DRAMP24800 SECTMYSKRFPTNIMLPSLI >DRAMP24801 VFLAITSN >DRAMP24802 PPFYLFLSLDTTTTPRPPTG >DRAMP24803 LYFTTNPDQFQNSKKWIPRA >DRAMP24804 CGPSYRTLPLFVAWCCS >DRAMP24805 RNLYAVKRNTGPFHLSTHPH >DRAMP24806 EIVLCTDIRDQSHPFQPGST >DRAMP24807 KQGGRLFHFLIYLKRRFCAR >DRAMP24808 WHDSLRCHSPLRVAKHWPRL >DRAMP24809 IYDCN >DRAMP24810 IYIRVFCLLIIRIR >DRAMP24811 THVFNLPDNLLYHCNSHFDS >DRAMP24812 HDLYNVKKRD >DRAMP24813 NSVIRPRHN >DRAMP24814 PSRSPTSPDPFLKAILTNLV >DRAMP24815 PALLTSPHSDLCHSVYYDLA >DRAMP24816 LVLNRWSHPHSNPMRSYSRQ >DRAMP24817 SLAKLHNFCTVLQSVICVRW >DRAMP24818 SIPCPHLPRCPYPTGPSRGM >DRAMP24819 RSYTLLYNTSEIQIKSVNIR >DRAMP24820 DLDLICNRFAIVEMLVTTYA >DRAMP24821 LKQLWRLIGLKLGYRARMYAN >DRAMP24822 PFWLYSDHHWS >DRAMP24823 PAPALPHRLRRPCK >DRAMP24824 WFGTTCWFCAIHLDVENPKT >DRAMP24825 LHYCLIGLCKPPSPDTCIMK >DRAMP24826 AQSPLLFALRAVFRAILGGLN >DRAMP24827 FTRAQAQVTSYWH >DRAMP24828 DPRHYDTPCIFDRDHSFILT >DRAMP24829 TNFNDPTVPQHMNHPMAIKI >DRAMP24830 DRNYNDSTH >DRAMP24831 QSLVAVALLLLWTTFRACTFN >DRAMP24832 RQETCISICCGL >DRAMP24833 FARGQNQNPGNFTVLFMSKH >DRAMP24834 PNQAALNNGLGGWQFRITVGN >DRAMP24835 STRPLSIS >DRAMP24836 STRADSCPPWLSPFCLFVLR >DRAMP24837 FTNVA >DRAMP24838 VYCQNPRHVYS >DRAMP24839 ITSEDHGYSPHFIYYLVDSI >DRAMP24840 PLSHTLPGHQRRASTNPWVH >DRAMP24841 MGTNSPAALHNVEVFSILLV >DRAMP24842 YNGSNLCIAMHNNCHINIYR >DRAMP24843 APC >DRAMP24844 TACARRAALYTHHL >DRAMP24845 VDSWNFIASTYRPLNAGPPN >DRAMP24846 IVWANLRRFLNLDNTVHRCM >DRAMP24847 YCDIISTAYDKLRTFLMAVR >DRAMP24848 TTREGPIRVNGLMHLIIDVY >DRAMP24849 LVKLARFVCNVLRIVRCKCA >DRAMP24850 KTTFRITSCVILQYAGVYLS >DRAMP24851 CRQDNPSFYFHKITANTFSN >DRAMP24852 PNCYAMRTTRNSTSSKSCTL >DRAMP24853 CVNTGYARKNPLRACGPFPT >DRAMP24854 SASLALYQRRNVTQRLRGWS >DRAMP24855 FRSRHIGLTCR >DRAMP24856 SLDASSPHHLAAPGTFAYGS >DRAMP24857 PYD >DRAMP24858 VYCLRCLFRFYSCQLKSPHK >DRAMP24859 HMTHLPTRPHLQYNGHSMNV >DRAMP24860 AIPTMPTPRCRPFNLVIERT >DRAMP24861 PLHHTILPPS >DRAMP24862 QARALCAM >DRAMP24863 ALHHCFNYFSAHTWPDRWQK >DRAMP24864 CHQGRPAHLN >DRAMP24865 MIKP >DRAMP24866 LCIFKLILVGMIPISRPWRTN >DRAMP24867 PSDNLHLQILVPITTNYHSD >DRAMP24868 RPY >DRAMP24869 PYQSYPLYSRIKPIFINFCP >DRAMP24870 AVVKRSHRCKTGQRAPLL >DRAMP24871 SV >DRAMP24872 ATNGILHLQIKVTCPLTFGP >DRAMP24873 PWLFDSFVSVIRWLRHRLGH >DRAMP24874 PNPKIYNSTIRRTNFTVVSY >DRAMP24875 FPLVI >DRAMP24876 LPALVIHHHYNIILGGLGRL >DRAMP24877 SVTCGSTAACRIHADNSHAP >DRAMP24878 RLSAQTHSQTSANYRCRLNP >DRAMP24879 LSNALPTILGYDSSTAGLAD >DRAMP24880 HIRGRLCWITRSPSALMLPCN >DRAMP24881 WLSCRVALNFDISRIFIRRY >DRAMP24882 RNRRPMANSVSDPIGPSSNS >DRAMP24883 NPWWFLLQPMYDCTGFHVYS >DRAMP24884 PRSMGALRPSSVLRDGSH >DRAMP24885 LFLDKGHM >DRAMP24886 CPVL >DRAMP24887 PPAHHDVAQDASCFVNVPGI >DRAMP24888 SGPDLTTSCNDNFMNLYYAI >DRAMP24889 SARLATRCPLPRAAPRLSRLN >DRAMP24890 LRATQTPPLPHHLDELHYLA >DRAMP24891 TSCDMPNDNTIGARAGSGISN >DRAMP24892 PAATTLLLRLKRMLSRLAIYY >DRAMP24893 ATQSSNNPIYADVIPGNVVF >DRAMP24894 SHLR >DRAMP24895 LPRMCPYQAIPDSTYTYNYI >DRAMP24896 RPRYIAASPSGPNETLMTNA >DRAMP24897 GGVAYPPYVIGAFCYPVLPV >DRAMP24898 PRFSAPSCGCANHPTWHGHM >DRAMP24899 LHSDLCMVCYRINYSRFDYF >DRAMP24900 EPSRRAVVTTASGRIPIEKS >DRAMP24901 KPDAMCSYQASVHDFSYCYL >DRAMP24902 DYPNTYEFMPYNRWCYRAFM >DRAMP24903 PSSALFSLGSNVGIPPDVPL >DRAMP24904 TAYQLTNLVVGSNFFTLDSV >DRAMP24905 CVTVAPQNNAYDDTYKYYPV >DRAMP24906 CLDDVHIGRAMPTWIAFTVH >DRAMP24907 CS >DRAMP24908 NTNCTNTPWPRIYTDYAGFL >DRAMP24909 PGHFFYVPCIQIDTLNHSSR >DRAMP24910 ALESPRRRCPPIFLQQEYEP >DRAMP24911 RAPLAFVLLLHKRGTTHRPD >DRAMP24912 RMRCPTNLDYKSHDGLCHAF >DRAMP24913 TYAIHRCLSFARHTLDNHTI >DRAMP24914 FRQHCIPLIYLTDYDFHNKA >DRAMP24915 ERFFLSYCGYTSRDVCFYPS >DRAMP24916 PAGMLLATAFPNTSMWHYPH >DRAMP24917 DCVVATTDRANKKIPLAYSH >DRAMP24918 LDSYLKVYPPVTTKTDPMSR >DRAMP24919 CLYHISDS >DRAMP24920 AGPSPCQSWTTRSIISVRTSN >DRAMP24921 HDSSMSRPWV >DRAMP24922 LMRWSVRTHRSHPSHKRGPH >DRAMP24923 IHSITTFSYSDISLASPSTC >DRAMP24924 PRSLLRANYDSIDTVYTSTA >DRAMP24925 AVTVTCACHTYCYFQQDRHI >DRAMP24926 CGLTNDEARYCGSSFCSISTN >DRAMP24927 PGSYVFAPLVLVWPILSVRT >DRAMP24928 STMPGSTLHGHCHIFPVSSI >DRAMP24929 PSLTPLCCPDDLKPRQVWLT >DRAMP24930 NTNTLTFSHASDLDHTGTLY >DRAMP24931 CKINNTTLDARYHPSNTVAN >DRAMP24932 CRYAHCVSLFPNASFINQVV >DRAMP24933 WSPLDVILAGNHPHSGTLWI >DRAMP24934 PANIDGWPRRAYCVKSISDT >DRAMP24935 HCCAKYQLSPSSDVCFYNRS >DRAMP24936 TTPLSNWLDSVLDTPATTIR >DRAMP24937 ASKCVRLTFALIVINVYKGN >DRAMP24938 TNYLPGLQKSYVLHYATNIV >DRAMP24939 IPSYLNFFLAPHCYYTTHFL >DRAMP24940 SANDFNGYPTGIVQYIFCRP >DRAMP24941 RCAHTARFPELTVSTPEMETY >DRAMP24942 TTRCGSHNSNPYIALPQLNI >DRAMP24943 MSNYITRYQNLGTLWSPDNV >DRAMP24944 SSFDKPYVYSLLLGIPYTCY >DRAMP24945 IACFLDPGAHFPMMDQNTNL >DRAMP24946 SCQAPPPNIWTRYVLTASIL >DRAMP24947 YPACCQMPTSNTWCPLWKAF >DRAMP24948 TTPSSYSPWRRWLHFFS >DRAMP24949 SHVTGIPNTGHPSRSALANV >DRAMP24950 HVPT >DRAMP24951 LRSTMTGSETLAVTHLSKSTC >DRAMP24952 HPPTLCRAHKRYNRS >DRAMP24953 FWCVPPFSLNLHRALYYWSL >DRAMP24954 PLCALLKILVYYRINHCKRT >DRAMP24955 APVHSVADVAYLSCFVLEPQ >DRAMP24956 RYTGHAWSAQNKFNLMYVVL >DRAMP24957 LSIESSVM >DRAMP24958 HATNSYVLNESWPYSSH >DRAMP24959 CTAQNFKYL >DRAMP24960 FVFSLVVSTPVLSICISILPN >DRAMP24961 NRLATHTSFLPVSLRPGRGC >DRAMP24962 CRPLEWKQPFQVYGL >DRAMP24963 QNLYLLSIPTTYFFVSSMLW >DRAMP24964 HCFWDRYFFNAPTYLHVRNV >DRAMP24965 LSLYYQTTSVLVVTYTTKIH >DRAMP24966 GCTRTGTIPYYLYAAYTMSN >DRAMP24967 SRRCITVPTQ >DRAMP24968 SNLVPCHTISPNNTYITTAL >DRAMP24969 GGRCTYPPSLGSTPVITSII >DRAMP24970 SNSIGKLSAVDSSCSYCISSN >DRAMP24971 NAGHGPCGVKHLI >DRAMP24972 PLSPFTSHSSSTKRAHGAE >DRAMP24973 SVTPIYSPHPDYTST >DRAMP24974 CIGPKRCLPEDYKSRRPMCPN >DRAMP24975 GPRLSAFTNWYLLYIRPVID >DRAMP24976 TDADGGSWLPFQRHPHNDEQ >DRAMP24977 NGDPSQFSNPAHFIAVYSDT >DRAMP24978 VACFKRSNPAYALVSLMSALN >DRAMP24979 YAPCATFNLQPFPVITT >DRAMP24980 PTLQAQSHSNKS >DRAMP24981 GARPSSTRSGLLPSRIFLGFN >DRAMP24982 TYATTTNIIGHLRFGLWYTG >DRAMP24983 PNSFSIVYCGNTDLKYRTNS >DRAMP24984 TVNRVTFLSHLDPRLTPYRR >DRAMP24985 LKSHTGLPVSTHVSMLNYIN >DRAMP24986 CAGSHILGTRSPRRCCRGLIN >DRAMP24987 PKTASCVALPAILPRLAWVGN >DRAMP24988 LRIPNCSIAFNFHIHKRVMQ >DRAMP24989 PSTISPIPKVLLHKTSLTDI >DRAMP24990 RTFPSWRRSSPISWPYRYTT >DRAMP24991 HSPHFDALYNMYIFVSGSLF >DRAMP24992 DDGFGSKITFV >DRAMP24993 SLGRFCPVVELPYLIAHGRR >DRAMP24994 PYVPHNPPNAAILALPFSSN >DRAMP24995 TCVFQPTNPPSMPYTIIQTT >DRAMP24996 PTGLRTLLSYSWLRDDLRRS >DRAMP24997 CYTPDYGRPPQTLPLTTFLF >DRAMP24998 TQGTRTTYPASPCPDKWHTT >DRAMP24999 FYTLRTVAARNNLPFRLVRGN >DRAMP25000 HNRCRALCNFA >DRAMP25001 NRFQLAIAYALFTTTTLIHP >DRAMP25002 HMKVARHKMPNHPSFFNHDSY >DRAMP25003 SLVPKFNNFSICMSLPPSIIN >DRAMP25004 ASNSDASLMPDCPGHIHAHG >DRAMP25005 FTIMVTITVVFSYWDTTPNP >DRAMP25006 NMSIMRHKSLR >DRAMP25007 RD >DRAMP25008 PRVRLSPHTDCKNDVCLIAV >DRAMP25009 SPCAICLWWLNLFIATNRKT >DRAMP25010 TYTNWHHWTPFILYQACRAS >DRAMP25011 PKFATPTCNHIVRAVIAINY >DRAMP25012 DHVQVAWRPVTDSAHSRGAH >DRAMP25013 LCDTLVFPMTNDPLYTRARLN >DRAMP25014 SRNLHESDYTCSYPTPGNGA >DRAMP25015 PSKPCAAYYTTKNWSAHTGS >DRAMP25016 GGSFVVGLLTRQDTKLFQHS >DRAMP25017 FMFG >DRAMP25018 DNQDATINIYRAFIFRLINLT >DRAMP25019 RAPCSHRTGGFLPSR >DRAMP25020 PEAGSVQIHNFEVLPCHFLV >DRAMP25021 CYHSFSLAYTLAPSTLAMQV >DRAMP25022 FIPINPSVPGLRTTANSSLS >DRAMP25023 QTPPKNHIIAADIRRIYLNR >DRAMP25024 RMCFGAD >DRAMP25025 SPFQQLYDCIRMRQ >DRAMP25026 ANDSRVALTDRLVSQCHNDP >DRAMP25027 CVPNPVGRR >DRAMP25028 RPRTHINILIAASRHPFVAW >DRAMP25029 DSITDHAPPSKDLIIWVYSV >DRAMP25030 CCPVPHHIVTPYNAIFRCQY >DRAMP25031 CHCTMITTHLTPLLLR >DRAMP25032 TPTWAPCLSRIG >DRAMP25033 YHLNSALTCLSYYRNSTIWA >DRAMP25034 CVTINTNSSSLGL >DRAMP25035 SGAQYYPL >DRAMP25036 RALSTILRLISRIVEAQPTP >DRAMP25037 LTMNS >DRAMP25038 RFLHIMSYLPMLFHILKIIR >DRAMP25039 LLYPKPTGMPIFSSVHYVSH >DRAMP25040 NSTPPRSPVRRVCSAYAYLY >DRAMP25041 ISDRTYLNDFLT >DRAMP25042 SGLYNVIIFFPMGHDDTKAE >DRAMP25043 YTQNYICGPTLNYLPKDYIH >DRAMP25044 HASLVVFRTMTSAALNANHA >DRAMP25045 LPSNTMEIMNLGSMSLTYIT >DRAMP25046 TASY >DRAMP25047 TSPISRAHIIRLYHCTFLKA >DRAMP25048 QPTSSPTAWGSRAKATARFV >DRAMP25049 RFYPLRDASCSNPYAYLVNN >DRAMP25050 LVFFSFVFVRFFRVERTNHA >DRAMP25051 APAEHEVQHDPHHDSSITSA >DRAMP25052 FNLNWHGPL >DRAMP25053 LMGYTNFSAHVQYN >DRAMP25054 WCSADPRAD >DRAMP25055 ARPPYWLESSVHGLRLTHLP >DRAMP25056 TSSSLMRILSIIWLLAIMRCN >DRAMP25057 SQRGLANPSHSVNACNDGVTE >DRAMP25058 YCSPGFYGVSPRMYIHAINS >DRAMP25059 PSSCIELRVYLIIRLKICRY >DRAMP25060 VTADSSMLKGDFESLTIILL >DRAMP25061 PILDNFHRANTVRVYGLNDI >DRAMP25062 VPYHAILSALVNRLLRRLVH >DRAMP25063 SSVPDLDDNPLLHSPISLSK >DRAMP25064 LRLGCISGAFVVPYPTTDNM >DRAMP25065 PRRSPQVLEDSRR >DRAMP25066 TSINEFNKWFTVKSNTITNL >DRAMP25067 FSDVLWRPPTWVSHSDPTFF >DRAMP25068 PTWQDWITTLQYEYHSFPNL >DRAMP25069 SPPSSLTTCFIVALSCVRLPN >DRAMP25070 PLPQGGDPSYKCRFNYFNYA >DRAMP25071 RLSLYLEPVPVYAL >DRAMP25072 FIPLIYYITSLH >DRAMP25073 HHSMDQIPPEAGQDPFDTNW >DRAMP25074 LHRFSKNRASLLCIIGLFPF >DRAMP25075 DY >DRAMP25076 VYPVLPWILYILVVSLL >DRAMP25077 CDVATVIAAPLTVLRLTMVTN >DRAMP25078 QLPKIIRPNNIRAGARCITC >DRAMP25079 HHTTPIPDVSSSVMPINARY >DRAMP25080 QRHSAPLAFASGPWPVIPTGN >DRAMP25081 PSKRRFVLRLVLCVHSSRFD >DRAMP25082 FDRWHGNIHSNYFNTMLPLY >DRAMP25083 GRTSAWSMATRLGHVYNSAT >DRAMP25084 IDGCRSLSNRCRTRH >DRAMP25085 LFPFPYRCYYRDFADNSWVN >DRAMP25086 CGVNIPLMLKCHDYRLPTPD >DRAMP25087 TDFLMVNNGIRGAA >DRAMP25088 FSRRLFNRFLFLFALRGYGN >DRAMP25089 YSSPIFILHLDDKWSTPPLS >DRAMP25090 DHPHVGRPSSILKICCYEEE >DRAMP25091 ISFIIGNCVRCDYHVMSSAL >DRAMP25092 GSYTFSHRSNPTTFCLALHT >DRAMP25093 ASGLRHPRPRAPTTFTPDSK >DRAMP25094 SFPATCRLLARVCSAPLFITN >DRAMP25095 GHMINYNTYSIINYRAWCGM >DRAMP25096 VSHADSTHYGPTDDDCTSTV >DRAMP25097 CRPFRWIMRRIIPARLRTIN >DRAMP25098 SIFRGSAGCELTMPAPDLLQ >DRAMP25099 SGLTLKGPHHTDDLTSS >DRAMP25100 PVKSASVQAVDLVRTEVDRC >DRAMP25101 PIANEDHRRIAMSMPFAISRN >DRAMP25102 DSVTPSLLTHGIGTRLHTIPN >DRAMP25103 GSLPGHVRNTRIIATGRNRN >DRAMP25104 VDPSDTHGSLPNAHIICHLL >DRAMP25105 LHSLCIPHWYANAYSNLHLV >DRAMP25106 PNNKMCYVFHSLNRHHIGLS >DRAMP25107 DIHTLILLLVPCPLRRSTLLN >DRAMP25108 PDFVTHCRVYRHCCKRSILS >DRAMP25109 LTQTLPEPDPRDTR >DRAMP25110 QAGVCCTWRPPLPLPSPDRSL >DRAMP25111 SLYHSQPCSGTISISVYYTP >DRAMP25112 IVMLGISMAPNVPKKSNISI >DRAMP25113 SSPIVPRDGFCKNKADANNH >DRAMP25114 HVPRNSMSLALNLLVSYCTY >DRAMP25115 RSCTNLTY >DRAMP25116 SPVGMC >DRAMP25117 LGTLGFAYYCSCTFHFSLYR >DRAMP25118 SPWTQCTLVTFRLYED >DRAMP25119 PAIYTFY >DRAMP25120 PYMNPVLTAYDGRPSYPLVP >DRAMP25121 ACIPTLSTRNDLRPPSPNMT >DRAMP25122 TVFYPPCHFDRCLARRPFAR >DRAMP25123 RSRSY >DRAMP25124 LIAHCTNSGNFPKHAM >DRAMP25125 CFPDCWMR >DRAMP25126 LRDLNCTLPYFLIRVSPDVL >DRAMP25127 PSRCPSHRFNCAPSLNMLST >DRAMP25128 RRPDALGPSYSVPRFTLIRL >DRAMP25129 PRLWLLHCILYITSRIRLRHN >DRAMP25130 TSFANSHRPLYILPMICTASN >DRAMP25131 SGARVSFLYW >DRAMP25132 NRCSRPFPVPFVDWYMPINL >DRAMP25133 CKHTHPNHRDHRLTCSSCNQ >DRAMP25134 VHPFHFKNHIDMHTFVPHVN >DRAMP25135 HYFLLPRPMTLWRTFLYAKG >DRAMP25136 PLWPCSQYPNCNDVLSPGGY >DRAMP25137 PMALSAWH >DRAMP25138 LCPSSAL >DRAMP25139 PPVHVCSLLF >DRAMP25140 LSGCLSTTYWHCYCPIFNSI >DRAMP25141 DTVIPRFSWCPSLLYYLPTY >DRAMP25142 YRALNCDRRNRLYNSKKEVS >DRAMP25143 LVKRCSQRSYHLVYPPHTTP >DRAMP25144 MSLTSACVWAHDDQGRDSFL >DRAMP25145 VGSAICARARRTAVPHAVSHL >DRAMP25146 YSDYNNCPTSDHILVRYGTN >DRAMP25147 TRNSTCTGRYILL >DRAMP25148 RPVPHPNGHCFSTCLITQAH >DRAMP25149 TALSPVSCPILYVTAYNHP >DRAMP25150 PGIEPTDVIPSHSHVSFYTR >DRAMP25151 NFNDRFIHECCSYCHWLGSW >DRAMP25152 TFISHMA >DRAMP25153 HINTSRFEIAWCSLRNPSVS >DRAMP25154 FRIAGTRPTWTTLPSN >DRAMP25155 RAVADALLPPAHTSVYVSSV >DRAMP25156 AC >DRAMP25157 CPLPLFRTLPMYSVPRISLT >DRAMP25158 PYRAPCPYFYISALRSGSPN >DRAMP25159 CRFITPTYTLVYNDSDNYDI >DRAMP25160 AVNPPPSELDCIIIPLPPRA >DRAMP25161 VTNLLSDTDRINMRHVHVLH >DRAMP25162 SVYPSPSPHELPSFNTLLAP >DRAMP25163 SRYLVSPFFMRHRATLSPNA >DRAMP25164 LPATRSLMFVNLFFYSIHNF >DRAMP25165 ALPCPWSTISCNKAYHPSFI >DRAMP25166 LIRDAPRKIASWISDFLCSP >DRAMP25167 VGRLTDS >DRAMP25168 SSSHVGLSVAPSNNTNDGQS >DRAMP25169 TLLNVISNVLTSLLFICALFN >DRAMP25170 GVPLLPPLCCLIPNCLPAFI >DRAMP25171 PLSTALYVLYAYSVSLSYSM >DRAMP25172 LPVDSSPPFVSCLYYHNYC >DRAMP25173 NASPNGANVRMPTLVLWSHR >DRAMP25174 FTKCSVVH >DRAMP25175 AKGPCRTIPIACVILRLIMI >DRAMP25176 RGPRTLPIPITDIELFTACL >DRAMP25177 DHQTHYCTRNCTFVKQVLSY >DRAMP25178 YCPPTPHPCRLFPVPNTYAH >DRAMP25179 PTYDIISMGGHTNTDCIHDG >DRAMP25180 AQNNHRMPRPERRDRMGLSC >DRAMP25181 HKSPTDPVQNTPTRFTTDCP >DRAMP25182 DALQQDHALGHNAE >DRAMP25183 SRRIAFDHPDRN >DRAMP25184 IKQSHMALYISTDRRASCQW >DRAMP25185 FPGGSPQTGGSHSVTGQLHR >DRAMP25186 RHEHFDFPCVDYLIYLTDFA >DRAMP25187 GMPGAPLYWNVKIIPLIWAY >DRAMP25188 FGYSCSELPLYMDAAMTYTK >DRAMP25189 PRSTYYNYHPFSSATIIYSL >DRAMP25190 YLEWIYCWSLLGIYPQS >DRAMP25191 SHALVLNCTSLLTFAQQWFK >DRAMP25192 ARFLRTESCPCKFTNLHLSL >DRAMP25193 HMPCRAPYQDSIPSRIETNY >DRAMP25194 HPQNRSTNVPRSYNFYSGRT >DRAMP25195 RCRPTGLLPRLLPGIFRNHY >DRAMP25196 CIYTSASGWRCHRQ >DRAMP25197 PVNDSLGVPTTHADPTVGFY >DRAMP25198 PRNKHPGYHFHFRTPILTGV >DRAMP25199 QPLVLPGTPHTSHNVNIFCR >DRAMP25200 AWYDFARAVHTNKHVNLLFT >DRAMP25201 RHRSGWPCFGYNYFARHSMN >DRAMP25202 GFELSSPL >DRAMP25203 HEPAHGPTMYKFMMNTVARY >DRAMP25204 ICCLRNSTKIRPKIIHHNQG >DRAMP25205 SHTPGNCWLISYHSMDPNTT >DRAMP25206 GFHLRPAVGGGYNLTNTDST >DRAMP25207 FTSPPCVPLYDPYAWQQISM >DRAMP25208 ADRVLPRYAHTSIAHPGRVG >DRAMP25209 NTCFTEPYHTDTKRNSHGEN >DRAMP25210 RGSTRRPNARPLRPNNPAPT >DRAMP25211 QPIKYDVSTVLLSYYDYNKA >DRAMP25212 FSFYLDPPCYLPMNLYHHNY >DRAMP25213 HQFSCQTGSIDRPRGR >DRAMP25214 LPSPHEKPVPASIQYTCTPL >DRAMP25215 GMSLQCCPMIFAPSEYPYIY >DRAMP25216 PGLSNNYAPNAIHTSPSKTI >DRAMP25217 PKYFLTYPKPARHMFLRICS >DRAMP25218 TSCSRACP >DRAMP25219 YHGRLSPVSFNRNA >DRAMP25220 NTPSYDSQDPTSSFCHQLRT >DRAMP25221 TTLDTDDNFQL >DRAMP25222 FNDHYCP >DRAMP25223 GTHTPFLHPIFDPCGDLSPH >DRAMP25224 SPAFVCHALSRSDFRLP >DRAMP25225 PTTMACSWI >DRAMP25226 FRGTQIMW >DRAMP25227 HQVIVHASLSLCLNTVMLVC >DRAMP25228 QCSNTFLPYRIADRWGDNSY >DRAMP25229 RQPMWRSLQVYPAYAPFVTS >DRAMP25230 NYHQYPSFTTSSTKHVNSAM >DRAMP25231 PSRFCVTYRPKHVLSTTMVY >DRAMP25232 HIPNIYNNPISRWVGLVTIVN >DRAMP25233 PSVLLFQHSLDQ >DRAMP25234 SNQTFINLHPGNGYFSLSNR >DRAMP25235 LTRTSVRTISTFRRRTN >DRAMP25236 TSSQHTPPIPEVIPAGYHNY >DRAMP25237 PAFMSTPNLQLRFRHTLS >DRAMP25238 LLQLIDLTFMLTVRNARSKN >DRAMP25239 LHPTHNLNSEPRYIPLYITT >DRAMP25240 LLTHTFHNGYYDETSDVAYG >DRAMP25241 SSYRPRPITPPTGAWIAQCH >DRAMP25242 SIYYQTHICV >DRAMP25243 LLAADRSMEISVSAPDMNLT >DRAMP25244 AAAYFNEYRRIPRYGSDACF >DRAMP25245 SGTRCCACHCNPALPRMQYI >DRAMP25246 VNCASSIFSITFRLMIRITLN >DRAMP25247 PRLHTSHICTILHHAPWSCH >DRAMP25248 RPLCVPWSSCFPIYSPYCMF >DRAMP25249 LASAVDPYKCYSTLGNNHSR >DRAMP25250 SPETLPPSSSFRDSCRASCS >DRAMP25251 ITNSLYPATYTIATPFPVRV >DRAMP25252 AWGQPLYHARTSYDCWAHSA >DRAMP25253 RGHPTATDSVGNKISIIVALN >DRAMP25254 RPSSPSVDAAWTRCPTYRSF >DRAMP25255 QILYCNKTHDHDQCLT >DRAMP25256 HSS >DRAMP25257 RAICYDDLTAPVLLVYYPCM >DRAMP25258 LLFCTNGSLQPSSGAPIFTC >DRAMP25259 KSFMAVPLSRRATSHTW >DRAMP25260 RHHHTSAHDISDGRRSHGID >DRAMP25261 IFNICVSPPLYGWINHQIIT >DRAMP25262 PRSAPTLWGPNDGHCRPAQS >DRAMP25263 CSVPPTYDTYIYSIRSLSFL >DRAMP25264 LGLLSNSNYLELLYCFMGRN >DRAMP25265 RCPYPFRLTCPCHYIVNKTD >DRAMP25266 SSARDSSVNNV >DRAMP25267 LHYESMCPATSNP >DRAMP25268 AAGTSGFYYFCCAFQFKDRS >DRAMP25269 CHIGEVADGSLFQNNNRNIH >DRAMP25270 PSGCTSNFNWTLIAAPLFNH >DRAMP25271 PNSNSLTRYSTTTTHLFCFR >DRAMP25272 SFIVLPNFCYDLASAWPMLG >DRAMP25273 RLRASIANFTTKLCSSSNSL >DRAMP25274 RYRVSTTVSFFD >DRAMP25275 STPITYHCRIRIQFDMRLRIY >DRAMP25276 PFPCFNIFPRSYGCCDSIYR >DRAMP25277 SAPGAGGRVTALF >DRAMP25278 PSGAALWGVQSSATSPPILC >DRAMP25279 NPNSLYSAHILTNSRPSEIT >DRAMP25280 RRTCVPVYHVS >DRAMP25281 PGLLANGPFSYGVLALMPFFY >DRAMP25282 ALAFSHRHTTPGSVDAVPAS >DRAMP25283 NPVCSPVTVVATWSPSLRTPN >DRAMP25284 GVGTTTHVYLSEYSATALAD >DRAMP25285 LFAVDLNGPNPCSYSSHPMV >DRAMP25286 MVLMNPIVEICPSVAMSQLE >DRAMP25287 RVARILHGLNIRFMRKSKPD >DRAMP25288 TGIKFTDHFGSSGQNPFACV >DRAMP25289 MDPLWADSMLL >DRAMP25290 PSL >DRAMP25291 PDVAASAHTIPFPCGTIELL >DRAMP25292 CMRYLLVDRTDASPSHNFNY >DRAMP25293 PAGVHYHCMTAFGDI >DRAMP25294 TFETCPQEHSYISSSAPDTS >DRAMP25295 DWLRCGHNCNACPFQLWERS >DRAMP25296 ETFIPSSTALPDHASYHLHL >DRAMP25297 LQDFTFSTPLSSQLLSYDGR >DRAMP25298 HAVSNAGPRIPGYLVPIVCD >DRAMP25299 EEATSVSLLLPYRNTYPDAC >DRAMP25300 PNNHWPTLFPASRFGPCYAF >DRAMP25301 MSPRPWFPLTVLYLTYFEDT >DRAMP25302 AMRDVGGLFSRILRSILRLIN >DRAMP25303 DATRNPRLSIQTNA >DRAMP25304 GVYKVAE >DRAMP25305 LVGANFSETCPLND >DRAMP25306 GSYYHDMSFRHPNPPTG >DRAMP25307 HRSHNSTVYSYVRNRYIPTG >DRAMP25308 VEIPASRLLPHRPGHHHSIY >DRAMP25309 TDNTSHNAGSRKNIQFHGESL >DRAMP25310 LLNQFSTDAHRRLHWLSYSK >DRAMP25311 CRMTITSGASCP >DRAMP25312 LTRAPHAASHCFNTLNSLDA >DRAMP25313 KNLNTVQPSPAHIPIPRRTAN >DRAMP25314 RIHTRDQPRQPVFRCDLNAD >DRAMP25315 LIWSDLQQASYRHNSGFFVP >DRAMP25316 WIRRWVYSSFQNRTPTRKGS >DRAMP25317 VPDAVPLNATWSQTQSYKRV >DRAMP25318 RWLLPTAVNNCISTPVFWRGN >DRAMP25319 PCFYVVSIIPWLYDYSMLSC >DRAMP25320 IGMANVKCTHTHRWTFAMST >DRAMP25321 VCPDAYLTASLCDRYNFAA >DRAMP25322 HPNLTNICFQHEILDYDLLM >DRAMP25323 PWLYLTDLAHHRTPSLNTAD >DRAMP25324 AYTDFVLRLISPSCTASMYL >DRAMP25325 IDGTQMDACL >DRAMP25326 PMNIIRCYPINWTT >DRAMP25327 HWTPQKCYDIFPDHSVIHFV >DRAMP25328 SPHWAHAEQDVP >DRAMP25329 WPILCPNRYIIISYANAGLTY >DRAMP25330 NYSEGVEKPVFECIALHNFR >DRAMP25331 LRATPAERLSHVNSITNVMV >DRAMP25332 PPWLHSHAHYSTCVYPTGTT >DRAMP25333 PIYPYDKYRYSNCPFYYVDI >DRAMP25334 DCDPYLPSTPYPLTLHHWII >DRAMP25335 LSQAPSRLCYCSYTYNTEMQ >DRAMP25336 DPGHKTMLDFLACPLLTRLL >DRAMP25337 NLVT >DRAMP25338 YSPSHAWSISDKTTSKQIND >DRAMP25339 PGFSYYIILCYDLFTSSRTS >DRAMP25340 PGPTSHKLRKRQSWHFDGSP >DRAMP25341 ACVPST >DRAMP25342 RCSPLIYLSHNHAYHTPPAL >DRAMP25343 SPVLTATAWVNRITPYTPGV >DRAMP25344 MHLNCNDFTPVHGSY >DRAMP25345 CRSRTSTAEQNTSVHRGTII >DRAMP25346 RPSAPSQDVQTGSAITLIFH >DRAMP25347 LSTANYPHLP >DRAMP25348 LLGAVMALLTHVQNLKRINR >DRAMP25349 ASRARFNTLAIIPPRCNITT >DRAMP25350 CCAMVRRLFHWLRLSSFIGH >DRAMP25351 LIYLLIFIFPQHITYGLLDD >DRAMP25352 VTNPLMPLARRSITSSPYVG >DRAMP25353 TKRPILAPLYGFDDVAPFST >DRAMP25354 QSVPPSYLLHFISPLGPCFV >DRAMP25355 CLWDPVPITGYLAVNALRTF >DRAMP25356 LNVRRHNFCPITVPTYNIMF >DRAMP25357 SL >DRAMP25358 SSYTHPFTRPCAKDMLMLLT >DRAMP25359 FPHHMYDVRLIQFPPNSTSR >DRAMP25360 SMLLVRLNHRVHFSHAYKRF >DRAMP25361 PNCLHLLQNSVCTRWLTSSR >DRAMP25362 RWCDVPPLVDYEIAPAILPS >DRAMP25363 SYDQDMFINWHPCHDSHYHL >DRAMP25364 TLQYSPHVPDRTWYVHN >DRAMP25365 INGFAERRSVSLPLLIRGTFN >DRAMP25366 IVS >DRAMP25367 YARNDVLCQTSISMMIITPSN >DRAMP25368 STHPNTGSNIEPPNFRSSDS >DRAMP25369 IFATTSRFQSHSLLALKILF >DRAMP25370 PFTRNHGPRCLRLRDFCSCH >DRAMP25371 LRPTYTSPAIYRPYNLYSHS >DRAMP25372 LFIILARWLNHYDKSKGITP >DRAMP25373 HPSRQPTSCLNTSDFLYVYL >DRAMP25374 PGSGSH >DRAMP25375 TRGINVVSAHTHVPHNSFAV >DRAMP25376 APIANPCRIFYVPNIWLPYV >DRAMP25377 SYLTCPPSVFPQWSV >DRAMP25378 YGLVSFTHPGQHTDYRVMLH >DRAMP25379 LWKIPIPKAQYSRRIHCLGT >DRAMP25380 RPITAISLSVLVLGSIRLRFN >DRAMP25381 NCTANVLVGII >DRAMP25382 TCYHNLHPEFRYPTLDFSMI >DRAMP25383 FPRLGYSYDLVSPCYLPLLN >DRAMP25384 RAP >DRAMP25385 PTVFFTARPSFQSDNHTAFW >DRAMP25386 HA >DRAMP25387 SDISPTRPWLYNNYECWAPL >DRAMP25388 RLYRHPTGRQSRPLGCFATF >DRAMP25389 FSVSHTYSDHVGTNLHISGL >DRAMP25390 HSGSPLSCDAPNFYPYFWHV >DRAMP25391 SRKHTCFIADCSQCSLQFVN >DRAMP25392 SVMYTCNTYTTWAGRPTVVT >DRAMP25393 PIHKSQNLHGYLLFIIRAPP >DRAMP25394 PSLGLHHFHTIAQNLVNATK >DRAMP25395 RPTVKADCLLFLNFFNVHNN >DRAMP25396 VLRNTLHCCSIVIRSSSGHW >DRAMP25397 AVPLLHGVPLFWYF >DRAMP25398 FLPVRYILGRPIL >DRAMP25399 QLETRPSYNFTILPAYTKVN >DRAMP25400 SPSTNFCNVLRLDTLNVNRS >DRAMP25401 ACTPRSWGPGPLTPTSTI >DRAMP25402 TLHHCNDSSQHYASYYLYRA >DRAMP25403 NHLCGPLDYSDVFSDLPDDW >DRAMP25404 PLFGRAGLEIHITTFSYSTM >DRAMP25405 LSYNSTHYNQHVAYTTFYCT >DRAMP25406 QPSTVITRLPMRRYHSLHVA >DRAMP25407 AALRHTPWHTSRTHQDRGFS >DRAMP25408 HHSLGFINRYL >DRAMP25409 NSPEPVFLDPRCPGWPYRIV >DRAMP25410 TPAIYADSIARSRAHHDYCS >DRAMP25411 HLVKFFHGNFAGF >DRAMP25412 QPITYGYHEVAAPIYAKMDC >DRAMP25413 PHYSLGHSSKYTRSTIMYFL >DRAMP25414 CHVPNSIIWSRGYITQYYCA >DRAMP25415 TGRFALPPDQPVICWFHFNH >DRAMP25416 SITGHYSDSSVSGHKGDNSGN >DRAMP25417 LHDPSARFIPHRFLFRDAKN >DRAMP25418 PKRTCLNVVRTIMRAYFRRH >DRAMP25419 PYHPIALEVARTFVKSRPP >DRAMP25420 PRTLGPGSPFFSRLVQDYVTE >DRAMP25421 PVNMFMNALERLVRRYIDRD >DRAMP25422 PFEWDPVSSITYAHVSPHDT >DRAMP25423 FLFSGPIGQNCFHQRNYSHV >DRAMP25424 GQSVNLHYLRAYIDSPYNA >DRAMP25425 SRYWACHDAGLIVCYFWCIR >DRAMP25426 LVPSDPVPPYPYYQPLHLVY >DRAMP25427 PAELTRQNHGYDWNDYTFNN >DRAMP25428 SALSFSYPNPSPSTRIHCFQ >DRAMP25429 RPQLVFVMLHLHLLVRRYCH >DRAMP25430 TSKLNNRLLLLLRKLCLSLV >DRAMP25431 PRLYCGTIDHTLLSFAWDRP >DRAMP25432 PDPAKHRHTLTLYRTGGALTN >DRAMP25433 RSPNHHRLIPGLDNISLDTR >DRAMP25434 RSHTKCRRLTQDPHSSGCIE >DRAMP25435 PRFSSPTSPKECTPCTSNHN >DRAMP25436 VPNSHYGAISSGFLITGRVM >DRAMP25437 DSNFSDYSLNNCWLYYRLTH >DRAMP25438 TTTAAPASRTCNGMILCNGTT >DRAMP25439 YHSSTSTCPRGDPIATPTTR >DRAMP25440 PSTNGNTVLDHVLYIYGFGS >DRAMP25441 QPPPLAQAITSRSHTKVYRV >DRAMP25442 TPNHQIDVFRRYFTCVSTHG >DRAMP25443 SDCPDALYKCNRVKNHVAMM >DRAMP25444 SNPFYPLCCCRWTIGCCQSI >DRAMP25445 NGSFLQQWLPLSLFIC >DRAMP25446 MLAILFTLNARRPFHAPVVI >DRAMP25447 GTQTYTICSFHPHDSNILVI >DRAMP25448 PMPASCLYT >DRAMP25449 SHKDYNSCNFFKDTVVNYFN >DRAMP25450 RSQYGRFVRHLGKPSIAHVT >DRAMP25451 NIVTDPSFSCPYFTSLN >DRAMP25452 AFTSPHVICYRSVTLTMRPTN >DRAMP25453 TASPHGPTA >DRAMP25454 SLAQP >DRAMP25455 YSRISPRRNTCSFYSSLTST >DRAMP25456 ANNDACPTPLYFGPPPSFYL >DRAMP25457 THVVHWYGYY >DRAMP25458 CMSKKRNTFDTGYMIPQSII >DRAMP25459 YFRKLYQRRNNRWSNLFFN >DRAMP25460 APWGNATL >DRAMP25461 DGIVSVTPKGDNLRLAAGPP >DRAMP25462 LVIEPLMIWRL >DRAMP25463 DVLTILLFRCCIVLRVSLSFN >DRAMP25464 HSCSEPIFCSNASALGICPLN >DRAMP25465 EASLGRLHSVAAQA >DRAMP25466 IRLFHNARSRPRSWNNYLQM >DRAMP25467 RRLPSGPPPVQSVYSHAV >DRAMP25468 SRTPTSARRQLKNMNKEHLF >DRAMP25469 PRNNTAPRVSMLSILLTVTAN >DRAMP25470 CVLQHAFYTL >DRAMP25471 TFVCRVPCRITPSLVCRIFSN >DRAMP25472 CPFGYPFNRCRACTLPFMAV >DRAMP25473 HT >DRAMP25474 DRRNGLYGPCTSPLLMFGYT >DRAMP25475 QIVPRAAILHYLTFRTHPSR >DRAMP25476 ESCSLYDYLAFLLM >DRAMP25477 CPLSSMNASYPTYSIFTI >DRAMP25478 PWCSKYCWSCPLYNLGFSP >DRAMP25479 PRPLVCALSVSQMYQRRHSS >DRAMP25480 PMFLLHPCPYFPISKDMQFW >DRAMP25481 DDLTGTGRLFHCHI >DRAMP25482 HDSTLCSHGPYYLHYVSSFL >DRAMP25483 IGQHSPHPICPRDTSD >DRAMP25484 NAIGRATNTSVPRGSNPQNS >DRAMP25485 ILLMYLITSVTRNLD >DRAMP25486 CYHLWSEIPLIYSSLNVIDL >DRAMP25487 RCSPITSLARSPIKPGLSFI >DRAMP25488 TCFDYVPLFLDAMRLPNLLL >DRAMP25489 PHYNCMHIDVV >DRAMP25490 EFTENKSLKPTGRHYIQQLYN >DRAMP25491 KHYYPFRASILSMLRRLCSK >DRAMP25492 CAIMTDKVGHGSTITASSHA >DRAMP25493 RPCARPATDFRDRLVSTDAP >DRAMP25494 TGVDPCFKHTRYCYSILEIA >DRAMP25495 LFHHSYSSTHDVLIAHHVPR >DRAMP25496 GLNSRYSTCQ >DRAMP25497 VDWRCLNHFFRYEDSPFTVT >DRAMP25498 ISSDYLLRPGLSWDTSSYCVN >DRAMP25499 CSRIGCPNHLNSRTC >DRAMP25500 DRPHLYHSCRPSPNPMLMHA >DRAMP25501 RKLRLYHPVGVTR >DRAMP25502 PHRIRRAITATRRILRWARRN >DRAMP25503 GPDSNLSQDNSYYSVCYVLA >DRAMP25504 SFWVPANGSPRNHHSGRSPH >DRAMP25505 NQARLASIPSNSYTKRLDEI >DRAMP25506 VSCDHNKYNT >DRAMP25507 LAADTCDWYV >DRAMP25508 SFRAVSCLNPHNCEFLCYFI >DRAMP25509 LEVLWYLHSIAIYLCSGSKS >DRAMP25510 PH >DRAMP25511 PRFNLINLITHAFRCLSLKY >DRAMP25512 NFGHSTNKLYNDPNCTIVVR >DRAMP25513 SVGPHRSSGTFFILISFGPP >DRAMP25514 RTPYPQNIWGPFTSEDPTLV >DRAMP25515 VIPPTRHHGCNPTPPWLMLT >DRAMP25516 GPDNIRAFGSDYSNPISSNT >DRAMP25517 CHPPAPRHARSALLALPL >DRAMP25518 HPPTALILTLIGAITRSSN >DRAMP25519 RAMSPYYLNPLLSPCVHFLT >DRAMP25520 PLQPFYVYLNRML >DRAMP25521 TASRLTKITTRRSSSSSALLN >DRAMP25522 HLRNCFDGLLITRYAHSVLG >DRAMP25523 SIYVFISLYHVWRLRTLNRTN >DRAMP25524 HPPHHSWDFNPFRGCYDALS >DRAMP25525 QTWTEGLGHNRGGLIQTHPR >DRAMP25526 GHVLSHSNGVDMLERTTTEE >DRAMP25527 CS >DRAMP25528 HRPAFRCWTY >DRAMP25529 ASRTHLHATTPCLDTGIAHR >DRAMP25530 HTRCCGDPSSPKHLARPMRD >DRAMP25531 LTIHESSCKSVRFFPYNDIY >DRAMP25532 CLYYPLFLSTTLSPSLTF >DRAMP25533 TTFALPFMARSLSSHKRLIA >DRAMP25534 LPIREYDFWPVTPLYAYSPP >DRAMP25535 LGYYGRNVTALELPRILPQAA >DRAMP25536 PH >DRAMP25537 TRSHYKSCALDSPFYHHMHW >DRAMP25538 DPDPCII >DRAMP25539 LTHLSVSPNRISARCTCLTC >DRAMP25540 TIMAHLRQPISRGPPEYFVG >DRAMP25541 AGHHSGPLTAIRSNITTCKR >DRAMP25542 LVDNYRSSIDTEFCNPRDPS >DRAMP25543 RVAGPDADSINKLDNHDLNN >DRAMP25544 LINLSAPSHSDSSEHIPNNQ >DRAMP25545 LHYGSFCDLYHFFKYINGSV >DRAMP25546 DLQNVPTNLKVYYRVHQLRC >DRAMP25547 NSVYDMFPYITVRRSW >DRAMP25548 MKLFSRGRLPANYATFFSRN >DRAMP25549 SNTSNPFYSALFDLNPRLYS >DRAMP25550 LVLVYRGFLLVFVLMAGTTPN >DRAMP25551 LTPPYTSDEEFLTNTHSHQN >DRAMP25552 FCVPSIHFSGSILRPNRVFY >DRAMP25553 PLTLSVTLLNKFMSGFALSW >DRAMP25554 TNPDAYDLASGNQFQSQFMI >DRAMP25555 YGSTFRTFASFRLHNVQHYT >DRAMP25556 CLM >DRAMP25557 CRNRLFPFYEL >DRAMP25558 RMSSRILNCTPWRATKMMAI >DRAMP25559 SPLRFISFRHYIARGPPFIH >DRAMP25560 HYAAVLLFCRPLPDLRRSNG >DRAMP25561 HSSFNLLPPCHYVALPLLYA >DRAMP25562 YPVIILTPAPLPLPTSRRVFN >DRAMP25563 HDMSSHCYLIDHRYSTDHTA >DRAMP25564 ADVPEPCVTMSNGNPVARMR >DRAMP25565 TTDVTSHPFVDKSVHLHVET >DRAMP25566 PCWFSGSPLDPVYTHLASAS >DRAMP25567 NHPHTLVPK >DRAMP25568 NHFMCSGFSYFPWYLIR >DRAMP25569 THIAFSKAYMPATIERPRIC >DRAMP25570 SMWGNKLLTSRRHMQTQLSH >DRAMP25571 DLYT >DRAMP25572 LSNVFSSLVSN >DRAMP25573 PMRSCTFDYNRHYMRSAYSR >DRAMP25574 WTGRLVPTTTSGIDATNHRV >DRAMP25575 DVCLDCNNIFIHFLIDHCV >DRAMP25576 TRVPHSP >DRAMP25577 AMNDRPLL >DRAMP25578 STSTRCNPFRTFNAVDYILF >DRAMP25579 DVISLPETRLMWWSAYPTCL >DRAMP25580 SADGSAGYPSGFCVSFLQVL >DRAMP25581 RCIFLTNNAFIPYRHKHCIL >DRAMP25582 ASTMSTTS >DRAMP25583 IRITTGYCPAERRNMPIAAS >DRAMP25584 FNLHIYSWCSHVTI >DRAMP25585 AFRAIVDAPITWAPVTSLVC >DRAMP25586 TNTVGTFVHFPHSIYWYRPT >DRAMP25587 PCFPRTHTRASTVYLTSRSK >DRAMP25588 HRYTPVVVGWPIPSSRTLMP >DRAMP25589 CTRFGSYDSISTSSVHFQFV >DRAMP25590 PPGPVDCPPRIPHNRQKFPT >DRAMP25591 ADPENSSLRCAPIFPGFTRT >DRAMP25592 PEWRKSWAAYSRAFLV >DRAMP25593 RPNTRPSL >DRAMP25594 SPHMCRRRVNNRWFVGALAF >DRAMP25595 HIKEPYSLNCRDLFYLARRI >DRAMP25596 RDTHRWHVLANNSFRGGPRV >DRAMP25597 FRRSPL >DRAMP25598 HPPSIVLRALYKYVLSPFLS >DRAMP25599 CTLQFHDLIYTILPLPLYNI >DRAMP25600 GCDSYSTILLNCINPCYNYL >DRAMP25601 AFYAGSLLRPEPEAPDQATP >DRAMP25602 ATPSCFCATHHRPWYWW >DRAMP25603 HAIHDALSVPGNVVVVNWLH >DRAMP25604 GSGDHNINIYLCHDSNENNP >DRAMP25605 LSSITTGFN >DRAMP25606 RV >DRAMP25607 SRNSDVAILLWAQTSSKATY >DRAMP25608 PVCSDRFQYRHWPYTLILYS >DRAMP25609 SKSPPHSRYYCCIFLGIPKI >DRAMP25610 IIEHAICTSYPRWFTSITLIN >DRAMP25611 RLQVIY >DRAMP25612 CAHNKPSFMLA >DRAMP25613 SHLAGFICPLTLFFFSRTPS >DRAMP25614 LFNIWLTHFTG >DRAMP25615 THTLEFRETIDNKYSAYNNY >DRAMP25616 HVLYPVFIHYYPDIITD >DRAMP25617 RSWLPLCPILTAIRGSTRTVN >DRAMP25618 IKRIIDATTNGYVYHTLRPP >DRAMP25619 PFSAW >DRAMP25620 MNCYTGS >DRAMP25621 RKVYNRNLNQWLVFTQIESF >DRAMP25622 SSVSAYRRHDSIRVDLVPFL >DRAMP25623 FLSNFERFD >DRAMP25624 TIRITLFMPSRKYDKFCIDR >DRAMP25625 RFLPHYFNINFPIRILNPVY >DRAMP25626 LCRPRP >DRAMP25627 SSDILYVFLLPPKVRVCCNN >DRAMP25628 FHCGS >DRAMP25629 VRSNLSRISVQVPMHFFSYI >DRAMP25630 LASPINLYTLCIAIFHPSTP >DRAMP25631 ATTGTGLCADHRDALDIIRL >DRAMP25632 PQRSIAGYI >DRAMP25633 PSNCVIRWTLHGLPNTYYRL >DRAMP25634 VSSRALTILRSSPNALNYLK >DRAMP25635 AAHPCHIDPDYHYLRHILIS >DRAMP25636 RPIRSRLSSTTKSAIRMMTF >DRAMP25637 PTPWSYPAWPCLCSYATQFL >DRAMP25638 VRHRLPWNKRNNCVIMVNYR >DRAMP25639 DFFRSN >DRAMP25640 SATTSDASWPYEFMYLSNFV >DRAMP25641 HPDTADVSSYCMVFPALQIL >DRAMP25642 AA >DRAMP25643 IDVPSSGVHENTRANALSPV >DRAMP25644 IRISYRILSHQPSLHPSNSR >DRAMP25645 SPSCIFSRVFRKLRNLTPSL >DRAMP25646 LASPWLFRPLPFPHISMSHP >DRAMP25647 FAFANSTVNTLPLTTLTSLS >DRAMP25648 TLLSHWEARGTSTFVANPSH >DRAMP25649 PVHDAQWRATRYAIVIVFPS >DRAMP25650 HLGGPSSESRSSDPYVANFC >DRAMP25651 IIL >DRAMP25652 TFNLLIRRDILS >DRAMP25653 HLVNLIQWLINHCSQCSPRF >DRAMP25654 WLWDRTLSTPLLVNSQCHDY >DRAMP25655 TSTTWVLDITPHPKYPRRGL >DRAMP25656 ALRLEGLISFPMLTAHYTGW >DRAMP25657 HFVHPRCHNSWYDSLDNFDL >DRAMP25658 PACNTRALQATNGNFSIHK >DRAMP25659 PIQVRAPLDKTLKRT >DRAMP25660 CHLHTTEHHRRNNYQSYNHI >DRAMP25661 WSNADILLHEHSVTE >DRAMP25662 AAK >DRAMP25663 CSPTHPHPSRTTPIASPSQR >DRAMP25664 HRWKVPVR >DRAMP25665 PNLCDPWFYRIGVRLPMYSL >DRAMP25666 SAHTTNMTCPVFD >DRAMP25667 SMPITIRSNLTQFNNH >DRAMP25668 PPILTRLPRLSVWSVITTMGN >DRAMP25669 HRNSVLIFTHAASLVLFKLGS >DRAMP25670 MYYSPHHHCHIYTP >DRAMP25671 PIQRCP >DRAMP25672 DTIRSMLNELNAD >DRAMP25673 CTHDEANSQSSAYQFLDYTFN >DRAMP25674 LYMPITPSSAWFMSKDFHPP >DRAMP25675 CPVQPLEKPLGQASTPTYVV >DRAMP25676 EQLRSRPGLSCTFSVCVLTN >DRAMP25677 HTSDIYFICHPCNTYFHMNR >DRAMP25678 GTELHFLVACTFDPGYECSS >DRAMP25679 HPRHSINHALLINNTVCLQA >DRAMP25680 DVGGLSLHRRFREC >DRAMP25681 YTKSLMLVTPILPRDYDTNP >DRAMP25682 TTPTGRSTDVKTGEYVSNAM >DRAMP25683 ADCSSIRYPETFGFAPTFICT >DRAMP25684 HRNTRPSPCFIVYLPPNDAN >DRAMP25685 TLRCSYNSQTWSKA >DRAMP25686 GRNHTFYKPNNGTQCINDHS >DRAMP25687 PCSPPCTCFTLDFSDCYCLT >DRAMP25688 PTKILTPTMRKNVTHLIANN >DRAMP25689 FDDASRICPIFPSVSSSTTCN >DRAMP25690 FLPPVPSPTYHFFSLPISSI >DRAMP25691 TNLFCRPVVNIFQTYVCYNL >DRAMP25692 PYMHHDFLHGHTFS >DRAMP25693 LKTNSDLRPTKLRSYFYLLH >DRAMP25694 PLTCPAILVRPSFLAPCYGF >DRAMP25695 SPWPNDKFLPTTMQPKDARF >DRAMP25696 LNCLQYL >DRAMP25697 SADPHTLVLDINFNSTNMEA >DRAMP25698 KRIVLRPSPKWVVEYPPRGD >DRAMP25699 PERLTPFASSSTYGVVILVN >DRAMP25700 RCPRPVYPVDLMLVMSDVFI >DRAMP25701 YADIVSTHIWNSLGERRFAK >DRAMP25702 VRPSPFFYFSRYPCGATPYLY >DRAMP25703 TLFYITHGHTLKRAYWYNYI >DRAMP25704 LLCIPVFSA >DRAMP25705 IN >DRAMP25706 RRPVLMRVLKAITPYFRW >DRAMP25707 FPDSLIGTFCPIVPVPL >DRAMP25708 PTFPPQHSSASLSFGGGSPHV >DRAMP25709 PTSIPVTSPHIVEPSCAPRL >DRAMP25710 HHSMYPYYPLYSRPVFTYTI >DRAMP25711 YDYGFHILVYNNEVRGNDRN >DRAMP25712 ITRRHALPMIRDSPNVGADD >DRAMP25713 PPACTPPILCGAPAFCTQVV >DRAMP25714 REASLMFCFVFHCTDFPSTC >DRAMP25715 HPRTRFRSDIDRRCRRRVTS >DRAMP25716 SYPQMHANPYYSIYIIPLVM >DRAMP25717 AFHCFRPEDYHFHEIYSGHR >DRAMP25718 WRYNAPMDGGLHNIIL >DRAMP25719 EQKSLATPDVTDTCLRYKIV >DRAMP25720 TSRRHRCSRRTGHMVNFSHVN >DRAMP25721 PCTMPPLSDFKAIGRTSTEP >DRAMP25722 SCTSADSLIWLVLNRVPPSIY >DRAMP25723 ETSQRFQSIFRCYPL >DRAMP25724 PYLPDGSHSQPCALYSIPWV >DRAMP25725 HSFPISLCHWLRMKFKSCHS >DRAMP25726 PWLFDTPNDCLRPSSIDTIA >DRAMP25727 ARLTAITHPMPHWH >DRAMP25728 HKPLGSSARLSVSPLPLIMAN >DRAMP25729 RPFQVASGLLVFLCSAIRTTN >DRAMP25730 KSTVLKNPTCL >DRAMP25731 YLCSRKLCYCDILHVQNIRP >DRAMP25732 LRHLLCFNARTVLKPLITNN >DRAMP25733 PQKSSFSNAWHRLADLRRRL >DRAMP25734 HLCPRDIHKNILKTLYSEYF >DRAMP25735 FSPSTLIITNYVFNTRLPLL >DRAMP25736 LYRRSIPDALLMNKTQLTGG >DRAMP25737 SYNCGIMTTLVNDWQPTQNH >DRAMP25738 LRSHLYIYTHTRPMYPDDPA >DRAMP25739 SPSSKYTPILSMIWHNIRTPN >DRAMP25740 LCSHYATLLPIISTMRGRFY >DRAMP25741 FSVWPRSLNDSVYSNISSII >DRAMP25742 TCESPIRRILMVLTKRIRKL >DRAMP25743 YLVLLFLVYFYVPIPMTDYRN >DRAMP25744 TNQRTFTIFLNVANW >DRAMP25745 RSM >DRAMP25746 PPFVSPHLRSASLRLSSSET >DRAMP25747 FTIRLLVTTFIIVYVRRSST >DRAMP25748 LHAWKAHISANRTRFLHTEP >DRAMP25749 SSNPLIRTRCLHGRLIILL >DRAMP25750 SCSHELRQSSPYSLYGTRMA >DRAMP25751 RCHAGTLIWPYQTIYMH >DRAMP25752 LYPLTGASYYVTKALGISAL >DRAMP25753 VCFREPPPPWRHLKYIHYKR >DRAMP25754 NCIHFLTVYNVDKYNYGINS >DRAMP25755 PNR >DRAMP25756 TN >DRAMP25757 YHDDCDPVTMSMVFFRMRAY >DRAMP25758 KCPQSSGDSTLVKNTKWQTT >DRAMP25759 PNMDALPFWCKAYNSSCGRL >DRAMP25760 VRMLPVMVDKPLTTYNNART >DRAMP25761 STRDDH >DRAMP25762 NLIQPALHSYCNYVPIRSFR >DRAMP25763 YTFLRFDYAPYSPQSRFFSV >DRAMP25764 SRMQRPHTSNSSGPKSSNWP >DRAMP25765 TFRCMLHDRSHT >DRAMP25766 RTIG >DRAMP25767 HLSWLLNFYKLIFAIIPASR >DRAMP25768 GNSRRTMHSNCCLWHYDCLV >DRAMP25769 PRHLPSPHLHCANSNFSFVP >DRAMP25770 YHPECQYLSVPVNVIPTDMP >DRAMP25771 SHRRFLGNNDYYNLHTFAFN >DRAMP25772 TIRKSLAALFLLIAGCPPAV >DRAMP25773 HAMLA >DRAMP25774 TDTPTPRHAHTHVNLH >DRAMP25775 DHNFYFYIMLDNAPPIR >DRAMP25776 SDSLSRSIVLCIIICLSVN >DRAMP25777 IY >DRAMP25778 DSVLMRINHLATCPCMPDVH >DRAMP25779 PQRRIDVMLNRFPFGRPNLE >DRAMP25780 PNYTHSYRYKCVWCVIIGLGN >DRAMP25781 HRPHMMGFTVPYERHFYALR >DRAMP25782 APLSSYLIARTRTIWTFGGQ >DRAMP25783 TSYQPHESYPFGCSPFTFAA >DRAMP25784 QTIRFRGRNSDITFVNP >DRAMP25785 ASGVPNIVPVSSPVLHCSY >DRAMP25786 GTRPDAALFHKCHTVDYSMA >DRAMP25787 VQIRLIMLTLRRLLLRLSVFN >DRAMP25788 RIHRRSHLDHVLN >DRAMP25789 CVPYMTIADLSIHHILYPLV >DRAMP25790 CYHWPHDFLYTRADHTPNFS >DRAMP25791 LSLLPAPWLPRIMLSARCPFN >DRAMP25792 ICLLIQSYGAPRHWSFALQS >DRAMP25793 CMLH >DRAMP25794 THTPGTQLVAISHSRLPPSM >DRAMP25795 LFFSVRLRSDLTGSNISDCL >DRAMP25796 SHPIRTWLASIVPCLLSYNR >DRAMP25797 LLYRNYTPSLNGLWYCNFPR >DRAMP25798 PLPWTPRC >DRAMP25799 PAHASNMRTT >DRAMP25800 FFASALNRYN >DRAMP25801 PWTYCTYGTRNNHWDFFSQF >DRAMP25802 TSPKAHTVFGNMSRCVPSRA >DRAMP25803 RNRPRNPAVGHSSYVERSHH >DRAMP25804 YFGPFGLPLFRWRRYPRQIN >DRAMP25805 LLKRLLSYCCHFSPLFRPND >DRAMP25806 KPSIAASPPCPDTTSDRRGE >DRAMP25807 LSPRRSAVPKAKR >DRAMP25808 HGHTAARYNHKSSCRMTFPL >DRAMP25809 SPVSYNAPLLRLIERTVVN >DRAMP25810 HPMNGHCGYYNVVPYHSLLV >DRAMP25811 PPHSPIYQHPSHFAVHRPLLT >DRAMP25812 ARTGMLNSLTIHPGSTTDAP >DRAMP25813 PHCPSFMDRNIMSFFTFVNN >DRAMP25814 SPSGCEFSDITHRSVTVGLI >DRAMP25815 DVELPNDAHPKCPTIRFTSPN >DRAMP25816 APLSPLGSLYTSTP >DRAMP25817 SDFNEYKSDSRRDLRSSTHK >DRAMP25818 TRSPTHTLSLCALELLTE >DRAMP25819 PNCFNFHPYYYRVCNSLLRC >DRAMP25820 FVVNPNHPAVSIPIPSRNRI >DRAMP25821 YWISRLSYFNQPCFYL >DRAMP25822 CKSWVAYDSHDKSKWDEGIL >DRAMP25823 LPHCAVPSYRLVGTNYSFPF >DRAMP25824 DHLPVVTLYSMLSCHSYCLL >DRAMP25825 TVGHIAHTLITVANTTYYVS >DRAMP25826 PTQSGTLNTFHHFVWNTKRS >DRAMP25827 SPDTRMTRPTPLSFYAHLRT >DRAMP25828 GKDSCQFCILHFNAIYPYLI >DRAMP25829 HHASNSRLLPDSPDSPLCRR >DRAMP25830 CWRRRPYPLKLFWM >DRAMP25831 TPTYCSTDDCSARRCVIYNI >DRAMP25832 RRFGPRPCTPPPNYMVLVTT >DRAMP25833 SCPHTAMDSRFIANRFHAVC >DRAMP25834 ALPSIHCARSLHHPATNDSA >DRAMP25835 SRNWAHMLSQVNQMKNMRGLT >DRAMP25836 HAYPTLPHMRVRDNTLHSTL >DRAMP25837 SRDAPGSYSHEGCII >DRAMP25838 RILFVPCYLPYLCCMNDIIV >DRAMP25839 ATCGLPYQPFFPYTWNGSYL >DRAMP25840 PAFHPTATVPWS >DRAMP25841 TSISS >DRAMP25842 YCPPHLTHLFQINYT >DRAMP25843 HLSSRRAWRVYVSPSSKYDH >DRAMP25844 YTSSCIIMDPAANSETAAVV >DRAMP25845 LPRHRGRCCINILHCRAKF >DRAMP25846 FSASPDAGHLPGSSSNTLHD >DRAMP25847 VHGPPSRPAHVLMTLYYLSN >DRAMP25848 LLHPCVDYRWMGTYYPLVIW >DRAMP25849 PSSLPCMCSINCPFYNFTIY >DRAMP25850 PNYHSESTGHSRLYRTHP >DRAMP25851 LHQGSTAEGPSFRGKY >DRAMP25852 GESQHQPDSPVLPHSPYLLC >DRAMP25853 CHSQPSDSPVYHALDIDYFL >DRAMP25854 THSST >DRAMP25855 PPPVIIRTNDANHCFATVLH >DRAMP25856 SALVSSRENLPIHSHYLNRP >DRAMP25857 PLADILCSDPYVSNHEYTIT >DRAMP25858 LVAHLGNS >DRAMP25859 FPLMGFKYYYPCYTRSPSLY >DRAMP25860 PVSPGRHVTIDCRTTVYRPP >DRAMP25861 PHGWICTPSRLNYYLYSAVI >DRAMP25862 FIDERPLFHMA >DRAMP25863 NLSSTMARGTCSALRYLDVY >DRAMP25864 PCAFSSPLDALGFHGPYYVV >DRAMP25865 TTLDPLLPDFVPTTCDNSGKF >DRAMP25866 PYGLPFCITYALAALTDRRM >DRAMP25867 WFDSYPYIPCRRCCRYLIRA >DRAMP25868 CLHSTNHVPKHWSAVPLSFN >DRAMP25869 STAKSHISIPMCSFYAIKSS >DRAMP25870 PILTTRRRALFYSARIPAIF >DRAMP25871 LELYSSRAGSLLDAQASGCLT >DRAMP25872 HGVRIMYNNSVPGIPSGAFFN >DRAMP25873 PSPYFSTATQYFCHYSFDYA >DRAMP25874 LADRCKIGPFFNDMNHALSR >DRAMP25875 VETFDSSDRVPFHTANT >DRAMP25876 LPNGLHHAVFEIWSTCIIYD >DRAMP25877 VPNHHPVVVCE >DRAMP25878 TRRARRTHRVHAAVLNSPTP >DRAMP25879 GTTFICNIPHSFNLHRSC >DRAMP25880 SCA >DRAMP25881 CHTAYNLFRPRPSSGAARLE >DRAMP25882 PRSDIATMQAPESISFPPGY >DRAMP25883 LSRPINFPRP >DRAMP25884 CCTTWWNHCLLSHPFKNTSY >DRAMP25885 TVRHTISLLRQRLNRFLYRV >DRAMP25886 RAG >DRAMP25887 PDFRLVCYHPERL >DRAMP25888 CDSPYYDIPLRWSIL >DRAMP25889 CVTL >DRAMP25890 RGKHARAYRSWPWIYVLFAM >DRAMP25891 PIHFLAGPGYL >DRAMP25892 LCTAFSVYLAQSLKALRHILT >DRAMP25893 LFVPLHSHTPVWEPIYANSV >DRAMP25894 HHHCNAYHLRYYHGIPVLRS >DRAMP25895 SQCTNYPDYFLLSYASLGTT >DRAMP25896 QTQPPHDSEEADKCLYPVII >DRAMP25897 HSQRCGMD >DRAMP25898 ETRLHNPRISHNNYWWFMLF >DRAMP25899 TLSTWDLDHWQCHPRFTTTY >DRAMP25900 LPSP >DRAMP25901 YCFSLMVVIRSSRLTLRFRCN >DRAMP25902 PSTHHTQNCYEGLVIDYHER >DRAMP25903 DHRIVTLLTLCLVLILLTIRN >DRAMP25904 ILNRNPYNAPMNLNDN >DRAMP25905 LRLLPCPIPNPYVYLAFLGN >DRAMP25906 CNMLLPYLLNGQIYLSYNYH >DRAMP25907 TPFNYDDLRTIVNAISPFSP >DRAMP25908 NANDPVVPHIRLPTISYILL >DRAMP25909 DDFLSTFYMLAIATLLHMRP >DRAMP25910 IYPFRPFAYTPPRLQPGPSS >DRAMP25911 AHIGDAMLSFRHHKTSPVHG >DRAMP25912 RLKHRSSSQAWYSQIVAFIR >DRAMP25913 RAYYI >DRAMP25914 APGISCMLRGTPVVYYSRNA >DRAMP25915 PHLYSLYHKSLCSGISLYYF >DRAMP25916 YLPSFKRSSIHCVPYDEHH >DRAMP25917 VSRLSLAIRPACQSCAQHSR >DRAMP25918 NTLVTSGHVTRAHALFLRVC >DRAMP25919 PPPCVLTTHA >DRAMP25920 LNATTNNPINDIDCDTTSMP >DRAMP25921 PRDAHLFYPYGFYSYL >DRAMP25922 SLSR >DRAMP25923 SLSTYGIHVPGYCLPINTMW >DRAMP25924 HAYTARVTPRTAETYHPHAS >DRAMP25925 LDKFYLPQAFSRIESTPICH >DRAMP25926 PSQIVSYIYSPWADWHTLRQ >DRAMP25927 PFSYPMYYTTLYNII >DRAMP25928 PTYTRQYDRTHEPVYYFYLL >DRAMP25929 RMLYFYWADDSFKIRPCAII >DRAMP25930 SWSSTWIKFPVRFSGPTCRV >DRAMP25931 WFARGIPCTFV >DRAMP25932 ARCTIHRILPAGHKIN >DRAMP25933 VCWQCHTVCPKRTDNWPWLV >DRAMP25934 AYHMAVLRQPSNDPYKHNAT >DRAMP25935 NTPTDAAHNRMYSCVPISST >DRAMP25936 YSLSRHIVCSSTRRFDSFST >DRAMP25937 DTTWR >DRAMP25938 TGRRLAKLTVLPLTSRQSRPL >DRAMP25939 TALGLPPTVSFRLSKFSHAC >DRAMP25940 HLSLRAVLLQRIPQFNAFIL >DRAMP25941 PSYAPYSWTCFGPTYLNALI >DRAMP25942 AHFCIDCTFHHDYK >DRAMP25943 RKTGLRARSVPNDRHALATV >DRAMP25944 RGPATLWGHFQNPISLLSVN >DRAMP25945 LVNSRAVLSRTLPIQIRKPP >DRAMP25946 SRWSIMSRSHTDRTHPPIYP >DRAMP25947 RCESTYWRTGHYTSTHTIHK >DRAMP25948 ANYTDFFICFLGAFRIL >DRAMP25949 SYHNNCDVRAYELPVPTWHF >DRAMP25950 HSLRSDPEPRPRTTPCICPN >DRAMP25951 PKNTARYDRTSYKVYITRLK >DRAMP25952 GCQSLHDSCIYFPSHYNVCMY >DRAMP25953 VPLCAWSPPTLCLRSDNVPQ >DRAMP25954 VSHKCIGSPSADWNRPSAGI >DRAMP25955 PPDLPGNTIPFQCMPQKAH >DRAMP25956 YCPPIPAHAFCLHPTMWCHI >DRAMP25957 AVVDCPWHHFNPLRSRLHSP >DRAMP25958 YHLNIPYSVRKCCFMFFTRC >DRAMP25959 QVLLSTLRGVYLYTKHYLNP >DRAMP25960 THLSSESLLLGLSNTLHFYR >DRAMP25961 NSLTVPHLIRYVETIIGSRY >DRAMP25962 TSCPFNLVHGLGP >DRAMP25963 SLDSMAPAVCVKPNYIPLII >DRAMP25964 LLWALVSPIPWLVHSDGKFQ >DRAMP25965 PLPINPNSPAITPAPQITFH >DRAMP25966 TFTCRPVTLTNDS >DRAMP25967 ILRLQPCLLCLFIVS >DRAMP25968 SHQAYIAHQVHNAHIRGPPH >DRAMP25969 PHLCMTCLGLPNDPRSIWTH >DRAMP25970 PHHWFSARLDSSHATQGAHR >DRAMP25971 RCSPTLDSHYNMCNCVRNYS >DRAMP25972 LLHFYPSLWLGRTRRPIRPCN >DRAMP25973 PTLPLFDKTRGYRRTTSVFK >DRAMP25974 PIVMGRARCTIWNAIIDLRS >DRAMP25975 TALSVENTYSTWLCAPNSLL >DRAMP25976 PRMK >DRAMP25977 IRSVAPNACFKQENLDAFTS >DRAMP25978 FQSNYNGARHVFVN >DRAMP25979 GTSRSN >DRAMP25980 DDSTTGCISTHSAVYSMSLL >DRAMP25981 ACGIPLIRARSICLFCLN >DRAMP25982 ERICFLGAENHTTSLYTHVD >DRAMP25983 AVDTSSPRT >DRAMP25984 TILLSRLLGRATLLAMIIPCN >DRAMP25985 ILKNYLFTDF >DRAMP25986 LCAMVSSFAYVRMVADDLFT >DRAMP25987 DSSAYAPIYMLSVYRVSKYE >DRAMP25988 NKAERGLTVNHVR >DRAMP25989 RSLLGAFRRCPAVSIWSTLFN >DRAMP25990 CNHFSAKLMRNTHGPPDIIL >DRAMP25991 IACRTIPATKMPCCLCMDKTY >DRAMP25992 TDFATTCFTPDTLFISIWCV >DRAMP25993 ATSDCV >DRAMP25994 CNRGRRSGTYSIRESHRCPL >DRAMP25995 QWDAISSLFGKTFS >DRAMP25996 RATLIVRRLLSLLRFVRGICN >DRAMP25997 HTETSQVDDTTTPLYVSCFI >DRAMP25998 TPRVSVSPLAARIIAPSRSN >DRAMP25999 SLAHHFIRPPMLLTTFSARV >DRAMP26000 SEQSVKCPSPYYLSM >DRAMP26001 HTDICSPYRPPLHTVKIEST >DRAMP26002 SGLTSPYPYCHRHCRRKFYR >DRAMP26003 PIHSHTPLWSNRSSPWTTSM >DRAMP26004 TFAFHPHHTVTYVISPDHCG >DRAMP26005 LYGNRCDQVIHVSDFPPTSA >DRAMP26006 CITYFVTLCSQAYSRRSRRL >DRAMP26007 SSDTNQ >DRAMP26008 LFTTDYCRANRCPTDHVAER >DRAMP26009 ARASSPRSRSNNPG >DRAMP26010 MMSPNKADQHSTLFLPALPC >DRAMP26011 CVYAVICIIVI >DRAMP26012 SHTYHRALNPWIIRNNQVKP >DRAMP26013 DLHYYNPRLYCLSPAFALLD >DRAMP26014 GRFVMMRHLLAVLKNVACGH >DRAMP26015 TTPSIANSLMHMFLTRPGAP >DRAMP26016 RRHFPVKMLHSTCMNFESLN >DRAMP26017 SRNNISYTNLKSSNPAGLFH >DRAMP26018 FLAPNPIPAPYRGASAHQLC >DRAMP26019 HDWHMPTLFHPCNWAYNGYR >DRAMP26020 GCSDHLTSLYQRTLYTTTPW >DRAMP26021 RRYGASSQSSNLFNLVLFAI >DRAMP26022 TAILARDVNHMTDLDKCFEV >DRAMP26023 SITRLGSAASNSRTVNPART >DRAMP26024 SCGPYYIVVRTYDNGLPLV >DRAMP26025 DPFPHANTGVRLFKGNTYNN >DRAMP26026 MCRRIAIFTFRVCIIVGRRTN >DRAMP26027 PVNVHSGSRVTRTCTSPLFA >DRAMP26028 YVSSSLATLGKNVLVSTYTD >DRAMP26029 GVTIFHDNLTTCSTLDFCCW >DRAMP26030 NSGLCNCIYWRADTKSPGMI >DRAMP26031 PDCTMYLMCNGISPVQRHVY >DRAMP26032 HCGNSPIITMPNGIHNYDAD >DRAMP26033 KIANYHDNNHRTNH >DRAMP26034 NATADLPATVHVLPWPTYTI >DRAMP26035 NGIYRPPLVHLFKTPNTSDT >DRAMP26036 CFISPPLSVLYYLLRSLLDL >DRAMP26037 GPYDRLSKP >DRAMP26038 GRAQNSEVMRPMHAFLVYYT >DRAMP26039 FETPTTRYLLLPLDCSHPMH >DRAMP26040 CPNLTPIASIPFKRRSNFSIN >DRAMP26041 ASPFRFTPFTPTPRLIGALIN >DRAMP26042 LPGLDLFCRNHRPHP >DRAMP26043 RSRSQLYSWSHMGHVYMSSK >DRAMP26044 KANPQVRTSTPRPTIAIATN >DRAMP26045 RDSEPLYFVKDCGNYCLMRV >DRAMP26046 PLHLTYLGIVRRVCSWLTNN >DRAMP26047 SPWQIGADRIVPTMAWRMGT >DRAMP26048 AVSVFHLTLHNLKPSKFVYW >DRAMP26049 TVAQHIRVSPGFCV >DRAMP26050 PNMPQNSEQSKNSSLSTQNM >DRAMP26051 FSDICKFCQGYYALERPCVL >DRAMP26052 TSHYAPIIMVSI >DRAMP26053 PFLL >DRAMP26054 CARVSAKTSSTSWTLPHRAA >DRAMP26055 TMQWSPLRMPRRATTRCGAQ >DRAMP26056 RWLNQMNHLSNSSCLAH >DRAMP26057 SRAMPSSAPRPEERQPRDTV >DRAMP26058 SWYTTVVFAFNLLNCLRVFIN >DRAMP26059 HHNTCQCLYNTMSDIYHASA >DRAMP26060 HAVYDMSFGIADRFVSRQSA >DRAMP26061 VFLVVLIISTGVLPTRTIRCN >DRAMP26062 KDSYFLTIAVYYYAHPESPS >DRAMP26063 LAHSRNPYT >DRAMP26064 LCPRHGAGITIFRLRLFN >DRAMP26065 HCGPQANASHVHNIIPILNM >DRAMP26066 SGYGQPRDPNNKTM >DRAMP26067 TPPISLCWASRPASNPSPGS >DRAMP26068 RILRFLRVFLTSRPCARVSRP >DRAMP26069 SRSSAAACCNYEAFSIPILL >DRAMP26070 PSRRGFGLYVQVFNVRRRTD >DRAMP26071 TALLTTPVRTTSSTDTFFNS >DRAMP26072 DLGDPLDNITWCMSNSTYNN >DRAMP26073 VHLLGNSMNGGCTASVHPVV >DRAMP26074 GLPPANPALHAIIVPCVPII >DRAMP26075 TISSSARGCT >DRAMP26076 AYIHPSGPTDDNPCQTPRYT >DRAMP26077 CTAYLYGTPDASRCRSCCYT >DRAMP26078 RQNLSFARYFPYGVVH >DRAMP26079 VLRPR >DRAMP26080 TLVTPPGFAFVPSILLHRHA >DRAMP26081 HSDLPSYHVLPHVLIHVVLA >DRAMP26082 PTGTKGLEHTPMNPFDISLI >DRAMP26083 LTTDSGWSSGQVDSGLLTRS >DRAMP26084 RDDNCSRWPMPENTLRLRRCN >DRAMP26085 HHSVNNGWRAYL >DRAMP26086 PQVRAVAPLGISCA >DRAMP26087 YCTYYT >DRAMP26088 NRHFRHLCATDFNGSAFQNS >DRAMP26089 SCHRYGSGDYLKTLWRYSYF >DRAMP26090 VYIILTDPGLL >DRAMP26091 SFHTRPA >DRAMP26092 YPSCFCNTRNICQTMQEEII >DRAMP26093 PTTCTWLPTDYHQCNCHVFW >DRAMP26094 RAEP >DRAMP26095 RPDSTHIDHSYGCIYITT >DRAMP26096 PLPHNTKCRLLPLPFRPRPD >DRAMP26097 LRILQPPSASYPHDFASRLR >DRAMP26098 HPWCPITQHSVYIYNPHTAN >DRAMP26099 LVTDCHLSKSTPATLRLIQDH >DRAMP26100 GCPPLSPWYCLVAAHYRLYC >DRAMP26101 TTIFWTRG >DRAMP26102 WRNLPDGTWNYVSDLNAPFQ >DRAMP26103 QNPDLYLHYLINMNPKAYVS >DRAMP26104 CWCRARNPLYDLVYHTSS >DRAMP26105 SDIHNAVDLCARPLVLLLLGQ >DRAMP26106 HDDSFCFRYVYRRPRQGPAA >DRAMP26107 GACIYMRICTASPRNILCPN >DRAMP26108 APPPRLAHNRTLRCGKT >DRAMP26109 PCYRAFHHYIKDLILGLVRSN >DRAMP26110 PLVRYDQRTSPLHHETIVNI >DRAMP26111 IPCGYTMTSYIRFDTHRNAF >DRAMP26112 TFQCTDSATPNLTPPFLLI >DRAMP26113 TQCDHCPYNKPLSPDFVHSR >DRAMP26114 LLYFNR >DRAMP26115 ADQEISARQFLHDLCHSGQL >DRAMP26116 HNHLYHDTCTLNRRNCEAHG >DRAMP26117 RSINYITIHPLSTRIFIPAP >DRAMP26118 PYDSGYTKVHAIIGTTSNQT >DRAMP26119 VPHHSYFSSRRI >DRAMP26120 WPTSHTRSLLAYNYQCNGT >DRAMP26121 AWRHQVIAPLYYLNFYTGSGN >DRAMP26122 SANAPFCFLCTCPYTITHTI >DRAMP26123 TSSRRRIWVMLISLFLTLFAN >DRAMP26124 FVIHPVFHVPPVVTFGPFSL >DRAMP26125 GFADCLPIYGLLHPYYKFHI >DRAMP26126 AHLRELSGLNPRNHARSNPF >DRAMP26127 LSMFRCPDTYPDHFLELTLR >DRAMP26128 PGTPKCTAVVYVSSLAMRC >DRAMP26129 YSCAGLPHQFYCHYTCNQPL >DRAMP26130 PPSSRSHHRRLPASCLATFI >DRAMP26131 NMCPWMPPLLL >DRAMP26132 LMPTPSVHASIPRGNPIIRTN >DRAMP26133 YFLNPMSIYHFLTLHCLNYA >DRAMP26134 GPLYDKFSLEPRVTLEFYAH >DRAMP26135 TPGLIILCPTHGSTSLNPRS >DRAMP26136 CPSPTVAPNPYTVKY >DRAMP26137 PQPVPFEDVLDCAARLYTPS >DRAMP26138 PMCRSHLNDPFQLILYRTAD >DRAMP26139 PIRPNPPVCMSHPMWLNDTA >DRAMP26140 QTTIHCPRVNPFTLPIPFCS >DRAMP26141 LNLHCYTSVGHDIPRNGSDN >DRAMP26142 TIGHCSE >DRAMP26143 CSLRCLS >DRAMP26144 PNLPIIFIGRCYRRSRIYRP >DRAMP26145 LRRGQPFTACTLGNNSAYAL >DRAMP26146 SSLCCANNLLRAPESSPARR >DRAMP26147 TPCIHHNLPWIVRLFSLLGS >DRAMP26148 APPTTVLATTTRRRLRSLRRN >DRAMP26149 DCFTSFDFVLNY >DRAMP26150 PLLVPYAPCYTVAIPINLPK >DRAMP26151 TSPNCSPNLNTGRYLSYDLI >DRAMP26152 NIHHNYCDVPRAYKNLSGIL >DRAMP26153 TCSQDSSVLNNAHIILVSGT >DRAMP26154 RYHSLPAWSAIMCPIARPLFP >DRAMP26155 TINPRPSLRAIKNGAVYSAF >DRAMP26156 FFDCTNVNGAHSLFYLTNPI >DRAMP26157 SCKTMLNHKLMDHITSLFMH >DRAMP26158 ATRVDPQCWRYYLLPIGNVL >DRAMP26159 YNPCSLLCSRYTNCPFTNRD >DRAMP26160 ISGMPSLLPYRYRRKRTASH >DRAMP26161 VHDDAPTSIYADCTTLISLV >DRAMP26162 HPDAHSAGHRITPVLWPIQA >DRAMP26163 GHLVSFFP >DRAMP26164 ASMTHNTKFTSFRRIMTTSR >DRAMP26165 PNMLYNNNNTQTGSTPYATL >DRAMP26166 KTSKLIDGNSMRVNSNIGRF >DRAMP26167 EELVMLMGVGVINMHHVHMC >DRAMP26168 VMELISVLYPPLRSRLTGVT >DRAMP26169 PTLPCNSRYMIDFAYAGYDD >DRAMP26170 CP >DRAMP26171 LVYSADAMFYPTYTLSGTRR >DRAMP26172 MFHPCFTSAPDGSYLRRYVK >DRAMP26173 VLWNLCPDLQGTEYVS >DRAMP26174 TSCYPYSYTSSGWDSLVIGL >DRAMP26175 HTTLFAATPGPMAAFPIIYLT >DRAMP26176 AAFPIPTSRPRNFGRARLLL >DRAMP26177 CINYIFYNTIRSDYVTHLVS >DRAMP26178 CFRARHSLDLKNIPLRLV >DRAMP26179 WPWHTLYEALYLRYTTTSKS >DRAMP26180 PLQCNHTLHHPWTSVIYGDM >DRAMP26181 EHHHSTQFYTNQRDCTIGPR >DRAMP26182 TLFTYLAVFFHLILAGHFFH >DRAMP26183 HCPPVYWFLNSSSGLDTPSP >DRAMP26184 TECELTNRCLLPHIYIVFKP >DRAMP26185 AHVPSRASAHEGA >DRAMP26186 CSPTRRRPAYCPSEDQAL >DRAMP26187 CMYTNVVHPYPCQPTYYRCP >DRAMP26188 TSQNSIVFSTSGRRKKIRRGN >DRAMP26189 YDPPSSSAIHSFLTPWFFLC >DRAMP26190 PVHLDMTSAHINSKRNTLTS >DRAMP26191 SVDRRHKFELLLEHR >DRAMP26192 TTDSSPSHAIESQRLDNTHY >DRAMP26193 ATCWHPLRPSVFTS >DRAMP26194 RTCHGSTSTHSPALFQFFHY >DRAMP26195 TETPNSATDTAHTETYCSYI >DRAMP26196 TVCPLCCRPLRRRIPALFPSN >DRAMP26197 IDRRYLGTVSFA >DRAMP26198 CHPGLYKKLRLYYLAYTECD >DRAMP26199 TRCIPFLMLFVICPQRGTIPN >DRAMP26200 CLQIHPKLCLCEFYV >DRAMP26201 PCWGYLVLPRYSDFTKPLY >DRAMP26202 PMDSSNDGSYNEGHKSIDYV >DRAMP26203 CEELPQCTRHHFDPFSNSVP >DRAMP26204 PCRRSRSHSPSRTNEPHLPP >DRAMP26205 TCKCSQSSQHTNRQFNSNYP >DRAMP26206 VDLHLFLLFLSTTFYLRLKA >DRAMP26207 IVTRSNTSTPPPITCLIIGL >DRAMP26208 VLCPNRSPASYSNMIKELHI >DRAMP26209 NDHYVPIHPGYCDPFDTYRV >DRAMP26210 FAPLCCDNWHLPPVYPSADP >DRAMP26211 PRYCNWPSFYAYRHIDTIYV >DRAMP26212 LDSMCRFFRRAIRRLTVRPGN >DRAMP26213 NALMPHPDIVHCMHNYSTLT >DRAMP26214 YNGKRRTGLCILRDAFGVKQ >DRAMP26215 PTNYNAVWLITSLT >DRAMP26216 PHIIMVISLTLRLRRTSGLCN >DRAMP26217 RLLICAPAREHGSDMSN >DRAMP26218 MCFCNLCLRPALPPICYQTM >DRAMP26219 TPVPPSVPDHSSHECKTTDA >DRAMP26220 LMSLPRIPKSVWLYASSSVP >DRAMP26221 VSPGTSVYDVHMYIYYRTTN >DRAMP26222 QAADSLPNSCPITLRGPSTH >DRAMP26223 PDSALTDSSIWNPARWKPFI >DRAMP26224 PAVFPTTSCAYCPVHTALTI >DRAMP26225 RGLILCTPAIVLSLTAASNL >DRAMP26226 GFLYSPTNSPFLISTP >DRAMP26227 QDHSTFCLSITLDLSFRFGP >DRAMP26228 PPRSLRDDLSHCDVPAYYFI >DRAMP26229 LPCGCFNSTYGSNPTSIVLL >DRAMP26230 RSIYRNAAALNHVNNTLRNI >DRAMP26231 SGRLLHRLSTDLTDDYYDCM >DRAMP26232 KTSYDTNYFFCYL >DRAMP26233 SQYFCASASPVSVDLPIPSR >DRAMP26234 QSRYCACNSMCSYNTMGILL >DRAMP26235 CDPDPYSAMFLLATSAHTPD >DRAMP26236 ALQETSRYGLPSLNCLTLIA >DRAMP26237 PPTILT >DRAMP26238 DAQSLLSHPAHHLKEPSPDS >DRAMP26239 TLVCPHPTSYPHTSSCSNCT >DRAMP26240 IHSGCHYKLPCCNFCWQCSL >DRAMP26241 MITSSPYCYCPIFYNYLSTN >DRAMP26242 ICRSRYGLGFTSSNWDNTTP >DRAMP26243 PCCSHTTCVTGLYIA >DRAMP26244 CLYTKQATFDDPPALDFQVI >DRAMP26245 HSHRSATRLTPCHGITQRLDF >DRAMP26246 HTGTDILAPCPPSIYEVLVI >DRAMP26247 ALVWHHCFLPFLIMRKWHMC >DRAMP26248 LHGPRRRFKWRRRYDGSSPT >DRAMP26249 DYTAPYSDPRCYRPFRLLYH >DRAMP26250 HDRGDPLMPYSTNLTTFSTT >DRAMP26251 RPSAHYNDLQMSVEDSRSDH >DRAMP26252 CFDGCYRTTSSCPVPRFFTF >DRAMP26253 PDWYHDWPTYKLCTISCAGD >DRAMP26254 SNIARGIINY >DRAMP26255 RTCNRAPWRTLCIISRALFY >DRAMP26256 AADVYMLHYFRYFPPSVSEV >DRAMP26257 IIHFFITLYLASHYAPSIES >DRAMP26258 WYLSTGIRYDRNHTDWHFSM >DRAMP26259 WTVTVDFRPRLKEDSRYYDS >DRAMP26260 APYCTPFSYFYYGPTLTYLP >DRAMP26261 TDAVRVFSFTSD >DRAMP26262 SARPSANTTPAIIVSCYELV >DRAMP26263 SCRPSRSLFPYYNIVMVNRF >DRAMP26264 CHRFKVRNCNHAGIVVLTYI >DRAMP26265 ALCYRQMPMSSSFSNNVHSD >DRAMP26266 LSAVDCHLHSIYGAFPLAVW >DRAMP26267 ANGNRSMYGIIHAISCVWLS >DRAMP26268 RPLNPPYCGCPVLLPWAEIT >DRAMP26269 NQPTSQRHECIDSAALPIIC >DRAMP26270 ASSGFFDRYTYCQFPMWQYL >DRAMP26271 RPLARSQNSHHG >DRAMP26272 MALRHDYANNFYVVNVWNLY >DRAMP26273 PYWCPRNRLWPPSYLSHINS >DRAMP26274 HVSSELLHRSDKHSTRPYP >DRAMP26275 SHIISHAVRRPRYMDSRKFL >DRAMP26276 HHLRAKHDYIF >DRAMP26277 LIPYFIHHLYRTLVTQIPTR >DRAMP26278 PRAPDAMRRTFTMSFITLILN >DRAMP26279 TEDAHLYATACPHAPSVNRH >DRAMP26280 GSVACTCRMRGHCHYSTVRI >DRAMP26281 LPVHLGNNKPFSAWNNHSAV >DRAMP26282 ERHRAAFLSGTFHPVNSSNH >DRAMP26283 PTGQCTYVAPWYGYQSLWNK >DRAMP26284 LLLYFWIGRMSIDSSNCVFQ >DRAMP26285 TPFRVFWLLGLIGIRIPRFLN >DRAMP26286 AFRTPYNMFDILQVRCIRPP >DRAMP26287 LYPRLVRVHQHRCFPYFDLTE >DRAMP26288 QFNNR >DRAMP26289 VLPTRDKPDVLPCFTATLIV >DRAMP26290 HDLARHSHTSYDPADSINLR >DRAMP26291 LSSFGQACKCVTL >DRAMP26292 CRSMSRPTPPDSWLDNSRVR >DRAMP26293 FRNIQDDFIHYNSINRVVIW >DRAMP26294 HPFDEKSHHCSDSYLSVSRF >DRAMP26295 MGSPIGWTVIPTVFT >DRAMP26296 LDEHYSQGHNSKRFNLFLTN >DRAMP26297 IHRRISTVHRDP >DRAMP26298 PPKGRRICYLHVPHDLPTSTN >DRAMP26299 PTDDPDSSNNMCRRLHIGLV >DRAMP26300 HTLVPHTCHCIPPHGFMIYI >DRAMP26301 LTVPLY >DRAMP26302 RFHINTACQFPEPTNIP >DRAMP26303 ATRVHTTGPMNDAFLQCRYL >DRAMP26304 AGGIALTTHRWASYSLPGNK >DRAMP26305 AITNDGIRNNTLKLKCRWAG >DRAMP26306 ALAATRSPQRPSFPDSCGDR >DRAMP26307 SSMFHCLLTACCYTLGMTPI >DRAMP26308 LCPPARLHRPGESQPPLLLL >DRAMP26309 CRPSIGYTDQPFVDLDQFII >DRAMP26310 EDRKHTNHSSYCIPLDIVDS >DRAMP26311 NRPTTALMCPYWI >DRAMP26312 FFHYYPFRVTPCTISSIYYS >DRAMP26313 PTYYVRCAYNRDPPFLSATA >DRAMP26314 SASFLCTAIYDRL >DRAMP26315 VPMATCTPPRGSIQSVDGES >DRAMP26316 PFHEHDATRP >DRAMP26317 PRRRFDPSCYQLYSLTMYDN >DRAMP26318 GAHSCPAIITLPHRLAIV >DRAMP26319 RSAAFAIGSTDGTLTSNAYS >DRAMP26320 DIPVSSIN >DRAMP26321 PGCTPLVMTSFNPWYAMTCC >DRAMP26322 SLLRFVCALARRFASDYYRG >DRAMP26323 GLSNTCEGYFPWPYNRLFYY >DRAMP26324 LYEI >DRAMP26325 CLLVPHAWLLY >DRAMP26326 RPPYDYQHYWRHCHNLCEQF >DRAMP26327 PSRSLKCMWSATHDSTDNFV >DRAMP26328 LAYTLVDCKTFSIRASPKRP >DRAMP26329 ILGEWIHNFLHTRQHNRMAD >DRAMP26330 VNPSVCLPSGVYTILPLVTE >DRAMP26331 PHGADLLPNNAPVNVCVFHSN >DRAMP26332 PRARNLLPEPYRCGAFFIPL >DRAMP26333 IPYGPGYVLILRVSVNFFCG >DRAMP26334 SLFDDTPRYTWSSANNYLYC >DRAMP26335 AHSSFINHCHFCIAYPVNTR >DRAMP26336 RVPKCLLPGATVPLYMVVTA >DRAMP26337 PRPMSVNVTSVDV >DRAMP26338 PRPTNANFGS >DRAMP26339 KPCIACTYRSLSPALLYINL >DRAMP26340 PMGVKIEALRPAEGNCTAAI >DRAMP26341 LQHETVH >DRAMP26342 LSGIGPYCPLVAHGSASTGQ >DRAMP26343 PARPSGTIY >DRAMP26344 PGHKYRALVNIQFNSHWYSR >DRAMP26345 HKLQRVRRDTTDPLSGFRRH >DRAMP26346 CLLCHSFHLWRFTVIVLIALN >DRAMP26347 EPSVTRTYWPQCITPEYASI >DRAMP26348 TSHASHFTYHLSESQISNFY >DRAMP26349 TTTAPSACKLNYTFCPTLIA >DRAMP26350 CANRNMLPCLLDLVLVSANV >DRAMP26351 TSYILRLFRFLTVTRRYFSN >DRAMP26352 LPSRCSRVPFSSPDSQSAVS >DRAMP26353 LYIKSTRNSYFLTSRL >DRAMP26354 LRYNLPAAPLCSDAYSPWTT >DRAMP26355 CCPTCDHCVPYYSCRLAHYA >DRAMP26356 TSIWRFPILLYLKRHFFRFL >DRAMP26357 LPDTSFSTVCHCMD >DRAMP26358 SGAALFYMPCYAPVSTHMA >DRAMP26359 VLPPPHQFRRHRRRGLCPCL >DRAMP26360 HEGISPFQSSHLNDPFTCHT >DRAMP26361 VTLMLRIVATLVGIRLIRRTN >DRAMP26362 GAYVHFLFVVRNRPVHHNVG >DRAMP26363 LLSPFVGPTISYILYSLIQK >DRAMP26364 PTNASPISGTSLSSTDSSHT >DRAMP26365 AAGTRTNPVMDKTTRDAAHQ >DRAMP26366 RALIVLPTYNRSSHQSFNPA >DRAMP26367 RIPYIWLLHEYSPYNYDNIS >DRAMP26368 GPHYDRSHNYPYILTLYDCT >DRAMP26369 APVRANSFYLTWPPSDHPSC >DRAMP26370 TPKRKYCKSSLFKLFNLFFR >DRAMP26371 PTDFLFDSPRNIYRHYVS >DRAMP26372 GLTRFHGCVYILFIISVRIR >DRAMP26373 YTSVPRSTHTPCAFALFDGL >DRAMP26374 AGFRYFPSPAPTWIYRKQQS >DRAMP26375 PRLPCGSDQSRVPPITNSRR >DRAMP26376 VSRCPERLHDQSHYSGNRGT >DRAMP26377 GHCRAMRLTLAISFGGVPRGN >DRAMP26378 SPCYDWTLSSIIYHTVTNYS >DRAMP26379 LSSHLH >DRAMP26380 ALQCFKSLVSHIVHSDHQQN >DRAMP26381 LYNQISPTVLILPCTFLPDL >DRAMP26382 CSAPSGARMPAIILASLRFTN >DRAMP26383 NTVCIPYDNFVFSGHLRFAS >DRAMP26384 CGKSDFTNESRVHF >DRAMP26385 TPVLALCYLCGAHTVDLICV >DRAMP26386 LLNVGRHQGNVVIHLSNFSL >DRAMP26387 ASVRPFTCYDPAPLPTLLVRN >DRAMP26388 LHTFALIRNTTRVYP >DRAMP26389 TLPSNPHCNSLATYLFYLSY >DRAMP26390 ESLRRISACTAIPHHSLFKS >DRAMP26391 TQYSLSSCKINGYNPWTTAPN >DRAMP26392 DPGVRINPNVRPFIRNTYIW >DRAMP26393 PNVTFVIVTGYSLHTTWWLP >DRAMP26394 SCSPHCLVYPVFPDTFHRCR >DRAMP26395 RIMVPYFHFI >DRAMP26396 VLILLDHQNWSSCPSLSFIR >DRAMP26397 TRTYKRLWSLIMTMVTRHCT >DRAMP26398 LQVRCRIVVVNLTFSWYLWV >DRAMP26399 LHCSLAIPSLRPASHETLDS >DRAMP26400 RHQPYCATPSFLLLACYKDT >DRAMP26401 PPCVWRPTWAMRPSYISSYP >DRAMP26402 ARDPYLNRCHCYSLNSYFLL >DRAMP26403 QHPECIDLNFGGLDR >DRAMP26404 SYSGSWNLAPCIVRRPLWIY >DRAMP26405 PCHGSELN >DRAMP26406 LWHILALLMSRISFPPIPTR >DRAMP26407 LPHWNHTR >DRAMP26408 YCNPFWIYPSYSRNIIV >DRAMP26409 ITRNGRILSLSHPSRRYTIS >DRAMP26410 RNIPYNAECSSLPSRRTNSD >DRAMP26411 LRSRPPRKIPRTFATTQRLF >DRAMP26412 RVFCD >DRAMP26413 ASHYSFRTAPISIFAYGFYS >DRAMP26414 HLPGLNFDWHNLFLPYNTPC >DRAMP26415 SERISPINNYHAGSSNRQLG >DRAMP26416 NHHHGCTLTTYI >DRAMP26417 PGPLRIVNPCHITCCLNKNH >DRAMP26418 NGTARNLLIRIHSTNFLGF >DRAMP26419 TPSD >DRAMP26420 TLCPFYQFYSLYGKGSSGSL >DRAMP26421 TPVYGDDAYSNIPGHPAPNT >DRAMP26422 FSP >DRAMP26423 GYSNTVRFLIPDWTRPNWGN >DRAMP26424 HPQTCFRTPSAKPIRG >DRAMP26425 RSLLRFTPGCEAFYLIPFRP >DRAMP26426 CYPWVPTVMLVASTPDNHIN >DRAMP26427 LLNQLSMYRHYLARKLGASL >DRAMP26428 LHFSQLPLHVI >DRAMP26429 HIGLCDTHSLPYETSRHLSS >DRAMP26430 CHCPLQTNNAHLTFTTRCSSN >DRAMP26431 TNRCLRSFFLCLN >DRAMP26432 TPFPYYILPYCTGWTPLVTE >DRAMP26433 LIPWIDYHPCHYQCSTLHWR >DRAMP26434 RFVCQANVREIITFILNSCY >DRAMP26435 IPHIFKWTRTLHSAGSRIMLY >DRAMP26436 PAPPPFSRSSISPQHSLVSG >DRAMP26437 FRGS >DRAMP26438 SPSSLAPWSCPDHFYLALMS >DRAMP26439 QADDPAPGAYTSCVSYDAPS >DRAMP26440 HNGQRKSCSYLCDRLVPKIH >DRAMP26441 PTPPTISGETASVVPSSSTP >DRAMP26442 RNSETAFGD >DRAMP26443 APSPAYCHNIRTEFSRHWTL >DRAMP26444 SGAAHSNRLYTPTHLRMTST >DRAMP26445 TMAPHMFHR >DRAMP26446 NAART >DRAMP26447 FYYRLSAHIHPTSILK >DRAMP26448 PSNPPTRCLSAVNCTPHCGY >DRAMP26449 NPVYFPLCGVWNCCPYAPPR >DRAMP26450 TVWPPWPRIYCLHIWLSSTN >DRAMP26451 KPALPSSLYPFHVCPGF >DRAMP26452 RNAPIDRMFLKLTPNRDTMS >DRAMP26453 ISLNL >DRAMP26454 SSNNLNNCYCFI >DRAMP26455 CLYDWRYYYTVRNL >DRAMP26456 HTSEFMNYLRPSRNNPFICR >DRAMP26457 LSTCSYAETTPLHREVHMHV >DRAMP26458 ALARVNNLNLPLLCSDLHNY >DRAMP26459 IWTRARSLLIRKRPWPLRGT >DRAMP26460 DHHLTFGHVHDLWNYTLNNA >DRAMP26461 CASQIPNATHLIRPIPYGSI >DRAMP26462 PRRLDYPVHY >DRAMP26463 SGVPVFSPFGVYHLIVQYAC >DRAMP26464 PNCPALWPTCYISSS >DRAMP26465 VLMSTLSSYLHHLKANRNRT >DRAMP26466 WYGYLPTWPYGYPQVAIYSH >DRAMP26467 WRCASNVYLHQNTNSNNYPI >DRAMP26468 DGPSSCTYFL >DRAMP26469 CVCPPCYSFINLTPVKDPGL >DRAMP26470 EDTCASLSGTLITHMCGCLI >DRAMP26471 YQMSTSSPALSA >DRAMP26472 IYRGGCDIHSIHCSPQMRVQ >DRAMP26473 AFHSSCPPRYELALNGASGH >DRAMP26474 FPDLCGHNKLYYET >DRAMP26475 PTTCFYTRFGRLDRGIKYTP >DRAMP26476 HTSKNQSWRAYLFWDPQIDF >DRAMP26477 PIIFMRVSSM >DRAMP26478 FPYSAWPDCYVLNY >DRAMP26479 QRCTCDLPSTCRSLFLYTAT >DRAMP26480 IVDTDPDSGVDYNCVPTMIA >DRAMP26481 RDIFLVVLDHDDNHSTYDIL >DRAMP26482 VAPGPLLILSLILRPLRIRPP >DRAMP26483 CGFGQSINNLFRIFKSSSGV >DRAMP26484 HSTISNPRRCSHATNKSILQ >DRAMP26485 TPVRTDLIK >DRAMP26486 PVCIRTINLGASILNYANYV >DRAMP26487 CAVWCIGTAHYAALMSPGIL >DRAMP26488 FHSLLSWPLMHNRGPKSAVTN >DRAMP26489 TSSYHINIPYVNSTSVTATR >DRAMP26490 RGLLRQRDRN >DRAMP26491 YICLPSTPGRWGRINYKDSYY >DRAMP26492 TFRNNLVVCTYARGPPTVDP >DRAMP26493 RRSPHIERNTLYPLNCLNVV >DRAMP26494 LICTSYACLFPHPCFTTFQG >DRAMP26495 NHPVLRATAPSLTLMDSYLI >DRAMP26496 LPSSFVGAMKV >DRAMP26497 ALCAPSHLGQVVMEDFV >DRAMP26498 PTTPPACSKLRPDHNPLYAV >DRAMP26499 RGHCHTPIYPYHCTPCVIYL >DRAMP26500 RCNLVADLV >DRAMP26501 DIRAHTSTLVGRLT >DRAMP26502 VGIT >DRAMP26503 LRRSFAVPLVGITLTWRDIN >DRAMP26504 PSGLRNDAWHCTPAYLYLFG >DRAMP26505 PSCPSIPRLFLLSNSWNGLK >DRAMP26506 GQTLCIESLVPLVTRRHCVA >DRAMP26507 RAQPS >DRAMP26508 TQNEITTPSVCTPFVEIHID >DRAMP26509 FTHKYSSYGSTGLTQSIGRA >DRAMP26510 EDYYNTITTPAGHAAFTSHI >DRAMP26511 GTRHLAPCFPRSPSIVVPSP >DRAMP26512 LYLLDFTSGVTYLCIDPSLT >DRAMP26513 TINARASGFTNNTRYWIRWV >DRAMP26514 PVSRSRRRRGCYRLRCWNTY >DRAMP26515 VHQTDWANEPYPMHYRATLT >DRAMP26516 TSYSNGQSTPLV >DRAMP26517 GLDSCYAI >DRAMP26518 PLSTSMAHSISPACCITSHP >DRAMP26519 LTHNLALFHTHDAVLHQNKT >DRAMP26520 CVNTCVCGTVATPSLHKS >DRAMP26521 PTLIKFLAVFLHSNLCCSRY >DRAMP26522 RSHCGIPTHSIPWVLHTYSI >DRAMP26523 NSSIKPTDTSSYCYMPRLTP >DRAMP26524 MNSLYNLSIIDGLHTKESSL >DRAMP26525 EASDFSAPSSNARFFTYHLF >DRAMP26526 YPHCHTKPLYDLEVHTNNSY >DRAMP26527 VYSYSITIIGLVHIYILVVH >DRAMP26528 GEPNSMHTYRRLGITCLHCL >DRAMP26529 LAPVSANISTTTPFAL >DRAMP26530 PCDSGSIYPFYHHRYSYVST >DRAMP26531 ADTLIRRWTGRPDQFDCVIA >DRAMP26532 SYWGALTGNINRTFIITYSP >DRAMP26533 CGRIITSPFHPSWPLAIFAL >DRAMP26534 HARDPTDATSSRRTRLSNAF >DRAMP26535 IVMLFIFRLANSPSNNLLTH >DRAMP26536 RCAGRGAASTPLRRLVNWLL >DRAMP26537 NAICNSEGYPVGLANMLTQC >DRAMP26538 ASANQDPVASEWSALPGYTI >DRAMP26539 CDAPYNNSPPGWNPFSMLVS >DRAMP26540 PFDWCRFSLETYLFCSMYRS >DRAMP26541 ARNALGLFHNYRHQL >DRAMP26542 IDCKDFKFFTLALMIISLTLN >DRAMP26543 AQPTNHNRATGGPTHHDLDL >DRAMP26544 WMSSPTNYSKVNIFRR >DRAMP26545 LQYAAPISPSNLWLTICPLM >DRAMP26546 NFVAFLPTCLPDFDFSMHYL >DRAMP26547 RCGSINSDHLDYRASQVESL >DRAMP26548 SRTARALGPWLSGYSYPGCY >DRAMP26549 LVAFASSSMLLVLLDVQLT >DRAMP26550 PNSGSHSVPHAWPTV >DRAMP26551 CNVIKAICVCFTSDSVIHCY >DRAMP26552 LVTAHLYPSIVPNIVG >DRAMP26553 PDALPSSHISYIICGPHSSS >DRAMP26554 LCVTYVAQNVPSLESNKFNS >DRAMP26555 FISRTRLHLDTLGI >DRAMP26556 TPLLWLWARTRPRFRKYIFI >DRAMP26557 TKYSHCDPYDLHNLYSSFSA >DRAMP26558 WDSDFPQYILLL >DRAMP26559 HCPPPFYMLESKTGRYNHYV >DRAMP26560 ICISPWDDTVYIPGVRMWHL >DRAMP26561 STCCQFTNGCGWHYIQAATS >DRAMP26562 HAGFSLLYTWSAWRGRTYTL >DRAMP26563 PPSNFNRWPATCVIVSGMHY >DRAMP26564 TAGLSSANTCVPPCLRLSLPL >DRAMP26565 TCFGSLLYLANSPAPE >DRAMP26566 ACVASLVLTVDHTRLSVLFA >DRAMP26567 CPGRLHTCFDLWYPMVLIAFN >DRAMP26568 IIGTVCNCLSYYWAYCLYTL >DRAMP26569 SSNHGNACFCNWHHNIINCF >DRAMP26570 NNPNVHTRCDIPVPAFVLA >DRAMP26571 NDLLGVSFSYAII >DRAMP26572 PHPDRYYANITFVSREFPSA >DRAMP26573 DDWSLPRSLVFRWSRDSIPN >DRAMP26574 PPTAKTSPSNYAPYK >DRAMP26575 CHYDIFHNCSMDYSIFLKYL >DRAMP26576 PRHPDTKKYSDSYTLCPLWLL >DRAMP26577 PNTFFRANSHLIDICRDAPT >DRAMP26578 ARLHSKVREHSLSSAC >DRAMP26579 SRSFCSPRVRPPLLVAPLYM >DRAMP26580 CRDSTGPATGSPTYIIPVHI >DRAMP26581 HLRHSVTTGDTRNHNGHSLRN >DRAMP26582 TDETHLALYQSTNEIPNIRN >DRAMP26583 SGLTNLSTTYYRLRCIHLNN >DRAMP26584 PIAAKPDTRFDNCVLLHHSV >DRAMP26585 LNSDHYTLEDPMLPFVSPRR >DRAMP26586 RYRFPAPVYSSSNHCYTYGY >DRAMP26587 ARDLPPAFASGYGGRCLYLW >DRAMP26588 TTNIIKKLVSACLKRASLF >DRAMP26589 TVGIFNAATDFGHPTLTPFM >DRAMP26590 ADPLTSCDFYLLQYASL >DRAMP26591 VIMRSHCSTNISRNTSNHTY >DRAMP26592 GLNLPTCGKLGVTPVITVIL >DRAMP26593 MNLASPRFILIPMC >DRAMP26594 EQCEVPQTNYSLQTNSWVEL >DRAMP26595 FFCPTLYRSPLDRLSIVHPS >DRAMP26596 HCYCYPHHFHDNPFLRLICF >DRAMP26597 HPNDRHIHD >DRAMP26598 IHCLMSSA >DRAMP26599 CPGNANYSFCNWHCWTPLFG >DRAMP26600 CSLFFPTIYHMA >DRAMP26601 LKPYRILSNWIAGLTTLPFN >DRAMP26602 LKRNHTTRQKHYGLLPCWNT >DRAMP26603 TTNSYDFIITSCSVPARHNP >DRAMP26604 GSCALLGEFPN >DRAMP26605 PARPNTTHNIVSSATSWLST >DRAMP26606 QSPYLIPMHLSIYYSNVKPP >DRAMP26607 AAMNPNRTPLGAPSCGDLTF >DRAMP26608 PYCLAVS >DRAMP26609 YHCWSPVYHSFQDPYNLSTH >DRAMP26610 RDATITYKVMLIFIIIAVRRN >DRAMP26611 LRFYSLTDKNYSEINCTIPS >DRAMP26612 AFYKRLMFHRCLMRIRVIRQ >DRAMP26613 RHRVTLFLALTTKSMTGFSR >DRAMP26614 PSRCHHPVLLYTASLRNFSD >DRAMP26615 HPTCSCRIPSSFPPPAVSVT >DRAMP26616 LLST >DRAMP26617 AFLTGPDSIDPHNLPAYVSY >DRAMP26618 ATSSDYHDGTALKSINHSQI >DRAMP26619 CLLNWPQNHCRFCGSHQDWT >DRAMP26620 RESCWRFIKLDNALYYRSKTE >DRAMP26621 NASCPPSCLNHHRGLPK >DRAMP26622 ACPRARVIREALLGLIPDER >DRAMP26623 PRVIHTPSYNSRHSDNLLST >DRAMP26624 MLFTRPFLYYRAYAYPTYMV >DRAMP26625 SIGHSCPKQMDNQGLLLAWT >DRAMP26626 RRPFSSVLIILLLLRGVMMGN >DRAMP26627 PCSPHFPDYPNMVSKLLLQA >DRAMP26628 EQENEYDHGTYKGPIPQFFF >DRAMP26629 RLSACINPFCISSDTDF >DRAMP26630 APRNAKLFIYWKSTSEDVSCL >DRAMP26631 WRYMINPRALLCKMCKRACI >DRAMP26632 YYLNCTPFMLQSTQIMKGTY >DRAMP26633 NLKSHDYVCFPYAVLQSYNN >DRAMP26634 HRTLRPYPSDPIICRHILHF >DRAMP26635 YCCCLTPHLAAKEQYVLTFF >DRAMP26636 LRGSLYPAPPTWAWFTPHKT >DRAMP26637 AQCTPFCNNYDISTNSVTVT >DRAMP26638 AGPLNFCPGLYVPYAGPDLM >DRAMP26639 MSLIPTQWMISLIFFARYRT >DRAMP26640 LTNFAPGQTLMYRDSTDTKN >DRAMP26641 VPHPVSKRVTSLYKLEVTLY >DRAMP26642 FDNLGACPVLWGLTLLS >DRAMP26643 TSSNAPCIHDFHALCNMRPN >DRAMP26644 WSNTDHDDHSSLNLIVLYEQ >DRAMP26645 HSTYIHPYFCRPLYKLEHSP >DRAMP26646 GDTYKHSTSLLLNHGSSNCML >DRAMP26647 SRTIRPCPRPCAIKIHYALE >DRAMP26648 AHYTLLPRNTGCAPQHNAWE >DRAMP26649 ASDRP >DRAMP26650 LSTTTFLCLARRPRKYEENG >DRAMP26651 SPPRARPRDPDTTSWGNNLT >DRAMP26652 DNPAYRHQLHYAPPPTDSAH >DRAMP26653 LKSGKPTCDVDNFYLITFRP >DRAMP26654 HPHSNNHVD >DRAMP26655 YAGKNYMYRLPRLQRSCGIN >DRAMP26656 CAHLNCTITVVHDNS >DRAMP26657 SCPGPHQFPLIHINTTYRTF >DRAMP26658 CLHFLS >DRAMP26659 YDDCDDITDRREKFYLIFIH >DRAMP26660 GSNDYKHSSSSISRMTCTLD >DRAMP26661 RPPAPLCPWLRHPHSGPITV >DRAMP26662 YRYLPLYFWGCPLYHTSTYV >DRAMP26663 TALCVHLTSHTTFRTPYNLP >DRAMP26664 EGLWSFQCYPRFIFSLHDYNY >DRAMP26665 QCQYCHTNTENHQSAYR >DRAMP26666 YPLRPRIYSCRFCIFLRI >DRAMP26667 PFQPDLNNYQKIFFCNLIAP >DRAMP26668 HHKC >DRAMP26669 SYCCCSFPRNNDFSTADELI >DRAMP26670 NTNY >DRAMP26671 GRRIQPHSLSPCTATASV >DRAMP26672 EAQARKRPRPLWRFPRVGDE >DRAMP26673 NGNFKRYRNICGNLSINHLC >DRAMP26674 LGGQLCTTSIHVSYNLCCDM >DRAMP26675 LCARLRFLCLTLGTLHRKAV >DRAMP26676 VKNFFRMTRRRCSSIVSSLLN >DRAMP26677 LFNILLYNTQTLPRSHVP >DRAMP26678 CWYPTLPSSLYQYSLQVAMS >DRAMP26679 HTTNRYHYICLWFSCFTFNV >DRAMP26680 HIPNSQPAFRTLRTYTLYTW >DRAMP26681 SPVMSKYAIPSYRPMFPPIK >DRAMP26682 SAALPLIDYVYRAYIENASR >DRAMP26683 VYSTGFGSSESCSRPHSQYY >DRAMP26684 SIHNHPCSTRANP >DRAMP26685 CHLAPST >DRAMP26686 LFSCLTYYM >DRAMP26687 LPVRSHNYGNYMSN >DRAMP26688 TLYPITHCYHHCHPLCYTDH >DRAMP26689 TLPPSPSPTNPGADLLPASS >DRAMP26690 LCGLRPTPHVLIHTPTYLTL >DRAMP26691 FPPLRLDTNYPWCHPSTLYW >DRAMP26692 SFCNALYPRPFARHDCMCHP >DRAMP26693 QGHSHM >DRAMP26694 YLPALCSPFHNRSQHFHCCL >DRAMP26695 PLLLWYFCFLLSAETTYNKD >DRAMP26696 LNAPTDDITSPRNHYGLNDY >DRAMP26697 PLMYLVSYVLNLLLSTSSGR >DRAMP26698 TTRTRCSTPVDPTLHLNS >DRAMP26699 VADSVHPSFAPNHATTFSAR >DRAMP26700 PWRCYPHQFPTARRPPLRIV >DRAMP26701 PPHCHPTRTCKTCVPPRDNR >DRAMP26702 SRRPYANTLNSTFLTLLQEH >DRAMP26703 PAGHSPPPCYLFANADMRVI >DRAMP26704 LHESCTLGRLNHEGYNIIVV >DRAMP26705 ASLLIPSGSGNRSHSSFYDM >DRAMP26706 NRPFSLCPLFYMSPVSPINW >DRAMP26707 TTDVEVCTSPSFASVSSHCH >DRAMP26708 LSVTGLNGIMTGKINPPLCL >DRAMP26709 CRIYPIGA >DRAMP26710 IPISCWAPCYPASHDWECSL >DRAMP26711 FYCTALPYATSRTVGNDNAI >DRAMP26712 DP >DRAMP26713 CFGIPCCASPRGSHPLAIYV >DRAMP26714 TALLLTSLATILRELRCHGH >DRAMP26715 PYNSMRHCSFHADNHSQRWL >DRAMP26716 CTGPHSHSLVYIGACTPICM >DRAMP26717 SNREGVGWSCLPVSPL >DRAMP26718 PRRVFPHLQDNQDYAKNAIL >DRAMP26719 THHYSYQGLSANI >DRAMP26720 SPDLDPFQTPTILIIFPGTR >DRAMP26721 DNSFQHCELVPSCYKCPPQF >DRAMP26722 SAPCWWRYMAAPHDHHTYNP >DRAMP26723 PVMA >DRAMP26724 YWTPLPVLFRCLLSKLKNCI >DRAMP26725 HAPNNTIEAYCLLPYPDTLT >DRAMP26726 LFLNLLCPKKILPLCIALTTN >DRAMP26727 AACPGLVRVHPDLVLTYHRR >DRAMP26728 NCWSNISTALTTLWKRFVAI >DRAMP26729 SRYMFCHPPTWTSVVRNYSI >DRAMP26730 SLAYIINRALRHIVTSSCTL >DRAMP26731 TIPGRPVCLVVKSNSYF >DRAMP26732 PASISI >DRAMP26733 RRHRGLCMLCMPIIASMI >DRAMP26734 RHLTSTG >DRAMP26735 LRPIPILSVNLLHDAVPTHS >DRAMP26736 WYPLPYNYYHCNHTHLHHFN >DRAMP26737 CWPRPSFGFYRYPDWLLCRA >DRAMP26738 NPTITNDQPNSHGVRGAFSS >DRAMP26739 LDLTDYTVSTCMLNGSR >DRAMP26740 GNHGSSGYTKHYTVYSVFVI >DRAMP26741 PGFLLSELKRVVRGIIGIY >DRAMP26742 KLY >DRAMP26743 HEQFDVSRPDILLCTRHAAN >DRAMP26744 VPTYRDRDHSYFSYCLI >DRAMP26745 VDANRHLISTVARSTVSSRVN >DRAMP26746 PLKSKMLCVVLL >DRAMP26747 PLLHCYPLYGAHTCHCYHTI >DRAMP26748 LALILSLF >DRAMP26749 WVSSLMFNIYDGSFCHPSSC >DRAMP26750 PCDYHFILIPQNPGDAPYLIY >DRAMP26751 HPSPNHVHKFEGPATTLGVN >DRAMP26752 ITTQLILTFELNIVTIIIHS >DRAMP26753 QVTNDSGSYYNSNFGVSLDQ >DRAMP26754 PSLTARTLYFMEPDLIDSNA >DRAMP26755 RSRDEYVSGFSSHLIFYKNQ >DRAMP26756 NRKYKVSNRNHCNCHTTNHK >DRAMP26757 GAINRTCASCHWLPCLIGYI >DRAMP26758 LTVLSSRTCGTILSHYCT >DRAMP26759 PYSGHYFSIHAGASTHE >DRAMP26760 HWLSTNRSPYAHTCIPVYTW >DRAMP26761 ETSGAVRYCTPFISPYWLCC >DRAMP26762 CHDS >DRAMP26763 VCSCPILPINTRYGRRLLLS >DRAMP26764 TPRFYPLIFSYI >DRAMP26765 CAPYTKPHKTSMRPLDTFKT >DRAMP26766 SERTCPNVTHTVLPVPTSTA >DRAMP26767 LPRGPPGRCNPWDGDWCHGL >DRAMP26768 CTSLYTYL >DRAMP26769 SS >DRAMP26770 PFNHADDAEPHFLHTIWHYM >DRAMP26771 HSNDLFSKDTSCYHPCDRPY >DRAMP26772 SGMCDNYDLPIRPPWFRRRRN >DRAMP26773 LNQPTTTPSSG >DRAMP26774 FACPDFIRKCRVCMDNFRTA >DRAMP26775 NPGCYFALLHSDNILATHIS >DRAMP26776 CVYGDSQHLSVSDPDPFTLI >DRAMP26777 VFLSLLMIAKYILLNAINHK >DRAMP26778 TSVHH >DRAMP26779 CNFGLHGVACFYFTDLLFTP >DRAMP26780 VAPTFSSVRLPLCFILCLTL >DRAMP26781 HLLETTALAYL >DRAMP26782 PQPASGCPTNSGAARPNSC >DRAMP26783 PPRHCARRDYDFDFPYLWTY >DRAMP26784 PSDDQPPNSLTLTCAIPRR >DRAMP26785 HCRTWTNAVLASQHNVTVHS >DRAMP26786 PCPRSYNLATPLSYLAQRLQ >DRAMP26787 TFKAEMILRHCYDYDNRHSSN >DRAMP26788 SILAKVYSLLGQHKTCNRDG >DRAMP26789 RESPRPGCWCYIPAPELCLL >DRAMP26790 EKGKERGYPLKPYETRLLCP >DRAMP26791 YCPPSSTNLNDMHLASTAMW >DRAMP26792 SPTCTSLPDDLGTMLIINRA >DRAMP26793 HCPRWHPPHYYTREDLTLLR >DRAMP26794 GAFSTPLSVDSATIPCDRY >DRAMP26795 SAHSCYDLVGIHYAARPIVG >DRAMP26796 PISGNWTIYPVFVSTPIIYS >DRAMP26797 LHYKR >DRAMP26798 YIFPLSTTTFCGHFMRYCNS >DRAMP26799 DVRPDPWRAPQTLCIPLIYT >DRAMP26800 AKSNDCRHKPFWTTYDYMQV >DRAMP26801 LRHSAELPYSIYSKYQYFTI >DRAMP26802 NIISDLMRKANILISKIMCW >DRAMP26803 LMSPWILLLDAHWFEHFFAY >DRAMP26804 AIGTYGLHEYSHSFPLHMCF >DRAMP26805 RLISRLFLALILRLIGSVRVN >DRAMP26806 TGTIVNYFFIFC >DRAMP26807 SGAHWP >DRAMP26808 WPGYTDCWCQAQMHRFSQCY >DRAMP26809 PFISFVYPSRHLCHASNSSD >DRAMP26810 APSGCARNLCKVSMTESSTL >DRAMP26811 CWNRSYGSARGIRIFATRIN >DRAMP26812 PDLDVDPSFHYTDTIYSWPC >DRAMP26813 RSLRYWDHVHLTLDPRYMCI >DRAMP26814 ATGRLGNHRTQRWDLARFTV >DRAMP26815 PTFCALAHLTS >DRAMP26816 FNPCGSCTPFTCWLPRSYK >DRAMP26817 WLQIRIRGDP >DRAMP26818 STNTNDWFSHNTPPTVVSD >DRAMP26819 PLQSPYFCVSPSELMSQYRI >DRAMP26820 RLKYFSPL >DRAMP26821 FKDACPGTPYSYPIIIVAAQ >DRAMP26822 PMLCYYSPITNGGKSCFVFVN >DRAMP26823 YCATTYSDACSIFPHATA >DRAMP26824 PFHYLLI >DRAMP26825 ALPMFTVSCLISNAVLHRRS >DRAMP26826 ILWLRLLRHFVFSKTIHTIP >DRAMP26827 RHPLLTWCDHHMCPCAYWLN >DRAMP26828 PKTFTPYATGSDCFSIDYIV >DRAMP26829 THYYFHLFTTLTGCVESASD >DRAMP26830 NCLTHNPGASHSMTPLWHAL >DRAMP26831 PVGLDASEIAS >DRAMP26832 AHCLRSHNSPSYLPAHVHRA >DRAMP26833 ELTPCLL >DRAMP26834 LPTPCTLHPYSRALLVNLTN >DRAMP26835 TYPACLYVHSNYIMTMPVYT >DRAMP26836 TD >DRAMP26837 RAIDGPKGKLHTYIYATGTA >DRAMP26838 TGDILFHFFYQPTYSLFNLW >DRAMP26839 PYATFLPPLISAATCVACNP >DRAMP26840 RLTSLYVPSPPFLFSVSYQR >DRAMP26841 PSLGRAPPTSAYHVPDTPIP >DRAMP26842 ASSSDTCTHD >DRAMP26843 TWSLRDPYQANPFTVRCFY >DRAMP26844 CVLNTCRRRVVYPANTNSNY >DRAMP26845 PFADEYVLPHGFIPYPQTPL >DRAMP26846 LFPCWAYHLHNNHFLNMTLY >DRAMP26847 YHSPFCTPFQLLDARVASPA >DRAMP26848 LRPRRYFNLLFGRRRDLKRS >DRAMP26849 VTSPPTYQTCFVCWFSVLCN >DRAMP26850 PGEQHSLMLSRVLLAALRYVM >DRAMP26851 HACLLTNYHTLNAVTWMRKP >DRAMP26852 VRRIDDPGCQWNHYSSAG >DRAMP26853 PLIAPHLLYCNHN >DRAMP26854 NNPSCDCSFFPKLLFIPCLA >DRAMP26855 PDEINCSLQTRTLNVHIYSH >DRAMP26856 PSPDYTCPNYASSMFHLYSI >DRAMP26857 SDTCAVASA >DRAMP26858 RFPFWMSFAVSKCTRHSYKY >DRAMP26859 PT >DRAMP26860 SGVHFSPSTRLSGDPNGAVS >DRAMP26861 STHHKGNHDIYPIYVHH >DRAMP26862 SDV >DRAMP26863 LPSIHTIS >DRAMP26864 YCHTPAQFYPLR >DRAMP26865 RDLPSNCCLIIYPLVSTGDW >DRAMP26866 SVSAKWRPVLLFWT >DRAMP26867 PRVYIATMTESYLLMVSRCY >DRAMP26868 ARSHPRATDHMLIFCMTYYP >DRAMP26869 PLDMKSTLPRHGHYPHQSI >DRAMP26870 PYCRGGNRSLPRTVFPYVPL >DRAMP26871 VSPILYSIGHKNPKYSTGYC >DRAMP26872 YCPLYLAANQIYI >DRAMP26873 SRNRSACAFKQPDTMAKSYY >DRAMP26874 VLTTVVVNCPWDRG >DRAMP26875 SQVILCS >DRAMP26876 FAVHVTHRAQPLSPQGLYLH >DRAMP26877 CQTRSANLLTIFIIVVLLRRN >DRAMP26878 VPNCNTLIYYIG >DRAMP26879 PTVTCQPIPLLAPVYSV >DRAMP26880 CAHACPKCPESSCHGYNHPH >DRAMP26881 PNLSFGSDCFWYTAVASLTT >DRAMP26882 MPRGNNHIGATTCEDQTQ >DRAMP26883 PVRNPIIYYRVNIHFHRIKR >DRAMP26884 PTWPNTCWIPYHPASLGIDA >DRAMP26885 HSPARGSCVDLYYSYCYYSC >DRAMP26886 PLDLMFCSGPNTPHFPSPQK >DRAMP26887 LCTSFVFFRASWLNHICTDA >DRAMP26888 VAPYGPYTPTIPSSRLYILV >DRAMP26889 SNPACVAAIIYAKSLCTLTL >DRAMP26890 THPHLYAYRTKYGSYGHLKV >DRAMP26891 STTHPFHDRDLCCSPTYLYL >DRAMP26892 SCPNTAFTFDYAQLFNPRRM >DRAMP26893 PTRSNVI >DRAMP26894 FFVDGTNLSIDIPNQWYLTPN >DRAMP26895 VPACLLIPSFLLCSFSPGHT >DRAMP26896 AVIGTTTFALSLVIRTSSLAN >DRAMP26897 RPQ >DRAMP26898 SRHGVSDTTDSMPNCWGYIV >DRAMP26899 LLPLVYNQRGRLSNSYAPGP >DRAMP26900 HS >DRAMP26901 NTDTKVCKALSFWISIPCPFN >DRAMP26902 SCYCPLTVFGFPFLA >DRAMP26903 YSPTCNSVYPLGLFPTWGHY >DRAMP26904 SPHLPPPVRLYHELRLPHLC >DRAMP26905 RHYPNTSWRRPSSRLS >DRAMP26906 MIAFPNRIIQ >DRAMP26907 CNLYYDCPYYTYLRYRGVKC >DRAMP26908 PANNAEFLGRLHVPDVFST >DRAMP26909 LQGKKIPIYLCLYNDITKNR >DRAMP26910 GLYIHVPHDMYPLYKCHYIF >DRAMP26911 RFCPREGRAEGWLPRYQTT >DRAMP26912 CSFNQWYSMFPYSAAYNSLK >DRAMP26913 CVPKLFTPNLVRSCPSTVCN >DRAMP26914 PQSNYYLISMSDPNYWIGNI >DRAMP26915 VMF >DRAMP26916 NRMVCYSTDNAPFVLACIQS >DRAMP26917 RISPAAKENFGFYLNSILLA >DRAMP26918 PNLCLLTPLSAFWYTYPPIM >DRAMP26919 QGCLHPPRGAY >DRAMP26920 PPYSRWYTWRYTDYNAIYSC >DRAMP26921 LGYSRTP >DRAMP26922 TTITDCCRYDNPCTLFKWRY >DRAMP26923 DCAHNFSHPVYTNSI >DRAMP26924 PPDSGFNIDPCYVLVYAQLL >DRAMP26925 ADVFAASGRDTWSYYIMLHH >DRAMP26926 PARATSLTPLVVYPVVRCLS >DRAMP26927 HALSNMNIEASGNPFCIYIM >DRAMP26928 LGSWGYSRCTN >DRAMP26929 GCFNVSYQMANIHSAIY >DRAMP26930 YSPVHTTSGRMCININDWRTN >DRAMP26931 ATQENVFLICPYYSY >DRAMP26932 HHGTVCLSSPISSCNLPYIP >DRAMP26933 QQISSTPALSTTTPNTGVSD >DRAMP26934 GPRRVVNSPAVECSAEHVSL >DRAMP26935 TLYSHQPLTFYSPSVCLVYF >DRAMP26936 SKPPQSDSVMFMLDPISCFP >DRAMP26937 ADRRVVLPHTPNCADGPPPA >DRAMP26938 PRVLPTPFGMRRSHRRRFHL >DRAMP26939 RPYRVAHSALVLHCNSWDRP >DRAMP26940 TCTRRQYTTFMFPTV >DRAMP26941 RGCALDTLNIV >DRAMP26942 LGGYACPYCHWFHITRNDCY >DRAMP26943 THLWSYPKLIPTLLCMFCRH >DRAMP26944 PRGHGLLLRDCIHDFPIYRT >DRAMP26945 PCIYAFPANYTHIIVHLART >DRAMP26946 HESTYMQDIYSPYTPFLQQC >DRAMP26947 AHGHSLDLLYIIVMFALYCY >DRAMP26948 ETPHLAALLAYLLIVSPHAL >DRAMP26949 HLVSISL >DRAMP26950 RSFAALGGYLPCYYLGSDHR >DRAMP26951 ASTLRFPTHADSKV >DRAMP26952 RRKRWLPALALRSLLMLVGVN >DRAMP26953 PSPCTTPLINGVPVHLVSRR >DRAMP26954 IVALHSNSHLRRYFHDSNID >DRAMP26955 TTATIIGY >DRAMP26956 TAHVKTHPSIL >DRAMP26957 SFNCPFMPVKRTPLIERVIY >DRAMP26958 SDPCNSIYPYTPLVFFTVRT >DRAMP26959 NRDASYPADISAVSEYSGHS >DRAMP26960 ASSIILDK >DRAMP26961 NTSAWTPCDFATHSTLRPFP >DRAMP26962 GTSWHSWHPIELTYGHCHLY >DRAMP26963 CNWPPVSLYHTPFLYAVHLD >DRAMP26964 NRSTITSIHYMSSMPHPVIT >DRAMP26965 RYSIPNHLYVYLSNTSGRLR >DRAMP26966 GARYNSPHTWAPVNTLYAKN >DRAMP26967 CLSRMPYFVYPRIFNYTLSTC >DRAMP26968 LYSVRTGTPQLTLMMPCDTY >DRAMP26969 LSSSNASSPPCMWSQHMYFP >DRAMP26970 LWVCLAVRHQSIVTIAQTWS >DRAMP26971 WRRALELGLHLAILYPLPIP >DRAMP26972 TSPAVSINNHFLTINHMTAM >DRAMP26973 DDKRSEPHFTSNISRALLLAN >DRAMP26974 ACPPARSWRMLPNALISSRV >DRAMP26975 PHQGYFHHHCHPPRYQDYSL >DRAMP26976 GPFGFWLRPCHYHPLFSDHL >DRAMP26977 PTSAYLPHEGRWSLRSSCLIN >DRAMP26978 TPHQGTCYTNYQIPNYQSAS >DRAMP26979 ARMMNLLYQYSTDWLMCTDF >DRAMP26980 TSYHDLRRSLQSRCARIRLAL >DRAMP26981 TSAPSPPIDLNSLCQTIALA >DRAMP26982 FCPGNYRLLCSSCPTYAYAI >DRAMP26983 HTSRTLTSSSHRAVCLSSSS >DRAMP26984 PPTCAPGYLP >DRAMP26985 PWLDHVPVTSEFCYCGCPEY >DRAMP26986 QGPSLFRLLELFFSRVKEIK >DRAMP26987 YTCPTMPPYHLITLYSNRKL >DRAMP26988 PTCNSPQHLVTTPRYLLIEY >DRAMP26989 HRTALLPNNDLTCLPNRITP >DRAMP26990 TASTSAFDVYTPSSPSIRES >DRAMP26991 SVRPK >DRAMP26992 SNCRPGQPQRMTLVYV >DRAMP26993 SHRPGACSAILHFAYPHLIM >DRAMP26994 PYLLMGWTSNDHDSSLRYDV >DRAMP26995 LIDWGGIPVLCCNICTNLLL >DRAMP26996 NRSCICANNYTSFLSFPSCF >DRAMP26997 LIRNLCRMTHHYFSPK >DRAMP26998 PLLHLSPNMSEPTWTWRTVH >DRAMP26999 ADVVGDRPASLRQLALTRSE >DRAMP27000 DPITMSCRSSSVSWTNNDFD >DRAMP27001 APDVRATLPPKRAIYQAQP >DRAMP27002 HHSPAPGTWHELALFHVAGS >DRAMP27003 FTCSLLLRLMCLTFPRFFVQ >DRAMP27004 ASAFDMSNLCSHVPDLNNLI >DRAMP27005 SDSTRSHSRNLHWVRTTIEV >DRAMP27006 LIRSRSTCPRGLWYGYTGYS >DRAMP27007 CPSFNSSARHYFMLVRSMTPN >DRAMP27008 LAPSIAISPLVGLPRRRRLAN >DRAMP27009 PCTYSTHLLYEPLLLTLLQ >DRAMP27010 RVPGILKAPALCSRPPPVMH >DRAMP27011 YGLDCCHCWQSGLYIAMNFS >DRAMP27012 VFYSDWNYPSLCGKFYPTSH >DRAMP27013 AQPTPLAPKHCFPILMAMYN >DRAMP27014 PHCPVTRIAPVREGIFTPFL >DRAMP27015 CTCYFPAPSPLGLYSSPVIL >DRAMP27016 PIPSPSWITYPVYVLAYDAH >DRAMP27017 HMCNPSRPYNSQPTLSLIVL >DRAMP27018 GACHELLNHPTPSNLLVL >DRAMP27019 TDTIKSAIANTHASNDPSAI >DRAMP27020 WPRAPPYTTRRCTTPAGDYP >DRAMP27021 FDTKRVACCAMRWSSGHDPT >DRAMP27022 APNVRGLKTCRLSSSTPYLP >DRAMP27023 RLDRLFCDPCATS >DRAMP27024 VAICSFIWLLFFKLRRNIDE >DRAMP27025 NDFLCVVRAPFWAHCNLWNC >DRAMP27026 LGVNNTRIFTISIP >DRAMP27027 ARPNTSPFMFHGWPCWHT >DRAMP27028 CCPVHSSFKTCLSFTSPSYTI >DRAMP27029 MSLIRRILRARLSYYSTRSS >DRAMP27030 VDPDTFHLDPLPLTLHYKDC >DRAMP27031 HRRAGFTYGNASMRRLFYQA >DRAMP27032 HITLGAKLNTSPPYVQHMG >DRAMP27033 TKTDSLATAIKDDTHSRASP >DRAMP27034 PPAGNSDSDPLCRPNYNIRT >DRAMP27035 CLFLCVVSTNTITLHDHSNP >DRAMP27036 RCNFCPRVLKLNPSVNNLSG >DRAMP27037 DYPGLIVFALAPFYILSQYD >DRAMP27038 RTRVGIPPFLYRTPSLRIHS >DRAMP27039 FWHGLGLCNVYTI >DRAMP27040 SVAPCTTCFPPTTDIHHNTI >DRAMP27041 GATTARYRPRISNWHTTYYF >DRAMP27042 ENNPFIDIRPTILDRLNLAN >DRAMP27043 PGYAWDTYYQHCSHSWKTYM >DRAMP27044 HNPYSALSRVSNITYDYTLL >DRAMP27045 SRPLATDLPSIDPSTTFGSN >DRAMP27046 SVRLK >DRAMP27047 STTTPPFNPVHSVSDGVCVA >DRAMP27048 WVPPYNCIPHPDFFYIHSYH >DRAMP27049 YHYPFPNVVTIVYVDLYCNV >DRAMP27050 LPTYVPLIPGVLNTLYYCII >DRAMP27051 GSSNDNLGRRRLVFNNSRSN >DRAMP27052 TPTVTGRCCRIMHIEGHSLT >DRAMP27053 VSSGVGNPNFSDAAGVPTYT >DRAMP27054 HNTYCNTPYSYHSL >DRAMP27055 PGHSGSPMQYNTL >DRAMP27056 RLDPHMENIFWSPHHMFHHN >DRAMP27057 EATPFYRSVPTLYARCRAPP >DRAMP27058 WMNYNYTGYASWYC >DRAMP27059 FVESDDRIIYTLAPMTSIVV >DRAMP27060 LTSPPNSPYPPLFWRPCLIF >DRAMP27061 SCTHPAACTIGGYPWN >DRAMP27062 RDYPKYRFLNEYHILDSLTC >DRAMP27063 VLSFLSKLLCPSVHRTTNNL >DRAMP27064 GCGCATMSCLSLLVDTPLWF >DRAMP27065 CAGLLWGFRSGNSGTYWYM >DRAMP27066 HHSNESRG >DRAMP27067 TSCYHMGLL >DRAMP27068 PENTYNHPEYRTVIYSYI >DRAMP27069 NPVPFYSPHLTDPHWILITF >DRAMP27070 MYFNPSCYTIV >DRAMP27071 CHYDRNRTATTRASYQVTPK >DRAMP27072 NLNTHYLTWYLTTNTQH >DRAMP27073 PQPKSGPSARSSTMRAKRRR >DRAMP27074 NTSQVCSPRRASHSVVRDYVT >DRAMP27075 QHPFVGPSIHTALWSVFIDP >DRAMP27076 VLRRWLVRGVSCLCACPPPSN >DRAMP27077 PCDFLAVHATNKTSHHIFDY >DRAMP27078 RNDFTFAPTVCPAYSFVVLP >DRAMP27079 HCLELSPNYSLIHFL >DRAMP27080 HCNNYFSHSYHYCTAFLYYV >DRAMP27081 TTPWPYDFRPCMLHYTHEAI >DRAMP27082 QWTCNY >DRAMP27083 KTNRYLPTMFNFRCKDDAVV >DRAMP27084 FSFFWVSNNFYYTHPNTAFG >DRAMP27085 SMKPWFAEEPLRCIHYIT >DRAMP27086 QNTGTCPSARMFSPISPFNA >DRAMP27087 VPSSATFSRATRPPVTTGSR >DRAMP27088 DSSNRVYSSYWRPYSMTLSI >DRAMP27089 HSLDSTNGCTH >DRAMP27090 TFSLKVFPAVLISTHINPRF >DRAMP27091 SPTSVAYLPPVLYVRHSRSW >DRAMP27092 YCWNPLFYTVGCATPSWLFVN >DRAMP27093 GFRCTDTSQGGSLTTSFLLCN >DRAMP27094 CTCCYMPSRHFKAFTTIRSV >DRAMP27095 PSLWGHWYWQPMILYSVA >DRAMP27096 HPVLPADSDPERSQITCYIT >DRAMP27097 SLRASLHGNCLPILSSDRNA >DRAMP27098 HNTCVAWLSYTRLE >DRAMP27099 DLFRVSHY >DRAMP27100 IARNPARTLSRLRLSGPLLN >DRAMP27101 PRSWFCNYFHPRLYRMRRRR >DRAMP27102 CMHLNPYNYFYFVRYDKNGR >DRAMP27103 TLCPTVWDVI >DRAMP27104 HNPCFRALVFVLCVLMTPVK >DRAMP27105 SYIPFSCPWLYSDLSTSQFL >DRAMP27106 SANNLIFHCPYQFLPFMPLL >DRAMP27107 SGSFAPSCYSPHYNARKVHN >DRAMP27108 AHFENCGSGWVYSPSNLYLI >DRAMP27109 AISDYPNFFWSCYIL >DRAMP27110 GRGTVATCYNPTGYEYL >DRAMP27111 HSYSCQDPGSEFTKIHQWQA >DRAMP27112 DPRVANRGRQRLMEHH >DRAMP27113 CRAQGAPVVICRGSSCNIMT >DRAMP27114 PRADAFTFAGSGPKVVTIIS >DRAMP27115 LPDDFYHNVLICVKRDVNYT >DRAMP27116 PADGVDKAYWCGPVFCVWYL >DRAMP27117 QFGRVAIIISRGRGNPNIVG >DRAMP27118 DDANSRHEPPHYYCAPHILL >DRAMP27119 YLDNSNDKVSLSHSTNISNN >DRAMP27120 ILRYFVNWLKAHTVRPVPYV >DRAMP27121 NSPVAKFSPIYPSMLLA >DRAMP27122 SRCLEMASGIIPFAFMNHNG >DRAMP27123 WFPCSWGNNHPYNYFRRSDL >DRAMP27124 PPIDCKQLLPMWAYKLIKSN >DRAMP27125 LSAPSPSYEPLTFTPTCYPD >DRAMP27126 SSMTPLWHAPLWCHLSQFIV >DRAMP27127 FRALRHLLNSCFNTDHQLRP >DRAMP27128 AGFIHPYFPRLIVATFNDNY >DRAMP27129 PMRIKCIGDSTALFEKNKSC >DRAMP27130 PAILIYRPWCLYVDLPWP >DRAMP27131 LHTYLLNSTRCWRQVSFFYA >DRAMP27132 TFTNKISFCTIITIRIVFTFN >DRAMP27133 PLARPIHFDTFQCYGSYSEP >DRAMP27134 CIVDMATSYSNHFRTWTM >DRAMP27135 PHLRTCNDLPILKPWRILSA >DRAMP27136 GYCLLPTFSLACLTLMLPMI >DRAMP27137 HCVRLDDPGIPLWVCTAFPG >DRAMP27138 INPSISYDVISLLLLLNFFL >DRAMP27139 GHSYDSWRYGILPIQTLFFQ >DRAMP27140 SAHDSCPRNFYLSHMAPHRF >DRAMP27141 SPWRCIRSCLHDIFFSHSHS >DRAMP27142 ANVPYSPIMFPGSSLRSSNF >DRAMP27143 QHTYQMTDRHNRGPPVILSH >DRAMP27144 HLPCYPYFFRTRSPQMYTPT >DRAMP27145 ASPEDNVNASKSSRLIIIIN >DRAMP27146 GFHRRSDSFTNMTSRLASSFN >DRAMP27147 NRTGNELRNFSLCNHHDWVL >DRAMP27148 CDLSLSSWTIAAN >DRAMP27149 WQPPCWSFQSWNPVTSPYLP >DRAMP27150 SRRLPHWHDCSTFYLNDHLY >DRAMP27151 KYVYTTNTTH >DRAMP27152 PTTYCTLLFT >DRAMP27153 PFSPSPTRLYAFHGFSRLTC >DRAMP27154 YFCTPIDGESKRISYHYLFH >DRAMP27155 AYPLHYDVHYNYPCSYTKFG >DRAMP27156 VTPFPVPPHLGPWTVPMRVF >DRAMP27157 CHGPPSMPPWFVLTYQRAND >DRAMP27158 FTASLSLLSLNHSSPYLHVH >DRAMP27159 VSVLHFSWSRLTTLSITLIN >DRAMP27160 RPSTSHPWLSTGLLWRTYLL >DRAMP27161 FTPCRPLCDLDIPARNRCPW >DRAMP27162 YRSGHGVTAYTLGLSQVHSS >DRAMP27163 PDPRLFFRKLPFDYSWTLLA >DRAMP27164 CTYHLSTTSRSIPMMLTSIA >DRAMP27165 CKLFPSLL >DRAMP27166 GTSTMDPANHLPHSINPLYP >DRAMP27167 FSPGCLFLACITDCNSGLSG >DRAMP27168 NDAEKGSPVFHCPVYI >DRAMP27169 ATLYYQPCYFPASSYFTEHR >DRAMP27170 LTIAPLSGCWDSFHVKSYYN >DRAMP27171 RPN >DRAMP27172 CDSSVHMTIPNDSTPNMLLM >DRAMP27173 HNQYGSSHS >DRAMP27174 RTHTHATLNSDDSHLCVLINT >DRAMP27175 SPTRESTQICLYTI >DRAMP27176 CTHFEHAWTHMSASTDTASL >DRAMP27177 AVHPSPDLIAHVVYETSDQS >DRAMP27178 SLRSNVMTNGIQLVHRTFNT >DRAMP27179 NMPYCNIICDNQFILIRQRTN >DRAMP27180 TMWAIPSTLRRWLSHKKSDS >DRAMP27181 IAEVFINHDINYHRCLHNVL >DRAMP27182 NLITSLSAQLYSRVPSSTIPN >DRAMP27183 TPLHFSFTGTHIASLILDYK >DRAMP27184 NLYCSRFIIVSICIIPPTRVN >DRAMP27185 DQLTRSLPHPTFFHSNIMHN >DRAMP27186 RLLAHLMSQNSSRPKDQLST >DRAMP27187 VRYNKSHVFPVRLMIRNHIN >DRAMP27188 SPLPRNTHHIPWLINR >DRAMP27189 SLACLVTNSVFFRRYKSKSCN >DRAMP27190 LLCNRHLVGCNSSDGITRHI >DRAMP27191 IQCMSPVVVPLILFTILGCLN >DRAMP27192 NCTYLPI >DRAMP27193 PLDQNRLPGHYRFCPIYKCK >DRAMP27194 PCRWLPSSNTRSVTSTSFAP >DRAMP27195 RIIQRIYLSLLALIHSNFIPN >DRAMP27196 KWNRTILHVRNSRSSTESTG >DRAMP27197 HMTCRDTILTPSLV >DRAMP27198 TGDVTAPRPNGFGLQYFIYI >DRAMP27199 ELSCRTPVHCPLYPGLIHRC >DRAMP27200 VCAPADLRTSSKTNYNSVPE >DRAMP27201 RPTSSRLMLNCIPGSYNPNW >DRAMP27202 MTCVPRWGYHPIMGTPIYSR >DRAMP27203 AAMGSNLQPEYLTPIRHPHH >DRAMP27204 WSCDMNRPISPLGYIPQYFH >DRAMP27205 ATGGCDPLLYHTIWSRRIF >DRAMP27206 NHICQYRLSHRARSRKRMNR >DRAMP27207 WNVRARLWRIALSVLHILRT >DRAMP27208 PGNPLVIIHTFLSSSPPGTS >DRAMP27209 CRLRPRLFRASGVRVRRGRPN >DRAMP27210 CVPVSHLG >DRAMP27211 PVPPIHTSFPDRYTRYRSTY >DRAMP27212 LPPCTVAPYNSLNSRSSGHG >DRAMP27213 CAVMCPGLHNLAHYVYPPCF >DRAMP27214 SLSSSPRPHSFVNSLGHSMC >DRAMP27215 HQRRTNPTTPRLAMHFSMRY >DRAMP27216 KQPVPSCIHKYSASLGADFL >DRAMP27217 DSLNQPLVRSNFMPHNQRS >DRAMP27218 IPASTPTNALFAHIRCLLRR >DRAMP27219 PVPKHFNRNLRVR >DRAMP27220 RVCKAF >DRAMP27221 LFSPYRWYYNYLHPTLSGAI >DRAMP27222 LILNLAPLYYTVFANLSSIN >DRAMP27223 CALDESRTYRDNEYLVYQWY >DRAMP27224 FPYSVLLYCVEQNIGTTMPTN >DRAMP27225 SSSYTSSKGPTPMCVIRVEQ >DRAMP27226 TLNAIANCLMLIYFIFVMNL >DRAMP27227 FRSLEALMPTNYYNDDTASA >DRAMP27228 CLSSMWKWCSIISAYNIAVV >DRAMP27229 LHTLYYFLSRLYGFFFQVRK >DRAMP27230 VSCAYICDNQYLWLFPLALL >DRAMP27231 PYLLCVNRPVCFRVSAGALL >DRAMP27232 TIPQRWRTFFTPCYCDPQFY >DRAMP27233 PTDPRALMEVAKVTRKSDDS >DRAMP27234 HNYGCNLHTDWTDLARPEYL >DRAMP27235 HCSTAPRFLMIMNPHYTSRI >DRAMP27236 PLESMPEVSPPLCVPHPILL >DRAMP27237 HVSDADHSSIRFCPIFSVTL >DRAMP27238 ACPTDIKDRGTPLLIFLRGT >DRAMP27239 PRYIPFCFVPLDVYSESKAS >DRAMP27240 VFISCKPLATNHLVVFPSSA >DRAMP27241 AHLAYRSACQPSFFLTSVDS >DRAMP27242 QRSGSFLLTTYGTVRRNFHL >DRAMP27243 SLCLN >DRAMP27244 IYDCCMRWKNLWHSLLCSPV >DRAMP27245 FISPKVHIIYDVYKGDKNSS >DRAMP27246 MQGCHSLEAMPTMTGSIISI >DRAMP27247 CHDHAHSLLILGSNTHSFI >DRAMP27248 PCEHAKLLYKIVRQYFPSF >DRAMP27249 IAAPIWICFDRCFSLRSATH >DRAMP27250 PPLCPPVSYMLITDRLGMIP >DRAMP27251 RIRDTLSNTCNKILYMTGKI >DRAMP27252 PFDWVNGGLSCQKHRLNPAL >DRAMP27253 PVRTRPTGCSFPSAFGCGYC >DRAMP27254 PCPRSLIFLT >DRAMP27255 TEDCDARKYMTYILMYHPNL >DRAMP27256 CHPGLIYIPTMFQPDYNWAN >DRAMP27257 HNQALHTFTLLYEVVWHLGLT >DRAMP27258 WAPMLQSCASVHFFGDARPT >DRAMP27259 AAAVSETITPLLRCCHTSCA >DRAMP27260 PALLKFFYIIASCMRAALRC >DRAMP27261 CLYLNNNRFTFYTPTFL >DRAMP27262 RCTPDLTIFTHHFNAYTIALT >DRAMP27263 PIQWTLKALRHWYFTNRTC >DRAMP27264 TDHTTALPDATATCLYSAFT >DRAMP27265 PHGCEHNYIPLYPFFTGAFL >DRAMP27266 SCLFASRASVPLHNMYFATI >DRAMP27267 DNCWDPDAYRNSANYHILLF >DRAMP27268 VDPLTIQYKTDNATHASMET >DRAMP27269 TVWQILKCIYLLHCYNLFFG >DRAMP27270 GFA >DRAMP27271 DCIKPQLPNLYNIVY >DRAMP27272 EPYHPTLRYDGQHLPFTYCY >DRAMP27273 TNIARTMHNYIRTTLDNNFIN >DRAMP27274 RKGYNHTLHFCILIRFEYYY >DRAMP27275 PQDNYSAFHPYGHCMPNWSL >DRAMP27276 SCRYMAPPIATDRNLTYFSM >DRAMP27277 TCPNAQLPDEFLFV >DRAMP27278 YSTQYGDGDLPVDRTESRAD >DRAMP27279 RTWSRDRDPHEPSSIFLIFL >DRAMP27280 TLQGYSCVPRPNGRLHARND >DRAMP27281 VHRATPCLSRPPGMLTQPF >DRAMP27282 HTVRPTVIVNCRNPSYELND >DRAMP27283 PLLSLSVSNLYIVLYNFLKR >DRAMP27284 PSASSAYHRYHSRSCLLFF >DRAMP27285 ACFSHLTLVINSDQPIYVAL >DRAMP27286 NNYNWPFILIRAPIPRARSIN >DRAMP27287 PVTLLFPFRRPCSHFDAMRP >DRAMP27288 LLMRVSRCLVVYTLISMFMS >DRAMP27289 RSTAAGTRSSSPLTWWCCIH >DRAMP27290 SFYHPSYTPLIHFVDTYHAN >DRAMP27291 VVHNLYRRLCLLRKSDSAY >DRAMP27292 LLCARKCLRLFDPYCGMWEI >DRAMP27293 PRYYDTVNMHCLPFYWSNSR >DRAMP27294 LPTHAIITLTTATLECNSYV >DRAMP27295 VHRDINGLCIDTHDTISLII >DRAMP27296 CPAALLVRASPVLYFRPDDD >DRAMP27297 LCCPTYSQKRSMCNHLLVEI >DRAMP27298 GMHYRHSRFPLRAGTCLHLV >DRAMP27299 AGCQF >DRAMP27300 SEICKYSDLGNFLCLCRSYL >DRAMP27301 DPSTSMKCSPYDRILRLAKH >DRAMP27302 SDPHLHMFYPAPYLCPNASF >DRAMP27303 PRDCQWASMYDVT >DRAMP27304 PRLQFGYSNRDYHAFCGKFR >DRAMP27305 LFSNWAPFRLLTRTPTAPTCN >DRAMP27306 KQDSHNLPCNPLKHLYILTTN >DRAMP27307 PDHDYDVTCTHMFSFPYQLV >DRAMP27308 PRAIRCHPSIYRIPYCPHWH >DRAMP27309 AYYNHGRSSYFRYNDPCSGY >DRAMP27310 HTVDHGPRAPFIIMLTLPSTN >DRAMP27311 LNGTYENNNYRTIIPYFHFC >DRAMP27312 VSDACYWPHAYYHRNESCCI >DRAMP27313 CPIITWGYSMLSP >DRAMP27314 RSCPGPMRSTPHLNYLNLMI >DRAMP27315 PYYTLYPGMVCHSYDMMIFP >DRAMP27316 PPTSIKCDGTDW >DRAMP27317 SDYTPMRTYVCSVIP >DRAMP27318 NFARIRCWHYSSGMYGHSNY >DRAMP27319 CDPTLPPIQLCYRCYPTLAQ >DRAMP27320 TQLRPDRSPHSPHQSPTWSQ >DRAMP27321 WSSPDTRLFILPGVHKSVMF >DRAMP27322 RPCNHYMLHRSLTAVNSMIA >DRAMP27323 DPLTKFIQLSLVNHHNDNAC >DRAMP27324 PSSDNAQCFYHHNHISSSFS >DRAMP27325 LCPSISDHMIAYSINPATFY >DRAMP27326 LDPIYPGPVYLLLAYSRERR >DRAMP27327 PELLGLPNSTEPYCFSLYRL >DRAMP27328 APAVNFAPC >DRAMP27329 YLPLLLPFTLIPSYHNCTDF >DRAMP27330 DRVYASPNYYSQSSFQLYSL >DRAMP27331 APHDPDSLFPCLCYTNHRT >DRAMP27332 FPSTSGPVQWPFLQSRTPCL >DRAMP27333 NCRGALWPYIKFLYHNDNFI >DRAMP27334 VTHNTFNICVTFYCRTINVS >DRAMP27335 RALMNIPDKSARCPSSPVFPN >DRAMP27336 VPVQLLG >DRAMP27337 APGLRYTRPCCTARYIVYQV >DRAMP27338 TTTFSPFPYRISKILALAYT >DRAMP27339 GTDSGFLPCHIPR >DRAMP27340 AQPYHNLRCFPDNTHFDKSN >DRAMP27341 TNCPDLAYSIHNPLANLPGN >DRAMP27342 PFAATSASDQYAVNFQRYAH >DRAMP27343 STAYSLLAPCDHIPRYIWTH >DRAMP27344 CKTAMHPAGIVIICNEFSAM >DRAMP27345 DFPAFRWLNSLRLRLCTLSE >DRAMP27346 PPCRTPYIPPRALNLELI >DRAMP27347 KYACGYI >DRAMP27348 RARHAPWRRRCICYRNPSPK >DRAMP27349 ATSVPCSFPLYTASNYYITQ >DRAMP27350 QHASSHHYRACR >DRAMP27351 PPANRNSDLNTSNYCWCQYA >DRAMP27352 ACPTLPWCPWITHAVGLYPI >DRAMP27353 QPDRPSQTCTIRFPSSLVRL >DRAMP27354 PHNGIDEFSKYDRYGDIHCL >DRAMP27355 PCTMAGRARHLELDQLPQQFV >DRAMP27356 DHRGTLLSDVKLGPEDRNPT >DRAMP27357 RIITYWSALKNHFRTGSYPR >DRAMP27358 AGRYSSGRYHSRGGESVR >DRAMP27359 AISCDRIPFRRRTPIPQLRF >DRAMP27360 SAPSKYLRTLYNLVCDRAYT >DRAMP27361 MHSAHAPLFNCRHHLYDWSY >DRAMP27362 IYT >DRAMP27363 SCTYYISRPFTFQPISNRRA >DRAMP27364 PTKLLPAIFNCDQNAFL >DRAMP27365 PIASTCLPERASSSTMRTSG >DRAMP27366 PPYPFTASTGSS >DRAMP27367 LPLFSGTCMGPSPYYFNSLL >DRAMP27368 MYLYDNNFHYNCIRLSHSRA >DRAMP27369 PICAPYDTNANTVPYCILLF >DRAMP27370 TYPKPAYDHCEIFHDYHTHF >DRAMP27371 PPVSQRAAATPNFFTAISSH >DRAMP27372 LSHSFIFQVVHRPKTCYNNK >DRAMP27373 FLTVAPSWHLLVRPAVGLVSN >DRAMP27374 DPDTSPFCRSVHTLDTSKPT >DRAMP27375 QIKCTCPSYGYWLWPHTMTH >DRAMP27376 SKPCSRAFYPLYQAI >DRAMP27377 VNAANPTGISYRPPLSST >DRAMP27378 HIAASVGYFKFDYYNGITLQ >DRAMP27379 CLSLMCESPRYFCNWASKPP >DRAMP27380 IILMLPSSYQEDARSCPTTR >DRAMP27381 PLRFLAPLPIPMVSRRPRSRN >DRAMP27382 VPRTMYYVNTLHASNIKRRD >DRAMP27383 SHQAYVTLIDSRD >DRAMP27384 YWFKRWNCMVISLI >DRAMP27385 PLTYAPFVVINSPWSCLHTY >DRAMP27386 PGPCCCWDPLYRIPIANIA >DRAMP27387 VCKLSDGVSDRYGRILLGYL >DRAMP27388 FLLFYLLRALITSCKSHLRL >DRAMP27389 VCAKYYPLFLFDNFQWGDKI >DRAMP27390 SHCNDAHVSPVNILHTCIIY >DRAMP27391 MTCLICLPFLLVSPSITRLGN >DRAMP27392 EDNCLKRLYIPLHIVHFYT >DRAMP27393 AAMDYVCEANLKVSIVTSC >DRAMP27394 CSTDFTLWHPLTIHQTNLAM >DRAMP27395 HSGPSSMGSFFSDFVHSRAP >DRAMP27396 VGGPCGILVA >DRAMP27397 CHYNIGSDDTCHRLYEFKLL >DRAMP27398 IDAEAHQNCFLMGMCHPCIL >DRAMP27399 GSASPLPAGPFHAPPFNFSS >DRAMP27400 RVGETLTNFYNLLVSGCSQK >DRAMP27401 TALPRWYRMLRDMLLQTIPL >DRAMP27402 HVGTAQHHPLSHTRDSNDTK >DRAMP27403 CPIRAPSFVTLMTWDGGRLA >DRAMP27404 PISPVFQRFYHTSPWPLNHS >DRAMP27405 PLIVNTAHGDNIHIIPSVLL >DRAMP27406 TTYIYHLVLNSDLDMRCRNA >DRAMP27407 LG >DRAMP27408 IHV >DRAMP27409 RCAIPHFSPSLPPWWCCYAT >DRAMP27410 IALVRVSASQLTPFACAIAL >DRAMP27411 LLAVNMSDPLTVLTYQSRPP >DRAMP27412 PPALKRPKEYLVIEGACLAG >DRAMP27413 PHLHAPTWVPCYSYDLAPHN >DRAMP27414 TAICTFAPHSIDRNKNARLHL >DRAMP27415 YSPLRIYICKSLHPFMDPAS >DRAMP27416 TATVTMPDKCSFSMTPGGISN >DRAMP27417 RLVIHPSPSESIPKTRGLPP >DRAMP27418 LFHNDLESTDPAICLRRYYG >DRAMP27419 LPSAAKNVARQSTSSHYRCFV >DRAMP27420 LCHQFSNVLCTQLTMRYIMD >DRAMP27421 SSPHRSCSSLPVILASNPTA >DRAMP27422 WLTAGSNHLPFLYWLGGCYR >DRAMP27423 CLWHYYSLFANVDDGIINSF >DRAMP27424 GKWCTPLPALFVIDFKEMTK >DRAMP27425 CPRILSPYWLYSTLTSNAHK >DRAMP27426 FSHNYARFKVCLMLPNLLSD >DRAMP27427 AFPIMPTYQRSFFTSYFYAI >DRAMP27428 FAYALL >DRAMP27429 APALLTLSLSTVLLIIVWCLN >DRAMP27430 HCLNGLRKTILYPTSLVTDL >DRAMP27431 GRCTDPSSCIKNLVKCLWTK >DRAMP27432 FGGYRDYDHSQQSKRT >DRAMP27433 RKFRRLYMSYPQYCPHYDDY >DRAMP27434 EHFEKTSNSPCFILSWPSIA >DRAMP27435 TTPGCYLALFLRTLSNSHYN >DRAMP27436 LTPHLSGDNSHAVTSKTWSI >DRAMP27437 PAPFIFRHWCDNTLY >DRAMP27438 LEILPARNNVAPCYLLLVRT >DRAMP27439 SNNSSHPLLGRRIYSYFSLG >DRAMP27440 TPGGEHLHRPRGPPIRNEKM >DRAMP27441 PPLYNATAGRILPEALVRFV >DRAMP27442 PGARAKDWCLYPTYPPNIAS >DRAMP27443 VGRVPFSCKSIWPQLWVALFN >DRAMP27444 NSSNKDGYNHSRSYICHSYN >DRAMP27445 TNPASYCSPVGWRLIRNVDA >DRAMP27446 SLSILRDELVTRVT >DRAMP27447 TVQNNNTGLR >DRAMP27448 RIHTYATSLFPMHILTGFDT >DRAMP27449 HTPLLPYVDYAHYFYERSPN >DRAMP27450 ATRSSGHLDLPFGSNVMLDL >DRAMP27451 RGKRDLMQIRKKILTKMCDN >DRAMP27452 TQVCCNLVYCQYPDHYLHRL >DRAMP27453 NLRPDAARDFCTCHFML >DRAMP27454 LCGSTAHVRKYSTNMPIIHL >DRAMP27455 RFPTDHSPCISFQLVKLLYI >DRAMP27456 ADTLPGCTMTPCHAWLSYCI >DRAMP27457 AYHRPCNESTYYSFPVSYVC >DRAMP27458 HLHIRWTARKGHTTSNRTRP >DRAMP27459 DPNHLARLLRWAKIRFLDRP >DRAMP27460 PHAKGSSDHHKTPNPSAAKR >DRAMP27461 IAHPLCPSRSSVAGFSASALT >DRAMP27462 VCCAALSCFYRLISATTTNTN >DRAMP27463 HVLIFTLLRLSRRPILPN >DRAMP27464 VQTSIFHLVTEHHLSIRFSD >DRAMP27465 CARASPCPCDFFWSQDYFLT >DRAMP27466 RYRLPIYFVSANRCVQSLLR >DRAMP27467 GGPHNRLIPTDPSYLIIMLK >DRAMP27468 DVTRTIYNSVTICKNPALPS >DRAMP27469 CSNYPDRNLMSDMNLRQNSP >DRAMP27470 SWLCPNLPHADWRLNQMLIG >DRAMP27471 LPGKQPQPHHDNL >DRAMP27472 TPYCAGLSRHRSRIFNYYT >DRAMP27473 YTNDYSCPNQAHPWNKDYII >DRAMP27474 KHAESMLRSR >DRAMP27475 AFTGGHPCFIHIISHEPYLL >DRAMP27476 HTPFRRPFNSLCCVDKCSYT >DRAMP27477 SRSLYSIVRRLLLVTANFFG >DRAMP27478 LTFPEMCPCLTY >DRAMP27479 HADGSILRRCVDWPALTFISN >DRAMP27480 LACVFLFTPKTRHDCNFSRF >DRAMP27481 RSDRPTSNFTFARPSCALHD >DRAMP27482 YLTPSWSIWI >DRAMP27483 CTCPNRPRCYSRATTRVLIS >DRAMP27484 PVNTVPCLILNYADLFLARV >DRAMP27485 PNNAGLTRLLSFILLGIVLTN >DRAMP27486 CRPMTYNHPYYDVISEDNEV >DRAMP27487 RPPCYFITPLSHWTSGVPNI >DRAMP27488 SYRLDSQIITYRTNPFSDPP >DRAMP27489 CYSLDAHNIAHANCWHICCV >DRAMP27490 HFWYTLPMFNRCIYCSSCYL >DRAMP27491 SHDVNQWLPDTKIPTCIYYL >DRAMP27492 PLPHPCWIEHGNSSPLNWLI >DRAMP27493 CRCSPRSIRLISALTSALPRN >DRAMP27494 PYSVTS >DRAMP27495 APRPRVRWPCYPLHLFCLSHS >DRAMP27496 VHVCPRNAVTPWRFTSMYGL >DRAMP27497 LSLNFSAPQSFNCTLTSGTAN >DRAMP27498 GYYPIQCQVDPRFVQGLMIP >DRAMP27499 SDYSISLCVSIICNKYLAVR >DRAMP27500 EDPAQRTLVPNIPACMGYVL >DRAMP27501 PPADPYMHTITVCCFWSRCGN >DRAMP27502 CSTPYLNHRSGTSPITVQAL >DRAMP27503 HLLGYYRRFASYLLQFFV >DRAMP27504 ACTASSDQQFI >DRAMP27505 PPMDLDPHRLSYLGYTFFWP >DRAMP27506 RVPTRVCPSLPHPEESS >DRAMP27507 RYSRYPFYLSPCESTHSTIL >DRAMP27508 DCNLMSDAPYYHANSVYTIA >DRAMP27509 HSVKYQGQAMPMLNWGSSTR >DRAMP27510 MSFYVPTIHATPHHRNVV >DRAMP27511 LSRVQVATST >DRAMP27512 KGSPDVGVVPRWRAVSNWTL >DRAMP27513 PPHLSVVVIFSEERRDFIAK >DRAMP27514 TQHFCSDCCFIPGLQYLDYH >DRAMP27515 FTPCLYLPLCDCPFSFYSQFL >DRAMP27516 QGSFYCTPYPDYIYSHIVTP >DRAMP27517 RSCRYLFEPFMTSNESSTWI >DRAMP27518 RKHGQDRCMAGTHTPFYVLL >DRAMP27519 NLNHSSSSTIPSGCARFYIA >DRAMP27520 RNTVGHAVGPRLQVSMAANR >DRAMP27521 YWNLLSKGLYLACGLISAAY >DRAMP27522 RRGAGLYTTTFGADPFHQND >DRAMP27523 WHVQCCFLDYYNSSQITHRI >DRAMP27524 NTSHCPVQYTSLNEGLVISL >DRAMP27525 ARWTPGST >DRAMP27526 SAKRPIYISAFHSTNNWHPP >DRAMP27527 PPLLILCCAAATPNHFRATR >DRAMP27528 RPFRVTPNIPRPYPWPCRAD >DRAMP27529 SECTPHAVTRRLATYNAHEY >DRAMP27530 PPCMLRVPYSWRSHYVENYY >DRAMP27531 HGEPYHCDTHNLPIATLDRF >DRAMP27532 DNSPSKTNHCETYTDESDQH >DRAMP27533 SDPFSSLRAVLGGCLSAYLY >DRAMP27534 QSACWATDLRVIPFPLIGHN >DRAMP27535 EASTQSHTLNSQINCILL >DRAMP27536 MAIHDCIRLNYLRNNLCSAL >DRAMP27537 TGINDHAHSAFFGSNTRLTS >DRAMP27538 MRVPSFPIPFGLHTNNLGNE >DRAMP27539 ADHSPTISIGRVSISVVVYY >DRAMP27540 FLRSCVNNLFRDR >DRAMP27541 MLDNRGGVPLPNSRGPYCTA >DRAMP27542 KHGIVGDLSMCISGNIS >DRAMP27543 PLSAAGLYEPYSSFPPFMCR >DRAMP27544 TCKIGMHDILQHAILIMHSP >DRAMP27545 IKFMETFNDSIFLINHNPRN >DRAMP27546 RQYPTMAAPHHRSNCASALP >DRAMP27547 YLTHPSIECLMHHYSFHNHT >DRAMP27548 SPRVRSIDCWLHNKYSLY >DRAMP27549 FLRLIGALPQCITRPLHNPP >DRAMP27550 SAVRNPHCALDYWAGSCYCY >DRAMP27551 WCVPVFGFATYSIYCLPFSA >DRAMP27552 PDPVPWGLRFFQLPPCSRLD >DRAMP27553 MIVPYSENYGYYLCCCALSA >DRAMP27554 TRCTIMPYWDIYRSPTYIIL >DRAMP27555 SAVPLINFPNHNNSLIIFIH >DRAMP27556 RRPCYSSYYLFM >DRAMP27557 DYSPEKQYTPQNNTLNCLVV >DRAMP27558 YHIVGYKVTYAKDNIIA >DRAMP27559 HSFMPNCFL